Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in doktorji dentalne medicine (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi in drugimi predpisi, izpolnjujejo še posebne pogoje, določene z Zakonom o zdravniški službi (v nadaljevanju ZZdrS).

Za samostojno opravljanje zdravniške službe mora zdravnik:

  • imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost – kvalifikacijo;
  • biti vpisan v register zdravnikov;
  • imeti zdravniško licenco – dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju.

 

Znanje slovenskega jezika pri opravljanju zdravniške službe

Na podlagi 11. člena ZZdrS so vsi zdravniki, ki opravljajo zdravniško službo v Republiki Sloveniji, dolžni uporabljati slovenski jezik.

 

Zahtevana raven znanja slovenskega jezika

Za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo v neposrednem stiku s pacientom, se zahteva znanje slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Za zdravnike, ki ne opravljajo zdravniške službe v neposrednem stiku s pacientom, se zahteva znanje slovenskega jezika najmanj na stopnji B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, lahko pa tudi višje, v kolikor delodajalec glede na zahtevnost in način dela oceni, da je potrebno višje znanje slovenskega jezika.

 

Dokazovanje znanja slovenskega jezika

z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali 
s potrdilom izobraževalne ustanove, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika, o znanju slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

ZZdrS določa različne trenutke dokazovanja znanja slovenskega jezika pred upravnimi organi. 
Zdravnik, ki je poklicno kvalifikacijo pridobil v drugi državi članici Evropske unije, državi Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarski konfederaciji, dokazuje znanje slovenskega jezika, na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira, v postopku vpisa v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije.
Ob prijavi na strokovni izpit v Republiki Sloveniji znanje slovenskega jezika preverja Ministrstvo za zdravje, ki je pristojno za izvedbo strokovnega izpita.
Zdravniki, ki ne dokazujejo znanja slovenskega jezika v posameznem postopku pri Zdravniški zbornici Slovenije ali Ministrstvu za zdravje, so dolžni predložiti dokazilo o znanju slovenskega jezika svojemu delodajalcu, saj ZZdrS v 11. členu izvajalcem zdravstvene dejavnosti nalaga, da svoje akte spremenijo tako, da za posamezna delovna mesta določijo potrebno stopnjo znanja slovenskega jezika, upoštevajoč določbe ZZdrS.

Uvrstitev v postopek priznanja poklicne kvalifikacije v Republiki Sloveniji

 

Poklicna kvalifikacija je celota poklicne, strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne usposobljenosti, ki jo je zdravnik pridobil po programih izobraževanja in usposabljanja, na podlagi katerih je pridobil pravico do opravljanja svojega poklica oziroma poklicne dejavnosti. Izkaže se z diplomo, ki potrjuje uspešno dokončano šolanje, oziroma z drugim dokazilom o uspešno zaključeni specializaciji, zajema pa tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene pri opravljanju poklica.

 

Nostrifikacija diplome medicinske fakultete

Za priznanje v tujini pridobljene diplome medicinske fakultete je v Republiki Sloveniji pristojno Ministrstvo za zdravje, http://www.mz.gov.si.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 in 21/94) v 1. členu določa, da diplome, izdane v republikah nekdanje SFRJ pred 25. 6. 1991, v skladu s tedaj veljavnimi  predpisi s področja vzgoje in izobraževanja veljajo v Republiki Sloveniji brez postopka priznavanja.

 

 

 

Spodaj objavljamo opise postopkov za zdravnike in za doktorje dentalne medicine za pridobitev licence v Republiki Sloveniji glede na spodaj navedene pogoje (pridobljena poklicna kvalifikacija v državah EU, tretjih državah ali republikah nekdanje SFRJ pred 25. junijem 1991) in povezave do obrazca za vlogo.  

 

DOKTORJI DENTALNE MEDICINE

1. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo v državi članici Evropske unije (EU)

2. Doktor dentalne medicine specialist, ki je pridobil poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne medicine specialist« v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko – Priznanje specialističnega naslova, pridobljenega v tujini

3. Doktor dentalne medicine, ki je poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne medicine« pridobil v tretji državi in se ga ne more uvrstiti pod 4. točko

Pristojnost vodenja postopka priznanja poklicne kvalifikacije, pridobljene v tretji državi: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije (v nadaljevanju: MZ).

Po končanem zgoraj navedenem postopku pri MZ se vpišete v register zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije in vložite vlogo za izdajo licence za delo na področju dentalne medicine.

4. Doktor dentalne medicine, ki je opravil pripravništvo pred 25. junijem 1991 v eni od republik nekdanje SFR Jugoslavije (splošno zobozdravstvo)

5. Doktor dentalne medicine ali doktor dentalne medicine specialist, ki je poklicno kvalifikacijo »doktor dentalne medicine« in »doktor dentalne medicine specialist« pridobil v tretji državi in ima ponudbo za delo v Republiki Sloveniji (ZPPKZ)

 


info točka

Ivana Paradžik,
tel.: 01 307 21 84
e-pošta: ivana.paradzik@zzs-mcs.si


Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Več informacij - odpri PDF

57b57e3ec24ee74912dffa31__5

Register zdravnikov, članstvo in članarine

Preberi več