Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vpis v register zdravnikov in članstvo

Na podlagi Zakona o zdravniški službi zbornica vodi register zdravnikov, v katerem zbira podatke o zdravnikih in doktorjih dentalne medicine.

Skladno s 5. členom Pravilnika o zdravniškem registru zdravnik oziroma doktor dentalne medicine z vpisom v register zdravnikov postane član Zdravniške zbornice Slovenije.

Zdravnik/doktor dentalne medicine sme samostojno opravljati zdravniško službo, če je vpisan v register zdravnikov (poleg izpolnjevanja drugih pogojev, ki jih določa Zakon o zdravniški službi).

Za vpis v register zdravnik/doktor dentalne medicine vloži izpolnjeno Vlogo za vpis v register zdravnikov in priloži spodaj navedeno dokumentacijo.

 1. Zdravniki/doktorji dentalne medicine, ki so zaključili študij v Republiki Sloveniji, vlogi priložijo diplomo Medicinske fakultete ali potrdilo o zaključku študija na Medicinski fakulteti.

 2. Zdravniki/doktorji dentalne medicine, ki so zaključili študij ali so pridobili poklicno kvalifikacijo v državah članicah Evropske unije, vlogi priložijo odločbo Ministrstva za zdravje RS o priznanju poklicne kvalifikacije na podlagi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK).

 3. Navedeni zdravniki/doktorji dentalne medicine znanje slovenskega jezika dokazujejo v postopku vpisa v register zdravnikov pri zbornici. Znanje slovenskega jezika se dokazuje z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji ali s potrdilom izobraževalne ustanove, ki je na podlagi zakona, ki ureja javno rabo slovenščine, pooblaščena za preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika, o znanju slovenskega jezika na ravni C1 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

 4. Zdravniki/doktorji dentalne medicine, ki so zaključili študij v tretjih državah, vlogi priložijo odločbo Ministrstva za zdravje RS, ki jo izda v postopku priznavanja poklicne kvalifikacije na podlagi določil pravilnika, ki ureja pripravništvo in strokovne izpite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (v zvezi z določitvijo pripravništva in pristopa k strokovnem izpitu) ter potrdilo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani o opravljenih dopolnilnih izpitih (v kolikor so bili ti naloženi z odločbo Ministrstva za zdravje RS).

 5. Zdravniki/doktorji dentalne medicine specialisti, ki so pridobili poklicno kvalifikacijo zdravnik specialist ali doktor dentalne medicine specialist v tretjih državah, vlogi priložijo sklep Ministrstva za zdravje RS, ki ga ministrstvo izda na podlagi določil Zakona o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ), in sicer sklep o določitvi prilagoditvenega obdobja in/ali opravljanja preizkusa strokovne usposobljenosti.

 6. Zdravniki/doktorji dentalne medicine specialisti - vabljeni zdravniki - za začasni vpis v skladu z 12.č členom Zakona o zdravniški službi vlogi priložijo dovoljenje Ministrstva za zdravje RS za začasno opravljanje zdravniške službe (v mreži javne zdravstvene službe na terciarni ravni zdravstvene dejavnosti).

 7. *Pojasnjujemo, da morate vsa zgoraj našteta dokazila priložiti vlogi bodisi v fotokopiji, ki ji na vpogled predložite izvirnik dokazila, bodisi v fotokopiji, overjeni s strani notarja ali upravne enote.

 

Vlogo za vpis v register lahko oddate tudi v e-obliki, ki je dostopna na povezavi tukaj >>>.


Zdravnik/doktor dentalne medicine, državljan druge članice EU, EGP ali Švice, ki zdravniško službo opravlja občasno ali priložnostno, mora to prijaviti Ministrstvu za zdravje. Začasni vpis tega zdravnika v register se opravi na podlagi obvestila Ministrstva za zdravje. 

Vpogled v svoje podatke v registru

Svoje podatke v registru lahko preverite pri svetovalki za register, ge. Nastji Pavličali pa z vpogledom v "Profil zdravnika" na intranetni strani, do katere lahko dostopate s svojim uporabniškim imenom in geslom. Za kreiranje novega gesla se lahko obrnete na tehnično podporo.

Javljanje sprememb podatkov v registru

Skladno z določili Pravilnika o zdravniškem registru so zdravniki in doktorji dentalne medicine o vsaki spremembi podatkov v registru (npr. spremembi naslova prebivališča, spremembi zaposlitve ali statusa zaposlitve itd.) dolžni obvestiti zbornico najkasneje v tridesetih dneh po nastopu spremembe. Večino podatkov v registru zbornica namreč lahko pridobiva le s strani samih zdravnikov in doktorjev dentalne medicine, saj nima neposrednega dostopa do evidenc delodajalcev, državnih organov in drugih institucij (npr. Zavoda za zaposlovanje, ZPIZ, ZZZS).

