Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

1. SPLOŠNO O UVRSTITVI NA USTREZNO DELOVNO MESTO

Datum objave: junij 2020

V skladu z veljavno zakonodajo je delodajalec pristojen in odgovoren za pravilno uvrstitev zdravnika na ustrezno delovno mesto in posledično v pravilni plačni razred. Delodajalec se mora pri uvrstitvi zdravnika na ustrezno delovno mesto opirati na določila Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks). 

2. KAJ POMENI KRATICA PPD?

Datum objave: junij 2020

Kratica PPD pomeni »posebni pogoji dela«. PPD (1, 2 ali 3) je del naziva delovnega mesta (npr. zdravnik specializant III PPD3).

3. KAJ SO POSEBNI POGOJI DELA – PPD IN KJE SO DOLOČENI?

Datum objave: junij 2020

Posebni pogoji dela so odraz vsebine zdravnikovega dela – zdravnikovih težjih delovnih obremenitev oziroma težjih delovnih pogojev. 

Posebne pogoje dela določa Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks) v 6. členu:

6. člen
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)

(1) Na delovna mesta z oznako PPD1 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
– poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
– poleg dela v ambulanti oziroma na bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 13 ur tedensko opravljajo invazivno diagnostiko oziroma terapijo (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas
od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za invazivno diagnostiko oziroma terapijo),
– opravljajo pretežno urgentno službo, ali
– opravljajo delo pretežno v intenzivni enoti, ali
– delajo tudi v prosekturi, ali
– opravljajo anesteziološko službo pretežno v operacijski dvorani ali v intenzivni enoti.

Na delovna mesta z oznako PPD2 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki, ki:
– poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku vsak teden vsaj 6,5 ur tedensko opravljajo operativno delo v operacijski dvorani (pri zdravnikih, ki delajo krajši delovni čas od polnega, se upošteva sorazmerni delež ur za delo v operacijski dvorani), ali
– opravljajo poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku še urgentno službo na terenu ali v helikopterju, ali 
– delajo pretežni del delovnega časa na oddelku radiologije, radioterapije ali nuklearne medicine.

Na delovna mesta z oznako PPD3 se razvrstijo zdravniki in zobozdravniki:
– ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno opravljajo tudi operativno delo v operacijski dvorani, ali
– ki poleg dela v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku občasno delajo na anesteziološkem oddelku oziroma oddelku intenzivne oziroma invazivne diagnostike in terapije, ali
– ki poleg ali ob delu v ambulanti oziroma bolnišničnem oddelku opravljajo tudi urgentno službo, ali
– ki ves delovni čas delajo na oddelku za infekcijske bolezni ali tuberkulozo, ali
– ki ves delovni čas delajo z osebami s psihično ali telesno prizadetostjo, ali
– ki pretežni del delovnega časa delajo v razvojni ali centru za zdravljenje odvisnosti.
Ostali zdravniki se razvrstijo na ustrezna delovna mesta brez oznak PPD.

(2) Če se zdravniku oziroma zobozdravniku pogoji dela po tem členu spremenijo, se z njim sklene pogodba o zaposlitvi za ustrezno višje oziroma nižje uvrščeno delovno mesto.

4. ALI SEM KOT SEKUNDARIJ UPRAVIČEN DO UVRSTITVE NA DELOVNO MESTO Z OZNAKO PPD?

Datum objave: junij 2020

Iz priloge Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks), je razvidno, da ta vsebuje zgolj (eno) delovno mesto zdravnik sekundarij, in ni predvideno, da bi delovno mesto zdravnik sekundarij lahko nosilo oznake PPD1, PPD2 ali PPD3.

5. ALI SEM KOT SPECIALIZANT UPRAVIČEN DO UVRSTITVE NA DELOVNO MESTO Z OZNAKO PPD?

Datum objave: junij 2020

Delodajalec vas mora uvrstiti na delovno mesto z oznako PPD (1, 2 ali 3), če opravljate delo v kateri izmed okoliščin, naštetih v 6. členu Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks). 

Razlaga Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 91/10) pravi:

6. člen
(Uvrščanje na podlagi posebnih pogojev dela – PPD)
Razvrstitev specializantov na delovna mesta z oznako PPD1 – PPD3 je odvisna zgolj od tega, v kakšnih okoliščinah (PPD) specializant dejansko opravlja delo.

