Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

AKTIVNOSTI ZZS ZA ODPRAVO DISKRIMINATORNE UREDITVE DODELJEVANJA RECEPTOV ZA OSEBNO RABO

Dne 8. 2. 2020 je začela veljati novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovana, v okviru katere je Zdravniška zbornica Slovenije zahtevala odpravo diskriminacije v zvezi s pravico do receptov za osebno rabo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pripombe Zdravniške zbornice Slovenije prepoznal kot deloma utemeljene, zaradi česar je v noveli Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja razširil pravico do receptov za osebno rabo tudi na zdravnike s statusom specializanta in na zdravnike s statusom zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom. Kljub zgolj delnemu uspehu se bo Zdravniška zbornica Slovenije  še naprej trudila doseči popolno odpravo diskriminacije na tem področju ter razširiti pravico do receptov za osebno rabo na vse statuse zdravnikov.

Besedilo novele pravil je dostopno >> tukaj

Dne 1. 1. 2021 je v veljavo stopil nov Pravilnik o receptih za osebno rabo. Celotno besedilo je dostopno >> tukaj.


V nadaljevanju se nahaja kronologija aktivnosti Zdravniške zbornice Slovenije za odpravo diskriminatorne ureditve 210. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja:

Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) sprejme novelo Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: POZZ) v kateri z novim 210. členom zoži krog upravičencev za dodelitev receptov za osebno rabo (v nadaljevanju: recept).

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) ministru za zdravje posreduje poziv, naj ZZZS-ju naloži, da brez odlašanja spremeni POZZ na način, da bo glede dodelitve receptov vzpostavljena ureditev, ki je veljala do zadnje novele POZZ. Kriterij za izdajanje receptov naj bo torej opravljen strokovni izpit zdravnika oz. doktorja dentalne medicine. V pozivu zbornica izpostavlja, da v kolikor postopek za spremembo POZZ ne bo pričet, bo zbornica podprla člane, ki se bodo odločili temu enostranskemu, samovoljnemu in retroaktivnemu posegu ZZZS v njihovo strokovno avtonomijo upreti po sodni poti.

Poziv_za_spremembo_Pravil_obveznega_zdravstvenega_ (1)

Začetek veljavnosti spremenjenega 210. člena POZZ.

Zbornica na Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: ministrstvo) naslovi predlog spremembe POZZ z obrazložitvijo. Zbornica predlaga spremembo na način, da ZZZS dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov letno, če je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov«, ima opravljen strokovni izpit in je član zbornice.

Predlog_spremembe_Pravil_obveznega_zdravstvenega_z (2)

Predlog_spremembe_Pravil_obveznega_zdravstvenega_z (3)

Ministrstvo zbornico seznani z odgovorom ZZZS z dne 30.10.2018 na predlagane spremembe POZZ z dne 25.10.2018, in sicer, da je po mnenju ZZZS predlog zbornice v nasprotju z dogovorom na sestanku med predstavniki zbornice in ZZZS dne 8.10.2018. Ministrstvo v izogib zastoju reševanja nastalega problema predlaga, da se predstavniki zbornice in ZZZS ponovno sestanejo in dogovorijo o sprejemljivi spremembi 210. člena POZZ.

ZZZS210Cl2_P (1)

Zbornica zasebnikom specialistom MDPŠ na pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti posreduje dopis, v katerem zasebnim zdravnikom ponuja možnost, da v skladu s Pravilnikom o pravni zaščiti članov zbornice krije stroške vložitve pobude za presojo ustavnosti, če bi se posamezni zdravniki odločili za vložitev le-te, in pojasnilo, da zbornica nima priznanega pravnega interesa za vložitev pobude za presojo ustavnosti.

Pobuda_za_zacetek_postopka_za_oceno_ustavnosti (1)

ZZZS na Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov naslovi odgovor na dopis združenja z dne 26.2.2019  v katerem navaja, da je kriterij (za dodelitev receptov) vključenosti v mrežo javne zdravstvene službe utemeljen z dejstvom, da ZZZS med zdravniki, ki so izven mreže, ni nikakršnih pogodbenih povezav, zato ni utemeljeno, da bi zdravila, predpisana na recepte, zanje financirali iz javnih sredstev.

dokument_1742083-v5 (1) ZZZS

ZZZS obvesti zbornico, da je od 28.5.2019 v javni razpravi Predlog sprememb in dopolnitev POZZ (v nadaljevanju: predlog POZZ), ki pa ne vključuje predloga sprememb 210. člena POZZ, ki ga je služba ZZZS pripravila na pobudo zbornice in se je nanašal na možnost dodelitve receptov tudi zdravnikom, ki še nimajo licence, opravljajo pa sekundarij ali specializacijo. Upravni odbor ZZZS je namreč odločil, da se iz predloga novele POZZ izloči člen o spremembi 210. člena POZZ in da bo ponovno odločal na podlagi pripomb in sugestij, prejetih v okviru javne razprave.

