Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

VLOŽITEV PRITOŽBE ZOPER DELO ALI RAVNANJE ZDRAVNIKA ALI ZOBOZDRAVNIKA S STRANI ČLANA ZBORNICE

Vlagatelja pritožbe seznanjamo, da je Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) stanovska organizacija, ki združuje vse zdravnike in zobozdravnike, ki opravljajo zdravniško službo na območju Republike Slovenije. Zbornica skladno s Statutom zbornice presoja ravnanja zdravnikov. Zbornica na podlagi pritožbe zoper delo zdravnika lahko presoja ravnanja svojih članov, vendar v zvezi z obravnavano pritožbo ne more izreči pravno zavezujočih ukrepov, s katerimi bi lahko razrešila spor med zdravnikom, ki je član zbornice, in vlagateljem pritožbe.

Poleg stanovskih postopkov zoper člane zbornice ima zbornica skladno z Zakonom o zdravniški službi ter Zakonom o zdravstveni dejavnosti tudi javno pooblastilo za vodenje strokovnih nadzorov s svetovanjem, pri čemer iz zakonodaje izhaja, da zbornica lahko izvede izredni strokovni nadzor na predlog  upravičenega predlagatelja, ni pa tega dolžna storiti. Na predlog vlagatelja pritožbe zbornica torej ni vezana, prav tako vlagatelj pritožbe v postopku nima položaja stranke ali stranskega udeleženca, kakor to določa Zakon o splošnem upravnem postopku.

Pritožbe, vložene s strani članov Zbornice, ureja 85.a člen Poslovnika o delu skupščine, izvršilnega odbora ter njunih organov. Ta določa, da lahko član zbornice vloži anonimno pritožbo, iz katere sicer izhaja identiteta člana zbornice, ki pa je ne želi razkriti osebi, zoper katero vlaga pritožbo (nasprotni stranki). Taka pritožba se lahko vloži le v elektronski obliki preko informacijskega sistema zbornice (spodnjega obrazca).

Pritožba se obravnava tako, da je identiteta pritožnika lahko znana zgolj delavcem strokovnih služb zbornice in članom organov zbornice. Osebe iz prejšnjega stavka ali druge osebe, ki jim je razkrita identiteta pritožnika v skladu z določbami tega člena, so dolžne varovati anonimnost pritožnika.

Posebej poudarjamo, da se nasprotno stranko ali tretjo osebo seznani s pritožbo na način, da se na pritožbi zakrije identiteta pritožnika, pri čemer pa se same vsebine pritožbe ne zakriva. V kolikor pristojni odbor Zbornice oceni, da je potrebno pritožbo obravnavati na način, da se identiteta prijavitelja razkrije tudi nasprotni stranki ali tretjim osebam, se pritožnika pozove, da poda soglasje k temu, da se pritožba ne obravnava kot anonimna. Če pritožnik v postavljenem roku ne poda soglasja, odbor prijavo zavrže. Določbe 85.a člena Poslovnika pa ne vplivajo na dolžnost razkritja identitete pritožnika upravičenim subjektom, če ta izhaja iz zakona oziroma drugega predpisa.

V kolikor vsebina pritožbe vsebuje osebne podatke tretjih oseb (primeroma pacientov) oziroma je vsebina pritožbe taka, da je razumno pričakovati, da bodo pojasnila nasprotne stranke v zvezi s podano pritožbo vsebovala osebne podatke tretjih oseb (se pritožba primeroma nanaša na zdravstveno obravnavo določenega ali določljivega pacienta), Zbornica take pritožbe zaradi varstva osebnih podatkov praviloma ne bo obravnavala, dokler ne bo pridobila soglasja osebe, katere osebni podatki se obdelujejo

Vlagatelj pritožbe je seznanjen, da ni upravičen do povračila stroškov, ki bi mu utegnili nastati v zvezi s to pritožbo. Vlagatelj pritožbe z oddajo tega obrazca soglaša, da sme zbornica pritožbo obravnavati po postopku in na način, za katerega v vsakem primeru posebej oceni, da je najustreznejši ter je v skladu s predpisi in notranjimi akti zbornice.