6. KAJ SE ZGODI, ČE SE MI MED OPRAVLJANJEM SPECIALIZANTSKEGA KROŽENJA SPREMINJAJO POSEBNI POGOJI DELA?

Datum objave: junij 2020

Vaš delodajalec mora sproti ugotavljati/preverjati, ali opravljate delo v okoliščinah, ki jih opredeljuje Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks) in temu ustrezno ob spremembi posebnih pogojev dela z vami skleniti novo pogodbo o zaposlitvi za ustrezno višje oziroma nižje uvrščeno delovno mesto (drugi odstavek 6. člena tega predpisa). 

7. DELODAJALEC MI JE OB SKLENITVI POGODBE O ZAPOSLITVI POJASNIL, DA MI BO PPD DOLOČIL KASNEJE, PO PRETEKU NEKAJMESEČNEGA ČASOVNEGA OBDOBJA ZAPOSLITVE (3 MESECE, 6 MESECEV IPD.)

Datum objave: junij 2020

PPD ni dodatek, zato ne drži, da se določa za preteklo obdobje (kot to velja za dodatek za nočno delo, nadurno delo itd.). Ker gre za del naziva delovnega mesta, je potrebno zdravnika uvrstiti na tisto delovno mesto, ki ustreza delu, ki ga bo opravljal (oziroma okoliščinam, v katerih bo opravljal delo) že ob zaposlitvi oziroma ob spremembi okoliščin tekom zaposlitve.

Razlaga Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 21/16) pravi:

6. člen
Delodajalec mora predvideti PPD že ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. PPD se določi glede na predvidevanja delodajalca, torej ob zaposlitvi oziroma ob dejanski spremembi pogojev, ki narekujejo sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi iz naslova spremenjenih okoliščin.

8. ALI JE ANEKS, S KATERIM ME DELODAJALEC UVRSTI NA DELOVNO MESTO Z OZNAKO PPD, USTREZEN AKT?

Datum objave: junij 2020

Posebni tarifni del Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks) določa, da se ob spremembi posebnih pogojev dela z zdravnikom sklene nova pogodba o zaposlitvi za ustrezno višje oziroma nižje uvrščeno delovno mesto (drugi odstavek 6. člena tega predpisa).

Aneks k pogodbi o zaposlitvi ni ustrezen akt za urejanje sprememb, kot je uvrstitev na drugo/novo delovno mesto, kar izhaja tudi iz 49. člena Zakona o delovnih razmerjih, v skladu s katerim se v primeru spremembe naziva delovnega mesta sklene nova pogodba o zaposlitvi.

9. SEM SPECIALIZANT IN KROŽIM PRI POOBLAŠČENEM IZVAJALCU, KI NI MOJ DELODAJALEC. DELODAJALEC PRAVI, DA MI NE MORE DOLOČITI PPD, KER MU NISO ZNANI PODATKI O VSEBINI MOJEGA DELA.

Datum objave: junij 2020

Kadar specializant kroženja ne opravlja pri svojem delodajalcu, temveč pri (drugem) pooblaščenem izvajalcu in delodajalcu niso znani vsi potrebni podatki za njegovo pravilno razvrstitev, predlagamo, da se delodajalec poveže s pooblaščenim izvajalcem, pridobi informacijo, v kakšnih okoliščinah specializant opravlja delo, ter ga temu ustrezno razvrsti na ustrezno delovno mesto; seveda pa lahko delodajalcu to informacijo priskrbi tudi specializant sam. Kot nam je znano, navedeno poteka s pomočjo (pisnih) izjav, ki jih podajajo kadrovske službe pooblaščenih izvajalcev ali mentorji, ki nadzorujejo specializantovo delo. Nekateri delodajalci imajo za ta namen tudi predpripravljene obrazce. 

Po naših informacijah v praksi delodajalci ne sledijo vedno (oz. ne zmorejo slediti) posebnim pogojem dela specializantov, zato specializantom priporočamo, da na morebitne spremembe pri njihovih posebnih pogojih dela redno opozarjajo svojega delodajalca. 
Vsem delodajalcem, ki se obračajo na zbornico, svetujemo, da pri specializantih, zaposlenih pri njih, skrbno preverijo oziroma sproti preverjajo, pod kakšnimi pogoji opravljajo svoje delo, ter jim za celotno obdobje takega opravljanja dela pravočasno zagotovijo razvrstitev na pravilno delovno mesto ter ustrezno plačilo.