Pravilni in ažurni podatki v registru zdravnikov so osnova za učinkovito obveščanje članstva o pomembnih temah, za pravilen izračun članarine, za uvrstitev članov v volilne regije in volilne enote za potrebe izvedbe volitev ter za pripravo podatkov za analitiko članstva.

Pri vpogledu v "Profil zdravnika" pa lahko tudi sami urejate oziroma spreminjate nekatere svoje podatke (osebne podatke, podatke o zaposlitvi, načinu obveščanja s strani Zdravniške zbornice Slovenije ipd.).

Obvestilo za člane, ki so si pridobili tuji naziv oziroma tuji strokovni ali znanstveni naslov

Za vse imetnike tujih (v tujini pridobljenih) nazivov oziroma strokovnih ali znanstvenih naslovov velja, da lahko te nazive in naslove uporabljajo v Republiki Sloveniji v izvorni obliki v skladu s predpisi države izvora listine o izobraževanju (oziroma v njihovi transkripciji).

Uporabo tujega naziva oziroma naslova opredeljuje 19. člen Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. V skladu z navedenim določilom lahko imetnik tuje listine o izobraževanju, ki si je pridobil tuji naziv oziroma naslov, tega uporablja v Republiki Sloveniji v izvorni obliki v skladu s predpisi države izvora listine o izobraževanju oziroma v njegovi transkripciji. Tuji naziv oziroma naslov, ki se ne prevaja v slovenski jezik, se navaja skupaj z navedbo države izvora listine o izobraževanju, prevedeno v slovenski jezik.

Zapisa države izvora se ne krajša, temveč se zapiše celo ime.

Primeri*:

 • tuji naslov: Diplom Ingenieur, Zvezna republika Nemčija,
 • tuji naziv poklicne izobrazbe: bravar, Bosna in Hercegovina,
 • tuje poimenovanje stopnje izobraževanja: Bachelor of Science, Združene države Amerike,
 • tuje poimenovanje izobraževalnega programa: Master of European Studies, Kraljevina Belgija

(*vir)

Zbornica je pri preverbi točnosti in ažurnosti podatkov v registru zdravnikov ugotovila, da je pri nekaterih članih, ki so si pridobili tuji naziv oziroma strokovni ali znanstveni naslov, in to sporočili zbornici za namen vnosa v register zdravnikov, ta naziv neustrezno zapisan ali je neustrezno (zgolj s kratico) navedeno ime države izvora listine o izobraževanju. Zbornica je zato pristopila k popravkom teh navedb in tuje nazive oziroma naslove zapisala v izvorni obliki, imena držav izvora listin o izobraževanju pa je zapisala s celim imenom ter v slovenskem jeziku.

Več informacij o tem vam je na voljo na spletnih straneh ENIC-NARIC centra na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Člane obenem vljudno prosimo, da preverijo zgoraj navedene in druge svoje podatke v registru zdravnikov, ter nam sporočijo morebitne spremembe ali popravke.

Izbris iz registra

Za izbris iz registra zdravnik/doktor dentalne medicine vloži na zbornico pisno vlogo za izbris z navedbo razloga za izbris.


Vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K) so vpisi zasebnih zdravnikov, ki jih je do 17. 12. 2017 opravila Zdravniška zbornica Slovenije v registru zdravnikov, preneseni v register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Zato vas prosimo, da vloge za vpis/izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev odslej pošljete na Ministrstvo za zdravje.

Članarina

Letno višino članarine za posamezno kategorijo določa Sklep o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije. Višina članarine je določena za naslednje kategorije: pripravnik, zdravnik sekundarij in mladi raziskovalec, specializant, doktor dentalne medicine, zdravnik splošne medicine ter specialist.

Pregled mesečne in letne članarine po kategorijah

Sporočanje sprememb podatkov za članarino 

Pravilnik o zdravniškem registru določa, da član o vsaki spremembi osebnih podatkov obvesti zbornico v tridesetih dneh. Podatki iz zdravniškega registra so vir za zaračunavanje članarine in pošiljanje položnic. Za članarino so pomembe spremembe naslova za prejemanje položnic ter zaposlitve člana, tako zamenjave delodajalca kot tudi statusa zaposlitve.

