Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sekundariat

Zakon o zdravniški službi je s 1. februarjem 2018 v sistem podiplomskega usposabljanja zdravnikov uvedel sekundariat.

Na sekundariat se lahko prijavi oseba, ki je pridobila naziv doktorica ali doktor medicine ali ji je bila izdana odločba o enakovrednosti v tujini pridobljenega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktorica ali doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

Sekundariat se opravlja v dveh ločenih delih:
• obvezni del sekundariata kot pripravništvo za poklic zdravnik, ki se zaključi s strokovnim izpitom – šest mesecev na področju urgentne medicine,

• izbirni del sekundariata v strnjenem trajanju 6 mesecev – prve tri mesece kroženje na specialističnem področju družinske medicine ali urgentne medicine ter naslednje tri mesece kroženje na specialističnih področjih po lastni izbiri, upoštevajoč prosta mesta za usposabljanje pri pooblaščenih izvajalcih, pri čemer posamezno kroženje traja najmanj en mesec.

 

Pred začetkom opravljanja sekundariata se mora zdravnik vpisati v register zdravnikov. Več informacij se nahaja tukaj >>

Pred oddajo vloge za opravljanje sekundariata preverite ažurne informacije o stanju prostih sekundarijskih mest.

Bodočim zdravnikom sekundarijem svetujemo, da si za izbirni del sekundariata izberejo področja, ki so uvrščena v začetne oz. uvodne sklope določene specializacije. Na ta način bo vaše usposabljanje bolj kvalitetno, saj boste v skladu z do takrat pridobljenimi kompetencami lažje sledili samemu poteku dela na izbranem področju. V nadaljevanju vašega izobraževanja se vam bo skladno s 16. členom Zakona o zdravniški službi v program specializacije vštevalo do šestmesečno usposabljanje po opravljenem strokovnem izpitu, kar v primeru opravljanja izbirnega dela sekundariata predstavlja vštevanje določenega izbirnega področja, če ustreza programu specializacije. V kolikor si zdravnik sekundarij že v izbirnem delu sekundariata izbere področje iz nadaljevalnega sklopa določene specializacije, se potem tekom opravljanja programa specializacije z usposabljanjem na tem področju ne sreča več, saj mu je to že všteto v specializacijo, na podlagi česar se tudi smatra, da je znanja na tem področju (predhodno že) osvojil.

Navodila bodočim zdravnikom sekundarijem

Informacije: Nastja Pavlič, 01 307 21 85, e-naslov: Nastja Pavlič

Kandidate, ki se želijo osebno oglasiti v prostorih zbornice, vljudno prosimo, da svoj prihod predhodno najavijo ge. Nastji Pavlič na tel. št. 01 307 21 85.

Prosimo, da vlogi priložite dokazilo o plačilu takse.

Zdravniki, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo "zdravnik", imajo status zdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.


Program sekundariata

Pripravništvo (obvezni del sekundariata) poteka po programu pripravništva za poklic zdravnik.

Po opravljenem pripravništvu (obveznem delu sekundariata) zdravnik sekundarij lahko nadaljuje z izbirnim delom sekundariata v strnjenem trajanju šest mesecev, in sicer prve tri mesece na specialističnem področju družinske medicine ali urgentne medicine ter naslednje tri mesece na specialističnih področjih po lastni izbiri, upoštevajoč prosta mesta za usposabljanje pri pooblaščenih izvajalcih, pri čemer posamezno kroženje traja najmanj en mesec. Zdravniku sekundariju se izbirni del sekundariata delno ali v celoti všteva v program specializacije, če ustreza programu specializacije. Odločitev o tem sprejme Zbornica na predlog specializantovega glavnega mentorja.

Obvestilo sekundarijem – izbirni del sekundariata s področja družinske medicine oziroma urgentne medicine

Sekundarije obveščamo, da je Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov Zdravniške zbornice Slovenije dne 9. 6. 2022 sprejel naslednji sklep:

Svet za izobraževanje zdravnikov pojasnjuje, da se pri interpretaciji 14. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21), ki določa, da mora sekundarij v okviru izbirnega dela sekundariata prve tri mesece opraviti na področju družinske medicine ali urgentne medicine, ne sme izhajati iz kurikuluma posamezne vsebine specializacije, ker to ni bil osnovni namen zakonskega določila, pač pa iz delovišč, ki jih pokriva specialist urgentne medicine oziroma specialist družinske medicine. V skladu z navedenim lahko sekundariji v okviru izbirnega dela sekundariata prve tri mesece opravijo:

 • na področju družinske medicine: kroženje "Družinska medicina",
 • na področju urgentne medicine:
  • kroženje "Prehospitalna enota",
  • kroženje "UC/Enota za bolezni",
  • kroženje "UC/Enota za poškodbe" ali
  • kroženje "UC/Enota za hitre preglede".

