Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pripravništvo

Pred začetkom opravljanja pripravništva se doktor dentalne medicine vpiše v register zdravnikov/včlani v zbornico. Več informacij najdete tukaj.

Navodilo kandidatom za pripravništvo

Obveznost pripravništva doktorjev dentalne medicine določa Zakon o zdravniški službi. Oseba, ki je pridobila strokovni naslov doktor dentalne medicine, se zaposli kot pripravnik. Pripravništvo traja eno leto in se konča s strokovnim izpitom. Po zaključenem pripravništvu in opravljenem strokovnem izpitu doktor dentalne medicine lahko pridobi licenco za samostojno delo na področju dentalne medicine.

Pred oddajo vloge za opravljanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine preverite razpoložljivost pripravniških mest.

Prosimo, da vlogi priložite tudi dokazilo o plačilu takse.

Več informacij o strokovnem izpitu najdete tukaj.

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji priznano poklicno kvalifikacijo ˝doktor dentalne medicine˝, imajo status zobozdravnika z opravljenim strokovnim izpitom in pripravništva ne opravljajo.


Program pripravništva

Pripravništvo poteka po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za zdravje.

Program pripravništva doktorjev dentalne medicine je določen v Prilogi 1 Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti.

Pripravnik mora v času pripravništva, ki traja eno leto, opraviti naslednja področja:

1. splošno zobozdravstvo v trajanju 8 tednov,

2. otroško in preventivno zobozdravstvo v trajanju 7 tednov,

3. čeljustna in zobna ortopedija v trajanju 3 tednov,

4. ustne bolezni in parodontologija v trajanju 8 tednov,

5. zobne bolezni in endodontija v trajanju 6 tednov,

6. stomatološka protetika v trajanju 10 tednov,

7. oralna kirurgija v trajanju 3 tednov,

8. maksilofacialna kirurgija v trajanju 3 tednov in

9. seznanjanje s teoretičnimi in praktičnimi vidiki javnega zdravja in osnovami pravne ureditve v trajanju 1 tedna.

Pripravniki, ki ste vlogo za opravljanje pripravništva za poklic zobozdravnik na Zdravniški zbornici Slovenije oddali pred 7. 7. 2018, opravljate program pripravništva in strokovni izpit še po starem programu.

LIST O PRIPRAVNIŠTVU

Seminar iz kakovosti in varnosti v zdravstvu, socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike

V okviru področja programa pripravništva Seznanjanje s teoretičnimi in praktičnimi vidiki javnega zdravja in osnovami pravne ureditve mora doktor dentalne medicine pripravnik opraviti Seminar iz kakovosti in varnosti v zdravstvu, socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike.

Seminar vodi in organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Predvideni termini izvedbe seminarja v letu 2021 so:

- od 25. 01. 2021 do 29. 01. 2021

- od 24. 05. 2021 do 28. 05. 2021

- od 11. 10. 2021 do 15. 10. 2021

Seminar bo predvidoma potekal on-line prek spletne aplikacije.

Potrebna je predhodna prijava na naslednjem naslovu: organizacija.dogodkov@nijz.si

Pooblaščeni izvajalci

Zakon o zdravniški službi določa, da Ministrstvo za zdravje na predlog zbornice predpiše organizacijske, kadrovske, materialne in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe za izvajanje pripravništva. Pogoje za pridobitev pooblastila za izvajanje pripravništva določa Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov. Minister na predlog zbornice s sklepom pooblasti izvajalce za izvajanje vrste in obsega pripravništva. V sklepu se določi tudi število delovnih mest za usposabljanje zdravnikov. Sklep se izda za obdobje petih let. 
Pooblaščeni izvajalci morajo pripravnikom omogočiti usposabljanje v okviru števila določenih delovnih mest za usposabljanje zdravnikov.

Vloga pooblastila - pripravništvo doktorji dentalne medicine

Pooblaščeni izvajalci za izvajanje pripravništva doktorjev dentalne medicine

Informacije: Teja Trdan, tel. 01 307 21 88, e-pošta: Teja TrdanFinanciranje pripravništva

Zakon o zdravniški službi v prvem odstavku 25. člena določa, da se sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dentalne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva zagotavljajo iz proračuna RS:

"25. člen
Sredstva za plače in nadomestila plače doktorjev dentalne medicine pripravnikov in sekundarijev ter stroški mentorstva se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije."

Pravilnik o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije, ki velja od 30. 9. 2017, natančneje določa način zagotavljanja sredstev za pripravništvo doktorjev dentalne medicine, sekundariat in specializacije zdravnikov ter doktorjev dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki so pooblaščeni za izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacij, način povračila sredstev iz proračuna Republike Slovenije Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, obveznost poročanja pooblaščenih izvajalcev glede izpolnitve obveznosti iz 23. člena Zakona o zdravniški službi.

Mentorji pripravnikom

Pripravništvo se opravlja pod neposrednim vodstvom in nadzorom mentorjev. Nadzorne mentorje imenuje Zbornica na predlog pooblaščenih izvajalcev za izvajanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine. Nadzorni mentor je skozi celotno pripravništvo isti.

Neposredne mentorje pripravniku določi pooblaščeni izvajalec, pri katerem pripravnik opravlja program pripravništva.

Pogoji za imenovanje mentorjev

Predlog za imenovanje nadzornih mentorjev za pripravništvo doktorjev dentalne medicine

Seznam nadzornih mentorjev


Seznam kroženj pripravnikov pri pooblaščenih izvajalcih

Seznam kroženj po ustanovah

V tabeli so pooblaščeni izvajalci in seznam pripravnikov s termini kroženj.

Dodatne informacije: Milena Avsenak

 

 

Navodila diplomantom dentalne medicine za vstop v pripravništvo

S 1. 1. 2018 je Zdravniška zbornica Slovenije pričela sprejemati vloge za opravljanje programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine. Razpored kroženja pripravnikom zobozdravnikom pri pooblaščenih izvajalcih za izvajanje pripravništva pripravi zbornica na predlog pripravnika, ki ga predloži ob oddaji vloge za pripravništvo, glede na prosta mesta pri pooblaščenem izvajalcu v trenutku prijave. Rezervacij kroženj, dogovorjenih pri pooblaščenih izvajalcih, se ne bo upoštevalo!

Po oddani vlogi in sestavi kroženj pripravnik prejme odločbo o pripravništvu.

Pred oddajo vloge si lahko kandidati na spodnji povezavi Prosta pripravniška mesta ogledajo razpoložljivost mest po področjih, območnih enotah in pooblaščenih izvajalcih ter tako okvirno sestavijo celotno pripravništvo, ki ga bodo na zbornici uskladili z referentko (v času uradnih ur).

Po potrditvi celotnega programa pripravništva bodo pooblaščeni izvajalci obveščeni o prihodu pripravnika na kroženje k njim.

VLOGA ZA OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA

  • Tabela za vnos kroženj - za pomoč pri sestavljanju programa kroženj

Informacije: Milena Avsenak , tel.: 01 307 22 02, e-pošta: Milena Avsenak


PROSTA PRIPRAVNIŠKA MESTA