Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Licence

Zdravnik sme samostojno opravljati zdravniško službo, če poleg pogojev, določenih z delovno-pravnimi in drugimi predpisi, izpolnjuje tudi posebne pogoje, ki jih določa Zakon o zdravniški službi.

Zdravnik mora:
- imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost (kvalifikacija),
- biti vpisan v register zdravnikov,
- imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (v nadaljnjem besedilu: licenca).

Licenca je javna listina, ki se podeli za določen čas – dobo sedmih let, s katero zdravnik dokazuje svojo strokovno usposobljenost za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju. 

Podrobnejša določila o načinu, organih, evidenci in postopku pri odločanju o podelitvi, podaljšanju in odvzemu licence sprejme Zdravniška zbornica Slovenije v soglasju z Ministrom za zdravje.


Podeljevanje licenc

Licenco morajo po posebej predpisanem postopku pridobiti vsi zdravniki in zobozdravniki, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati zdravniško službo. Postopek in pogoje za podelitev, podaljšanje in odvzem licence ureja Pravilnik o zdravniških licencah.

Zdravniki specialisti

Zdravniška zbornica Slovenije po uradni dolžnosti podeli licenco zdravniku specialistu, ki je pridobil kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela - če je po zaključenem najmanj šestletnem ali 5.500 ur trajajočem univerzitetnem študiju s teoretičnim in praktičnim izobraževanjem in usposabljanjem na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji pridobil diplomo, opravil strokovni izpit v Republiki Sloveniji in končal predpisan program specializacije v Republiki Sloveniji. 

Informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84, E-pošta: Ivana Paradžik 

Zobozdravniki specialisti 

Zdravniška zbornica Slovenije po uradni dolžnosti podeli licenco zobozdravniku specialistu, ki je pridobil kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela - če je po končanem najmanj petletnem teoretičnem in praktičnem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji pridobil diplomo, opravil strokovni izpit v Republiki Sloveniji in končal predpisan program specializacije v Republiki Sloveniji.

 
Informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84, E-pošta: Ivana Paradžik

Zobozdravniki nespecialisti

Zdravniška zbornica Slovenije po uradni dolžnosti podeli licenco zobozdravniku, ki je pridobil kvalifikacijo za samostojno opravljanje dela - če je po končanem najmanj petletnem teoretičnem in praktičnem študiju na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji pridobil diplomo, opravil strokovni izpit v Republiki Sloveniji.

Informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 84, E-pošta: Ivana Paradžik


Podaljševanje licenc

Zdravniška zbornica Slovenije v skladu z 24. členom Pravilnika o zdravniških licencah dva meseca pred iztekom licence po uradni dolžnosti uvede postopek podaljšanja licence.

V skladu z 10. členom Pravilnika o zdravniških licencah mora zdravnik za podaljšanje licence v iztekajoči dobi sedmih let kot dokaz strokovne usposobljenosti zbrati najmanj 75 kreditih točk (strokovni dosežki kot dokaz strokovne usposobljenosti). Poleg zadostnega števila kreditnih točk mora zdravnik izpolnjevati tudi pogoj, da je v iztekajočem licenčnem obdobju opravljal zdravniško službo na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, oziroma jo je opravljal v vsebini in obsegu, ki zagotavljata njegovo strokovno usposobljenost za delo na tem področju.

Ob uvedbi postopka bo Zdravniška zbornica Slovenije vpogledala v register zdravnikov, ki ga na podlagi Zakona o zdravniški službi  vodi kot javno pooblastilo ter preverila število kreditnih točk zdravnika in ostale podatke o zdravniku. 

Zdravniku, ki na dan uvedbe postopka izpolnjuje oba zgoraj navedena pogoja , Zdravniška zbornica Slovenije podaljša licenco po uradni dolžnosti. Odločbo o podaljšanju licence zdravniki prejmejo osebno po pošti v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku.
Če Zdravniška zbornica Slovenije ob uvedbi postopka ugotovi, da zdravnik v iztekajočem licenčnem obdobju ni zbral dovolj kreditnih točk in/ali ni opravljal zdravniške službe na strokovnem področju, za katerega mu je bila podeljena licenca, oziroma je ni opravljal v vsebini in obsegu, ki zagotavljata njegovo strokovno usposobljenost za delo na tem področju, zdravnika z dopisom pozove, naj predloži morebitna dodatna dokazila o strokovni usposobljenosti (oziroma navede katere dokazila zdravnik še pričakuje do izteka licence) in/ali opis svojega strokovnega dela v iztekajočem licenčnem obdobju.

Poklicna odgovornost zdravnic in zdravnikov ter zobozdravnic in zobozdravnikov zahteva stalno in aktivno učenje ves čas njihovega strokovnega delovanja. Ves čas svojega poklicnega dela so dolžni izbirati programe stalnega podiplomskega izpopolnjevanja, ki so skladni z njihovimi poklicnimi potrebami in napredkom stroke.

Namen stalnega podiplomskega izpopolnjevanja je ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje in širjenje strokovnega znanja zdravnikov ter izpopolnjevanje in učenje strokovnih veščin, odnosa do bolnika, do javnosti in do svojega poklica.

Preizkus strokovne usposobljenosti

Ko zdravnik ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje licence na področju katerega mu je bila podeljena licenca, za podaljšanje licence opravi preizkus strokovne usposobljenosti (povezava: Prijavnica na preizkus usposobljenosti).