 

Enako stališče zastopa tudi Ministrstvo za zdravje (izsek iz dopisa Ministrstva za zdravje št. 0070-120/2022/3 z dne 31. 5. 2022): "Ministrstvo poudarja, da je treba upoštevati jezikovno razlago predmetnega določila, ki govori o področju družinske medicine ali urgentne medicine. Ne glede na jezikovno jasno določilo opozarjamo tudi na namensko razlago zakonske določbe, in sicer je bil poglavitni namen spremembe predmetnega člena ravno v širjenju dostopnosti do zdravstvenih storitev na način, da se zdravniki po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu vključijo v opravljanje zdravniške službe na deficitarnih področjih, kot sta področje družinske medicine in urgentne medicine. V Republiki Sloveniji namreč primanjkuje zdravnikov, kar otežuje dostopnost zdravstvenega varstva prebivalcev na sploh, še posebej pa to lahko privede do težav v zaostrenih epidemioloških razmerah, ki smo jim bili priča."

Obvestilo sekundarijem – izbirni del sekundariata s področja ortopedske kirurgije

Sekundarije obveščamo, da je dne 12. 6. 2021 pričel veljati nov program specializacije iz ortopedske kirurgije, ki pod točko 2.2.3. določa, da se kroženje v okviru izbirnega dela sekundariata s tega specialističnega področja prizna v uvodni del specializacije:

 2.2.3. Priznavanje kroženja

Kandidatu se prizna kroženje iz sekundarijata v Uvodni del specializacije.


Povezava na programe specializacij je dostopna tu.

Seminar iz nujnih stanj v psihiatriji

Zdravniki sekundariji, ki opravljate pripravništvo (obvezni del sekundariata):

Seminar iz nujnih stanj v psihiatriji bo v letu 2022 potekal na Zdravniški zbornici Slovenije (ali pa prek spleta - webinar), v naslednjih terminih:

- torek, 22. 3. 2022, s pričetkom ob 8:30,

- torek, 14. 6. 2022, s pričetkom ob 8:30 in

- torek, 18. 10. 2022, s pričetkom ob 8:30.

Seminar bo potekal do predvidoma 13:00 ure, vodil pa ga bo Marko Saje, dr. med., specialist psihiatrije.

Program seminarja:
- uvod v urgentna psihiatrična stanja in poti obravnave,
- prepoznavanje in obravnava samomorilne ogroženosti,
- akutna psihoza in njeni vzroki,
- pogostejše motnje razpoloženja in anksiozne motnje,
- delirij in diferencialna obravnava kognitivnega upada,
- preprečevanje oziroma obvladovanje agresivnega vedenja,
- uporaba psihiatričnih zdravil,
- prikazi primerov z razpravo,
- zaključek z vprašanji in razpravo.

Na seminar se prijavite preko www.domusmedica.si.

S seboj prinesite List zdravnika sekundarija za pripravništvo - obvezni del sekundariata, v katerem bo predavatelj s podpisom potrdil vašo prisotnost na seminarju.

** Zdravnike sekundarije obveščamo, da se bo Seminar iz nujnih stanj v psihiatriji od termina v mesecu oktobru 2021 dalje izvajal proti plačilu, in sicer bo za udeležbo vsakega sekundarija na tem seminarju sekundarijevemu delodajalcu zaračunana kotizacija v višini 40€ ter DDV.

Sekundarijem priporočamo, da se pri svojih delodajalcih pravočasno pozanimajo, ali jih bodo delodajalci napotili na seminar, organiziran pri zbornici (na katerega izmed objavljenih terminov) ter za njihovo udeležbo poravnali kotizacijo, ali pa nameravajo to izobraževanje zagotoviti sami v okviru svojega zavoda.

