Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pripravništvo

Pred začetkom opravljanja pripravništva se doktor dentalne medicine vpiše v register zdravnikov/včlani v zbornico. Več informacij najdete tukaj.

Navodilo kandidatom za pripravništvo

Obveznost pripravništva doktorjev dentalne medicine določa Zakon o zdravniški službi. Oseba, ki je pridobila strokovni naslov doktor dentalne medicine, se zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom. Po zaključenem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu doktor dentalne medicine pridobi licenco za samostojno delo na področju dentalne medicine.

Prosimo, da vlogi za opravljanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine priložite tudi potrdilo o zaključku študija/diplomo in potrdilo o plačilu upravne takse (QR koda za plačilo upravne takse).

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo ˝doktor dentalne medicine˝, imajo status zobozdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.


Program pripravništva

Program pripravništva doktorjev dentalne medicine je določen v Prilogi 1 Pravilnika o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov.

Pripravnik mora v času pripravništva, ki traja eno leto, opraviti naslednja področja:

1. splošno zobozdravstvo v trajanju 8 tednov,

2. otroško in preventivno zobozdravstvo v trajanju 7 tednov,

3. čeljustna in zobna ortopedija v trajanju 3 tednov,

4. ustne bolezni in parodontologija v trajanju 8 tednov,

5. zobne bolezni in endodontija v trajanju 6 tednov,

6. stomatološka protetika v trajanju 10 tednov,

7. oralna kirurgija v trajanju 3 tednov,

8. maksilofacialna kirurgija v trajanju 3 tednov in

9. seznanjanje s teoretičnimi in praktičnimi vidiki javnega zdravja in osnovami pravne ureditve v trajanju 1 tedna.

Seminar iz kakovosti in varnosti v zdravstvu, socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike

V okviru področja programa pripravništva Seznanjanje s teoretičnimi in praktičnimi vidiki javnega zdravja in osnovami pravne ureditve mora doktor dentalne medicine pripravnik opraviti Seminar iz kakovosti in varnosti v zdravstvu, socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike.

Seminar vodi in organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

 

Predvideni termini izvedbe seminarja v letu 2024 so:

- od 22. 1. 2024 do 26. 1. 2024

- od 20. 5. 2024 do 24. 5. 2024

- od 7. 10. 2024 do 11. 10. 2024

 

Seminar bo predvidoma potekal on-line prek spletne aplikacije.

Prijava na seminar - termini v letu 2024 - je možna prek prijavnice, dostopne na naslednji povezavi: https://anketa.nijz.si/a/264cb4a8 

Pooblaščeni izvajalci

Zakon o zdravniški službi določa, da Ministrstvo za zdravje na predlog zbornice predpiše organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za izvajanje pripravništva. Pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje pripravništva določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov. Minister na predlog zbornice s sklepom pooblasti izvajalce za izvajanje vrste in obsega pripravništva. V sklepu se določi tudi število delovnih mest za usposabljanje zdravnikov. Sklep se izda za obdobje petih let. 
Pooblaščeni izvajalci morajo pripravnikom omogočiti usposabljanje v okviru števila določenih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov.

Vloga za pridobitev/podaljšanje pooblastila za izvajanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine

Pojasnila k Vlogi za pridobitev/podaljšanje pooblastila za izvajanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine

 

Pooblaščeni izvajalci za izvajanje pripravništva doktorjev dentalne medicine

Informacije: Teja Trdan, tel. 01 307 21 88, e-pošta: Teja Trdan

Statusno preoblikovanje pooblaščenega izvajalca

Seznanjamo vas s stališčem Ministrstva za zdravje z dne 12. 12. 2022:

»Ministrstvo meni, da se v primeru statusnega preoblikovanja izvajalca zdravstvene dejavnosti, oziroma zaprtja enega poslovnega subjekta in odprtja drugega, pooblastilo za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine ne prenese avtomatsko na nov subjekt. V takem primeru je treba pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti preveriti, ali je prišlo še do kakšne vsebinske spremembe, ki bi vplivala na podelitev pooblastila.«

 
Izvajalce, ki se nameravate statusno preoblikovati, vljudno prosimo, da se še pred tem obrnete na zbornico.

Informacije: Teja Trdan, tel. 01 307 21 88, e-pošta: Teja Trdan

Financiranje pripravništva

Zakon o zdravniški službi v prvem odstavku 25. člena določa, da se sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dentalne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva zagotavljajo iz proračuna RS:

"25. člen
Sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dentalne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije."

Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije, ki velja od 30. 9. 2017, natančneje določa način zagotavljanja sredstev za pripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki so pooblaščeni za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij, način povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, obveznost poročanja pooblaščenih izvajalcev glede izpolnitve obveznosti iz 23. člena Zakona o zdravniški službi.

Mentorji pripravnikom

Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorjev. Nadzorne mentorje imenuje Zbornica na predlog pooblaščenih izvajalcev za izvajanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine. Nadzorni mentor je skozi celotno pripravništvo isti.

Neposredne mentorje pripravniku določi pooblaščeni izvajalec, pri katerem pripravnik opravlja program pripravništva.

Pogoji za imenovanje mentorjev

Predlog za imenovanje nadzornih mentorjev za pripravništvo doktorjev dentalne medicine

Seznam nadzornih mentorjev


Seznam kroženj pripravnikov pri pooblaščenih izvajalcih

Seznam kroženj pripravnikov pri pooblaščenih izvajalcih je dostopen v E-Listu pripravnika.