Predlog_novele_Pravil_OZZ_ZZS_210-_clen_ZZZS_odgov (2)

  1. Predsednica zbornice naslovi elektronsko sporočilo ministru za zdravje v katerem med drugim poudari, da je bila dne 26.10.2018 takratnemu ministru za zdravje poslan dopis s prošnjo, da podpre predlog zbornice, katerega bi potem s podporo ministra naslovili na ZZZS. Minister (ali pa nekdo v njegovem imenu) je prošnjo zbornice nemudoma posredoval na ZZZS, kamor sploh ni bila namenjena. V posledici na ZZZS še naprej izkazujejo svojo moč nad »nemočnimi« zdravniki. Nemočnimi zato, ker gre večinoma za mlade zdravnike, ki jim je minister obljubil svojo podporo. Če minister meni, da je primerno, bi jo lahko zdaj izkazal tudi s tem, da podpre predlog zbornice z dne 26.10.2018.
  2. Predsednica zbornice naslovi elektronsko sporočilo generalnemu direktorju ZZZS s katerim ga seznanja, da bo zbornica novico o tem, da je predlog POZZ v javni razpravi, objavila in člane spodbudila h komentiranju.

Zbornica pripravi pripombe na predlog POZZ, ki so v javni razpravi. Dopis naslovi na ZZZS in ministrstvo. Ponovno poda predlog za spremembo (kot navedeno zgoraj) z izčrpno obrazložitvijo.

Javna_razprava_o_Predlogu_sprememb_in_dopolnitev_P

Zbornica na ZZZS naslovi dopis v katerem ZZZS prosi za posredovanje informacije o tem, katere predloge zbornice je ZZZS upošteval.

Javna_razprava_o_Predlogu_sprememb_in_dopolnil_Pra (1)

Na pod prejšnjo točko navedeni dopis zbornica prejme s strani ZZZS odgovor, da bodo kot običajno predlagateljem, ki so podali pripombe v javni razpravi, pojasnila ZZZS posredovali po tem, ko bo predlog POZZ sprejel upravni odbor ZZZS, preden bo posredovan v obravnavo skupščini ZZZS. 

Pravila_OZZ_2019_ZZS_dopis_10-10-2019 (1)

Zbornica prejme pojasnila ZZZS na pripombe k predlogu POZZ. V delu, ki se nanaša na spremembo 210. člena POZZ ZZZS pojasnjuje, da se strinjajo, da se mlade zdravnike vključi med prejemnike receptov. Predloga, da bi recepte dodelili vsem zdravnikom s strokovnim izpitom pod pogojem, da so člani zbornice, niso upoštevali s pojasnilom, da je ZZZS uvedel merilo licence zaradi zagotovitve primerne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave zavarovanih oseb, katerim se predpiše zdravilo na recept. Zdravnik mora biti strokovno aktiven v svojem poklicu. Zato možnost, da bi lahko prejeli recepte tudi zdravniki brez licence (razen že obrazloženih sekundarijev in specializantov), ni sprejemljiva. Na pripombo zbornice, da je izključitev zdravnikov zasebnikov brez koncesije diskriminacija na podlagi osebne okoliščine, ZZZS odgovarja, da zdravniki, ki ne izpolnjujejo meril določenih v 210. členu Pravil OZZ, lahko prepisujejo bele, samoplačniške recepte, tudi v primeru, če niso člani zbornice. Glede upokojenih zdravnikov, ZZZS navaja, da ti zdravniki niso več aktivni v klinični praksi, zato je vztrajanje pri merilu licence po mnenju ZZZS utemeljeno predvsem z vidika varnosti, in dalje, da lahko žal ne glede na to še vedno predpisujejo bele recepte. Zasebniki brez koncesije opozarjajo na domnevno diskriminatorno ravnanje ZZZS na več področjih in recepti so le eno izmed njih. ZZZS je pojasnil, da dokler ne bo prišlo do sistemske spremembe, služba ZZZS zanje ne predlaga dodelitve receptov.

Pravila_OZZ_novela_2019_JR_ZZS_ZZZS_pojasnila (1)

Zbornica na ministrstvo in ZZZS naslovi odgovor na pojasnila ZZZS.