Stanje prostih pripravniških mest

Bodoči zdravnik sekundarij za prijavo na pripravništvo (obvezni del sekundariata) predloži izpolnjeno »vlogo za opravljanje pripravništva (obvezni del sekundariata)«. V kolikor se želi prijaviti na pripravništvo (obvezni del) in izbirni del sekundariata hkrati, pa zdravnik predloži »vlogo za opravljanje sekundariata (pripravništvo in izbirni del sekundariata)«.

Pripravništvo (obvezni del sekundariata)

Zaželeno je, da bodoči zdravnik sekundarij, ki želi vstopiti v sekundariat s pričetkom naslednjega meseca, odda vlogo za opravljanje pripravništva (obveznega dela sekundariata) do 5. dne v predhodnem mesecu, da bo na voljo dovolj časa za izdajo odločbe o pričetku ter tudi za ureditev vseh potrebnih dokumentov in postopkov pred zaposlitvijo.

Pričetek pripravništva (obveznega dela sekundariata) je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah.

VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA (OBVEZNI DEL SEKUNDARIATA)

VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA (OBVEZNI DEL SEKUNDARIATA) - VEP

LIST ZDRAVNIKA SEKUNDARIJA (obvezni del sekundariata)

PROSTA PRIPRAVNIŠKA DELOVNA MESTA (obvezni del) 

Obvestilo: podatki o zasedenosti mest za pripravništvo (obvezni del sekundariata) v SB Izola in UKC Ljubljana na spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije niso točni, zato svetujemo, da se za več informacij obrnete na go. Nastjo Pavlič, 01 307 21 85, e-naslov: Nastja Pavlič
Pripravništvo (obvezni del sekundariata) v SB Izola je možno pričeti s 1.3., 1.6., 1.9. ali 1. 12. 
Pripravništvo (obvezni del sekundariata) v UKC Ljubljana je možno pričeti s 1.2., 1.4., 1.6., 1.8., 1.10. in 1.12. (vsak sodi mesec).

Prijava na pripravništvo (obvezni del) in izbirni del sekundariata hkrati

Ob prijavi bodoči zdravnik sekundarij predloži predlog celotnega poteka sekundariata:

VLOGA ZA OPRAVLJANJE SEKUNDARIATA (pripravništvo in izbirni del sekundariata).

VLOGA ZA OPRAVLJANJE SEKUNDARIATA (pripravništvo in izbirni del sekundariata) - VEP

Zaželeno je, da bodoči zdravnik sekundarij, ki želi vstopiti v sekundariat s pričetkom naslednjega meseca, odda vlogo za opravljanje sekundariata (pripravništvo in izbirni del) do 5. dne v predhodnem mesecu, da bo na voljo dovolj časa za izdajo odločbe o pričetku ter tudi za ureditev vseh potrebnih dokumentov in postopkov pred zaposlitvijo.

Pričetek sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah.

Program celotnega poteka sekundariata je po izdaji odločbe o sekundariatu dokončen in ga ni mogoče spreminjati naknadno tekom opravljanja sekundariata. Pogoj za pričetek opravljanja izbirnega dela sekundariata je opravljen strokovni izpit. V kolikor zdravnik sekundarij strokovnega izpita ne opravi, se mora na zbornici ponovno prijaviti na izbirni del sekundariata z novo vlogo za opravljanje izbirnega dela sekundariata.

Izbirni del sekundariata

Za opravljanje izbirnega dela sekundariata se mora zdravnik sekundarij pri zbornici prijaviti pravočasno pred predvidenim začetkom dela, zaradi ureditve vseh potrebnih dokumentov in postopkov pred zaposlitvijo je zaželeno, da zdravnik sekundarij vlogo za opravljanje izbirnega dela sekundariata odda do 5. dne v predhodnem mesecu. Pričetek izbirnega dela sekundariata je odvisen tudi od prostih mest pri posameznih ustanovah.

Zbornica si prizadeva za čimprejšnjo izdajo odločbe z datumom pričetka v skladu z željami zdravnikov sekundarijev, vendar vas opozarjamo, da se morate po prejemu odločbe pravočasno zglasiti v kadrovski službi delodajalca za ureditev vseh potrebnih dokumentov in postopkov pred zaposlitvijo (zdravniški pregled in podobno). Če pri delodajalcu ne boste pravočasno uredili vseh obveznosti in postopkov pred zaposlitvijo, lahko pride do zapletov pri pričetku opravljanja izbirnega dela sekundariata.