V E-List se vstopa preko intranetnih strani zbornice: www.zdravniskazbornica.si

 

V kolikor pooblaščeni izvajalec še nima uporabniškega imena in gesla, prošnjo za dodelitev pošljite na e-mail: podpora@zzs-mcs.si

Tehnična pomoč ali dodatne informacije glede uporabe E-Lista: podpora@zzs-mcs.si


Navodila diplomantom dentalne medicine za vstop v pripravništvo


»NOVO - Pripravništvo doktorjev dentalne medicine  - »E-razporejanje« 

Kandidati za opravljanje pripravništva doktorjev dentalne medicine po novem na zbornico oddajo le »Vlogo za opravljanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine«; zaželeno je, da jo oddajo preko varnega elektronskega predala (VEP) in tako vzpostavijo brezpapirno komunikacijo z zbornico. Navodila, kako vzpostaviti VEP, so na povezavi: tukaj >>, kjer je tudi povezava do e-vloge za opravljanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine.

ELEKTRONSKA VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA (PREKO VEP)

VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

Ko bomo na zbornici prejeli vlogo in vnesli podatke v sistem, bodo bodoči doktorji dentalne medicine pripravniki na svoj elektronski naslov, ki ga beležimo v registru zdravnikov, prejeli obvestilo o omogočenem dostopu do spletne aplikacije »E-razporejanje«. Na osnovni spletni strani zbornice je na voljo dostop oz. povezava do aplikacije, v katero se bodo prijavili z uporabniškim imenom in geslom za vstop v spletno stran zbornice.

Preko aplikacije bodoči pripravniki sami sestavijo zaporedje kroženj po programu pripravništva pri pooblaščenih izvajalcih, ki imajo prosta mesta za usposabljanje. Podrobnejša navodila o vnosu kroženj so dostopna tukaj >>> . Prosimo, da pred začetkom vnosa navodila podrobno preberete.

Skladno s sklepom Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo in Odbora za zobozdravstvo bodoče pripravnike seznanjamo, da zaradi zagotavljanja kakovosti in kontinuitete usposabljanja pri oblikovanju programa kroženja v aplikaciji E-razporejanje kroženj ne morejo razdeliti na obdobja, krajša od treh tednov strnjeno.

Po potrditvi celotnega programa pripravništva bodo pripravnik, njegov delodajalec in izbrani nadzorni mentor prejeli odločbo o pripravništvu, pooblaščeni izvajalci pa bodo obveščeni o prihodu pripravnika na kroženje k njim.

Opozorilo: Prejeli smo informacije, da nekateri doktorji dentalne medicine pripravniki ne opravijo celotnega programa pripravništva (npr. tako, da koristijo študijski dopust že v času kroženja na nekem strokovnem področju oziroma s predčasnim pristopom k strokovnemu izpitu), zato pripravnike ponovno opozarjamo, da pripravništvo za poklic doktor dentalne medicine traja 12 mesecev.

 

Informacije: Nastja Pavlič , tel.: 01 307 21 85, e-pošta: Nastja Pavlič

PROSTA PRIPRAVNIŠKA MESTA

POMEMBNO OBVESTILO: E-List doktorja dentalne medicine pripravnika


Obveščamo vas, da je Zdravniška zbornica Slovenije v okviru vodenja pripravništva doktorjev dentalne medicine s 1. 10. 2022 pričela z uporabo E-Lista pripravnika, ki omogoča lažje in preglednejše vpisovanje podatkov ter boljši pregled nad opravljenim usposabljanjem v okviru pripravništva.

E-List pripravnika, v katerem se beleži program pripravništva oziroma program kroženja ter se vnašajo in potrjujejo vse obveznosti, predvidene s programom pripravništva, je bil vzpostavljen na podlagi določila 12. člena Pravilnika o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov.

E-List pripravnika nadomešča dosedanje tiskane izvode Lista o pripravništvu in omogoča elektronski način vpisovanja in pregledovanja podatkov o poteku pripravništva ter pripravnikovem pridobivanju znanj in veščin.

Dostop do E-Lista imajo:

  • pripravnik,
  • nadzorni mentor,
  • vsakokratni neposredni mentor,
  • vsakokratni pooblaščeni izvajalec,
  • delodajalec pripravnika,
  • zbornica (za namen tehničnega vzdrževanja E-Lista oziroma prijave na strokovni izpit).

E-List pripravnika se je pričel uporabljati z dnem 1. 10. 2022 in je obvezen za vse, ki so od tega datuma dalje pričeli s pripravništvom.

Pripravniki, ki že izvajajo pripravništvo in uporabljajo List o pripravništvu v dosedanji (papirni) obliki, lahko pričnejo z uporabo E-Lista pripravnika ali zaključijo pripravništvo z vnosi v dosedanji (papirni) List o pripravništvu.

Obvezno je sprotno izpolnjevanje E-Lista.

 

Posebej prosimo vse nadzorne in neposredne mentorje, da skrbno potrjujete posege, ki so jih v E-List vpisali vaši pripravniki. Obvestilo o tem, da morate poseg potrditi, prejmete po elektronski pošti.

 

V E-List se vstopa preko intranetnih strani zbornice: www.zdravniskazbornica.si

Po izvedeni prijavi v intranetno stran zbornice se v E-List vstopi na ikoni:

E-List

V kolikor še nimate uporabniškega imena in gesla, prošnjo za dodelitev pošljite na e-mail: podpora@zdravniskazbornica.si

Tehnična pomoč ali dodatne informacije glede uporabe E-Lista: podpora@zdravniskazbornica.si

Navodila za uporabo podporne aplikacije E-List:

Strokovni izpit

Izvajanje strokovnih izpitov za poklic doktor dentalne medicine se je 1. junija 2022 v celoti preneslo na zbornico.

 

Več informacij o strokovnem izpitu za poklic doktor dentalne medicine je na voljo tukaj >>>