Pri uveljavljanju oprostitve ali znižanja članarine za primer brezposelnosti, daljše odsotnosti zaradi bolezni ali starševskega dopusta ter upokojitve ali delne upokojitve, je pomemben tudi datum, od katerega se ta pravica uveljavlja.

Polno in delno starostno ali invalidsko upokojeni člani

Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki ne opravljajo zdravniške službe, je 40,00 EUR letno. Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki opravljajo zdravniško službo na podlagi pogodb civilnega prava, in članarina članov zbornice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni delavci in ne opravljajo zdravniške službe, je 108,00 EUR letno. Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, znaša 60 % zneska članarine, ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje točke. Status polno upokojenega člana ter status člana, ki ima pravico do delne starostne ali invalidske pokojnine, član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa, o neopravljanju zdravniške službe pa se član izreče s pisno izjavo.

Člani na starševskem dopustu in člani na daljši bolniški odsotnosti

Članarina članov na starševskem dopustu in članov, ki uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, in članov na daljši bolniški odsotnosti zaradi bolezni znaša 40,00 EUR letno.

Oprostitev plačila članarine

Plačila članarine so oproščeni člani zbornice:

 • ki so brezposelne osebe (skladno s predpisi s področja zaposlovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti);
 • ki so v hujši finančni stiski (v skladu s pravilnikom zbornice o skrbstvenem skladu);
 • ki uveljavljajo pravico do plačila prispevkov zaradi zapustitve trga dela (v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih).

Plačila članarine so člani zbornice oproščeni le za obdobje, ko imajo status, status pa član zbornice dokazuje s potrdilom pristojnega organa.

Možni načini plačila članarine 

Članarino lahko člani poravnajo na naslednje načine:

 • po prejeti položnici,
 • kot odtegljaj od plače. Delodajalec v imenu člana od neto izplačila plače nakaže članarino na zbornico. Za ta način se mora član dogovoriti s svojim delodajalcem.
 • preko SEPA direktne bremenitve (obrazec SEPA direktna bremenitev za fizične osebe in obrazec B2B za pravne osebe),
 • preko Hal mBills telefonske aplikacije (http://www.mbills.si/),
 • preko e-računa, ki ga član prejme v svojo spletno banko. Ta način prejemanja e-računov član uredi v svoji spletni banki.

Za prejemanje e-računa nam posredujte izpolnjeno Vlogo za izdajo eRačuna za članarino na spodnji e-naslov.

Informacije: Ivica Lebar, tel.: 01 30 72 132, E-pošta: Ivica Lebar


Članska izkaznica

Prva stran članske izkaznice

Druga stran članske izkaznice

Članska izkaznica Zdravniške zbornice Slovenije je članska izkaznica poklicne organizacije slovenskih zdravnic in zdravnikov, zobozdravnic in zobozdravnikov, je identifikacijski dokument člana Zdravniške zbornice Slovenije.

Kako do članske izkaznice?

Izkaznico oziroma kartico boste brezplačno prejeli na dom, ko boste izpolnili in vrnili vlogo, ki jo boste prejeli ob vpisu v ZZS. Če ste že član/članica zbornice, lahko vlogo izpolnite računalniško, ki jo lahko posredujete po elektronski ali po navadni pošti.

Vloga za izdajo članske izkaznice

Na vaši članski izkaznici bodo vaše ime in priimek, nazivi, vaša slika (primer primerne fotografije) ter članska številka Zdravniške zbornice. Na hrbtni strani izkaznice bo izjava o vaši stanovski pripadnosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Članska izkaznica je veljavna za nedoločen čas, zamenjava je potrebna le ob spremembi podatkov, zapisanih na izkaznici.

Vlogo nam lahko posredujete po pošti na naslov:

Zdravniška zbornica Slovenije Dunajska cesta 162 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: clanska@zzs-mcs.si

V primeru pošiljanja slike po elektronski pošti, prosimo, priložite sliko v formatu jpg, ločljivost 300 dpi.

Vpis v register - dodatne informacije

Ga. Nastja Pavlič

Uradne ure: 

pon., sre., pet. od 9.00 do 12.00

čet. od 13.00 do 16.00

Tel.: 01 30 72 185

E-pošta: Nastja Pavlič

Kandidate, ki se želijo osebno oglasiti v prostorih zbornice, vljudno prosimo, da svoj prihod predhodno najavijo ge. Nastji Pavlič na tel. št. 01 30 72 185.

Članarina - dodatne informacije

Ga. Ivica Lebar

Uradne ure: 

pon., sre., pet. od 9.00 do 12.00

čet. od 13.00 do 16.00

Tel.: 01 30 72 132

E-pošta: Ivica Lebar