V kolikor ste si za izbirni del sekundariata izbrali različne pooblaščene izvajalce, boste z vsakim od njih sklenili novo pogodbo o zaposlitvi. Navedeno pomeni, da se v kadrovski službi vsakega pooblaščenega izvajalca oglasite pravočasno (glede tega vas prosimo, da poizveste v kadrovski službi izvajalca), da boste lahko uredili vse potrebno in vsako kroženje v okviru izbirnega dela sekundariata pričeli opravljati skladno z izbranim/določenim datumom.


Vloga za pričetek opravljanja izbirnega dela sekundariata

VLOGA ZA OPRAVLJANJE IZBIRNEGA DELA SEKUNDARIATA

VLOGA ZA OPRAVLJANJE IZBIRNEGA DELA SEKUNDARIATA - VEP

 

PODROČJA KROŽENJA ZA ZDRAVNIKE SEKUNDARIJE PO SPECIALIZACIJAH (izbirni del)

LIST ZDRAVNIKA SEKUNDARIJA (izbirni del)

LIST ZDRAVNIKA SEKUNDARIJA (izbirni del; nova ureditev 3+3)

Izpolnitev vloge ne pomeni rezervacije prostega mesta.

Primer izpolnjene vloge za izbirni del sekundariata:
1. Družinska medicina - Zdravstveni dom Domžale – jul., avg., sept. 2022
2. Pediatrija - splošna bolnišnica (sprejemni in triažni oddelek ter splošni pediatrični oddelek) - UKC Ljubljana SPS Pediatrična klinika - okt., nov., dec. 2022

Pooblaščeni izvajalci

Sekundariat se opravlja pri izvajalcih, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje sekundariata, ter so pooblaščeni za izvajanje programa sekundariata.

Pooblaščeni izvajalci za pripravništvo (obvezni del sekundariata): SB Brežice, SB Celje,  SB dr. Franca Derganca Nova Gorica, SB dr. Jožeta Potrča Ptuj, SB Izola, SB Jesenice, SB Murska Sobota, SB Novo mesto, SB Slovenj Gradec, SB Trbovlje, UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Navodila za kroženje specializantov drugih strok - UKC Ljubljana KOAIT (velja tudi za zdravnike sekundarije)

 

Mentorji sekundarijem

Zdravniki sekundariji smejo opravljati zdravniško službo, za katero se usposabljajo, le pod vodstvom in z odgovornostjo nadzornega in neposrednega mentorja.

Pogoji za imenovanje mentorjev (določeni v 6. členu Pravilnika o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov):

- nadzorni mentor sekundarija: specialist z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na svojem specialističnem področju po opravljenem specialističnem izpitu, katerega specialistično področje oziroma področje dela je neposredno vezano na vsebino programa pripravništva;

 • nadzorni mentor za izbirni del sekundariata: specialist z najmanj tremi leti delovnih izkušenj na svojem specialističnem področju po opravljenem specialističnem izpitu;

- neposredni mentor sekundarija: zdravnik specialist s področja dela v skladu s programom pripravništva za poklic zdravnik oziroma vsebino izbirnega dela sekundariata.

Seznam nadzornih mentorjev

Predlog za imenovanje nadzornih mentorjev za sekundariat


Seminar s področja javnega zdravja in osnov kakovosti in varnosti v zdravstvu

Seminar s področja javnega zdravja vodi in organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki določi vsebino in način izvedbe tega programa. Kontakt za prijavo: info@nijz.si ali e-naslov organizacija.dogodkov@nijz.si.

Predvideni termini izvedbe seminarja v letu 2022 so:

- od 24. 01. 2022 do 28. 01. 2022

- od 23. 05. 2022 do 27. 05. 2022

- od 10. 10. 2022 do 14. 10. 2022

 

Seminar bo predvidoma potekal on-line prek spletne aplikacije.

Potrebna je predhodna prijava na naslednjem naslovu: organizacija.dogodkov@nijz.si

Strokovni izpit

Izvajanje strokovnih izpitov za poklic zdravnik se je 1. junija 2022 v celoti preneslo na zbornico.

 

Več informacij o strokovnem izpitu za poklic zdravnik je na voljo tukaj >>>