Po prejeti prijavnici na preizkus strokovne usposobljenosti Zdravniška zbornica Slovenije opravljanje preizkusa naloži s sklepom, s katerim določi datum in kraj preizkusa ter tričlansko komisijo. Člani komisije preizkusa strokovne usposobljenosti morajo biti iste stroke kot zdravnik, ki opravlja preizkus, in izpolnjuje naslednje pogoje:za preizkus na področju osnovnega zdravstva deset let izkušenj v stroki ali naziv primarij; za preizkus na področju bolnišničnega in specialističnega zdravstva deset let izkušenj kot specialist ali naziv primarij, svetnik ali višji svetnik oziroma naziv visokošolskega učitelja.

Komisija o poteku preizkusa strokovne usposobljenosti vodi in zapiše zapisnik, pri čemer navede, da: je zdravnik uspešno opravil preizkus in pri njem ni potrebno dodatno strokovno usposabljanje ali zdravnik ni uspešno opravil preizkusa, zato je pri njem potrebno dodatno strokovno usposabljanje, pri čemer komisija navede področja, na katerih se mora zdravnik dodatno strokovno usposabljati in trajanje dodatnega strokovnega usposabljanja. Komisija lahko obenem predlaga tudi začasni odvzem licence zdravniku. Če se zdravnik preizkusa brez opravičljivega razloga ne udeleži, se šteje, da ga ni opravil.

Dodatno strokovno usposabljanje se naloži s sklepom, s katerim se določi trajanje usposabljanja; izvajalca zdravstvene dejavnosti, pri katerem se izvaja usposabljanje; področja usposabljanja; zdravnika, ki bo spremljal in nadzoroval potek usposabljanja, ki mora izpolnjevati pogoje za mentorja specializantom (v nadaljnjem besedilu: mentor) ter datum ponovnega preizkusa.

Usposabljanje lahko traja največ 12 mesecev. Po zaključku usposabljanja mentor Zdravniški zbornici Slovenije predloži poročilo o poteku in opažanjih v času usposabljanja.

Če obstajajo opravičeni razlogi za prekinitev usposabljanja, lahko Zdravniška zbornica Slovenije prestavi datum ponovnega preizkusa, vendar največ za 3 mesece, v primeru bolniške odsotnosti ali porodniškega dopusta oziroma starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela pa najdlje za čas te odsotnosti, podaljšano za 3 mesece. Opravičeni razlog za prekinitev usposabljanja je podan le takrat, ko zaradi istega razloga zdravnik ne more opravljati zdravniške službe.

Ponovni preizkus strokovne usposobljenosti

Po končanem strokovnem usposabljanju zdravnik ponovno opravlja preizkus strokovne usposobljenosti. Komisija pri ponovnem preizkusu vpogleda v poročilo mentorja, preveri, ali je usposabljanje potekalo v skladu s sklepom iz prejšnjega člena, opravi razgovor z zdravnikom ter preveri strokovnost dela zdravnika na osnovi pregledane zdravstvene dokumentacije, ki je nastala v času usposabljanja. Komisija v zapisniku o ponovnem preizkusu navede, da: je zdravnik uspešno opravil ponovni preizkus ali zdravnik ni uspešno opravil ponovnega preizkusa.

Informacije: Ivana Paradžik, Tel.: 01 307 21 184, E-pošta: Ivana Paradžik

Prijavnica na preizkus strokovne usposobljenosti


Odvzem licence

Zdravniku lahko Zdravniška zbornica Slovenije začasno ali trajno odvzame licenco zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v skladu z akti Zdravniške zbornice Slovenije.

Trajni odvzem licence se lahko izreče zaradi večje strokovne pomanjkljivosti ali napake pri delu, v primeru, ko je takšno ravnanje zdravnika povzročilo trajne hujše posledice na zdravju ali smrt bolnika.

Začasen odvzem licence do največ pet let se lahko izreče:
- če je zdravnik v postopku podaljšanja licence napoten na dodatno strokovno usposabljanje, pa ni do izteka licence uspešno opravil preizkusa strokovne usposobljenosti;
- če se ugotovi, da zdravnik s svojim delom lahko resno ogroža zdravje ali življenje bolnika;
- če je zdravniku s sodno ali drugo pravnomočno odločbo začasno prepovedano ali onemogočeno opravljanje dejavnosti ali poklica;
- če se ugotovi, da zdravnik ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dejavnosti;
- če se po podelitvi licence ugotovi, da zdravnik ni pridobil dokazil o izpolnjevanju pogojev na veljaven način ali da pri svojem delu z bolniki ne uporablja jezika v skladu z 11. členom Zakona o zdravniški službi.

Začasen odvzem licence se izreče tudi, če zdravnik opravlja zdravilsko dejavnost in sicer za čas opravljanja zdravilske dejavnosti.

57b57e3ec24ee74912dffa31__5

Stalni strokovni razvoj

Dokaz strokovne usposobljenosti, način točkovanja strokovnih vsebin in vloge za oceno strokovnosti.

Preberi več

Dvorana z overlayem

LICENČNIK

Dostop članov do seznama izobraževanj in prijav na izobraževanja.

Dostop organizatorjev do portala svojih izobraževanj.

VSTOPI