Razbremenitev_administrativnega_dela_zdravnikov_v_ (3)

Odgovor ZZZS na dopis zbornice z dne 30.12.2019.

Dopis ZZZS (7)

ZZZS zbornici posreduje besedilo Sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

Spremembe_in_dopolnitve_Pravil_OZZ

Novela_Pravil_OZZ_sprejeta_ZZZS_za_ZZS_24-01-2020-

Začetek veljavnosti spremenjenega 210. člena POZZ, ki dodeljevanje receptov širi na zdravnike, ki imajo status specializanta in na zdravnike, ki imajo status zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom. 

Zbornica na ZZZS naslovi dopis v katerem poziva, da zdravnikom s statusom specializanta nemudoma dodeli recepte, v kolikor svoj status pri prevzemu receptov dokažejo z enim izmed dokumentov, navedenem v dopisu. 

Dodeljevanje_receptov_za_osebno_rabo_zdravnikom_s_

ZZZS Zbornici na dopis z dne 13.2.2020 odgovori, da v kolikor iz ZZZS-ju razpoložljivih evidenc ni možno razbrati ali gre za zdravnika specializanta, pred izdajo receptov zahteva predložitev dokazila, iz katerega je moč razbrati, komu je izdano, obdobje in podpis odgovorne osebe. 

dokument_2204076-v5 (3)

Zbornica na ZZZS naslovi poziv za odpravo nepravilnosti pri dodeljevanju receptov zdravnikom/doktorjem dentalne medicine s statusom specializanta, zdravnikom s statusom zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom  in zdravnikom/doktorjem dentalne medicine, ki nimajo sklejene pogodbe z javnim zdravstvenim zavodom ali koncesijske pogodbe z ZZZS, če le-ti na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe. Zbornica je ZZZS še pozvala, da vsem svojim območnim enotam poda enotna in predvsem jasna navodila za dodeljevanje receptov.

Dodeljevanje_receptov_za_osebno_rabo__poziv_za_odp (2)

Zbornica prejme odgovor ZZZS na poziv za odpravo nepravilnosti, v katerem pojasnjuje, da v kolikor iz ZZZS-ju razpoložljivih podatkov ali podatkov v podjemni pogodbi izhaja, da zdravnik/doktor dentalne medicine, ki ni zaposlen v mreži javne zdravstvene službe, opravlja zdravstvene/zobozdravstvene storitve v javni mreži za javno mrežo in ne samoplačniške storitve v okviru javne mreže, se zdravniku/doktorju dentalne medicine, v kolikor izpolnjuje še ostale pogoje, dodelijo recepti za osebno rabo.

Dodeljevanje_receptov_za_osebno_rabo__poziv_za_odp (2)

Zbornica s strani ZZZS v vednost prejme dodatna pojasnila glede izkazovanja statusa specializanta in zdravnika sekundarija z opravljenim strokovnim izpitom, ki jih je ZZZS naslovil vsem svojim območnim enotam.

Dokazila-_specializanti_in_sekudariju (1)

Ker je bilo v skladu s 1. in 3. členom Odredbe o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 22/20) prekinjeno izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti in izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti s čimer je bil dostop do zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe močno omejen ter glede na dejstvo, da tudi samozaposleni zdravniki in doktorji dentalne medicine aktivno sodelujejo pri reševanju zdravstvenega sistema in pacientov, je zbornica na ZZZS naslovila poziv za spremembo 210. člena Pravil OZZ, in sicer na način, da ZZZS dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov za osebno rabo letno, če je evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov«, ima opravljen strokovni izpit in je član zbornice. Na ta način bi bilo omogočeno dodeljevanje receptov za osebno rabo tudi zasebnim zdravnikom/doktorjem dentalne medicine in upokojenim zdravnikom/doktorjem dentalne medicine brez licence.  

Poziv_za_spremembo_210_clena_Pravil_obveznega_zdra

ZZZS na poziv zbornice za spremembo 210. člena Pravil OZZ odgovori, da predlagano spremembo zavrača. 

ZZS_odgovor___organizacija_dela_pri_izvajalcih__ve (1)

Zbornica zaradi slabe epidemiološke slike in zaradi preobremenjenosti zdravnikov na ZZZS in MZ ponovno pošlje poziv za spremembo 210. člena Pravil OZZ.

Poziv_za_spremembo_210_clena_POZZ na ZZZS in MZ

Zbornica prejme dopis ZZZS, s katerim poziv Zbornice za spremembo 210. člena Pravil OZZ zavrne z utemeljitvijo, da trenutna epidemija ne more biti razlog za spremembo navedenega člena.

ZZS_osebni_rp_2020_11_P