10. KDAJ MI PRIPADA RAZPOREDITEV NA VIŠJE UVRŠČENO SPECIALIZANTSKO DELOVNO MESTO (ZDRAVNIK SPECIALIZANT III, II, I)?

Datum objave: junij 2020

Specializanti se na delovna mesta Zdravnik specializant III, II in I razporejajo na podlagi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks), ki v tretjem odstavku 3. člena določa:

Zdravniki specializanti se razporedijo na naslednja delovna mesta:
– na delovna mesta zdravnikov specializantov III so razporejeni zdravniki specializanti v prvem in drugem letu opravljanja specializacije,
– na delovna mesta zdravnikov specializantov II so razporejeni zdravniki specializanti v tretjem in četrtem letu opravljanja specializacije,
– na delovna mesta zdravnikov specializantov I so razporejeni zdravniki specializanti v petem in šestem letu opravljanja specializacije.

Za opravljanje specializacije šteje čas, ko specializant opravlja s programom predvidene obveznosti, ne pa tudi čas odsotnosti, zaradi katerih se specializacije podaljšujejo (kot npr. porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, daljše bolniške odsotnosti).

Razlaga Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/17) pravi:
3. člen (izsek)
(Uvrščanje zdravnikov brez specializacije in zobozdravnikov - VII/2. tarifni razred)
Za opravljanje specializacije po določbi drugega odstavka 3. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ se šteje čas, ko specializant opravlja s programom predvidene obveznosti. Odsotnosti, ki po predpisih o specializaciji podaljšujejo program specializacije, se ne vštevajo v čas opravljanja specializacije za potrebe uvrstitve na delovno mesto specializanta III, II, I. Ta razlaga pa ne vpliva na vprašanje napredovanj, za katere se uporabijo predpisi o napredovanju, in tudi ne na vprašanje štetja delovnih izkušenj.

Konkretni primer: Specializantka je pričela z opravljanjem specializacije 1. 10. 2018. Zaradi koriščenja materinskega in starševskega dopusta je odsotna z dela v trajanju 12 mesecev, in sicer od 01. 10. 2019 do 30. 09. 2020. To pomeni, da bo specializantka do razporeditve na delovno mesto Zdravnik specializant II upravičena z dnem 1. 10. 2021.

11. RAZPOREDITEV NA VIŠJE UVRŠČENO SPECIALIZANTSKO DELOVNO MESTO V PRIMERU PREDHODNEGA USPOSABLJANJA

Datum objave: junij 2020

Pri določitvi leta opravljanja specializacije se upošteva tudi všteti del programa morebitne predhodne specializacije.

Razlaga Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 61/17) pravi:

3. člen (izsek)
(Uvrščanje zdravnikov brez specializacije in zobozdravnikov - VII/2. tarifni razred)
Za uvrščanje na specializantska delovna mesta po tretjem odstavku 3. člena Posebnega tarifnega dela KPZZ se za določitev leta opravljanja specializacije šteje leto opravljanja programa aktualne specializacije in se prišteje v aktualno specializacijo všteti del programa morebitne predhodne specializacije.

Opozarjamo, da navedena razlaga ne omenja vštevanja iz naslova morebitnega drugega predhodnega izobraževanja oziroma usposabljanja ali dela. To pomeni, da se delo v okviru sekundariata ali delo sobnega zdravnika ne všteva v leto opravljanja specializacije za potrebe uvrščanja na specializantsko delovno mesto.

Konkretni primeri:

  • Specializantu se v program nove specializacije všteje 5 mesecev iz naslova predhodno opravljene specializacije.

To pomeni, da bo specializant do razporeditve na delovno mesto Zdravnik specializant II upravičen 5 mesecev pred iztekom dveletnega obdobja od začetka nove specializacije.

  • Specializantko zanima, kako poteka uvrstitev specializanta na delovno mesto Zdravnik specializant II v primeru, da se ji je v program specializacije vštel sekundariat (3 mesece)?

V navedenem primeru bo specializantka upravičena do razporeditve na delovno mesto Zdravnik specializant II ob vstopu v tretje leto opravljanja specializacije (šteto od pričetka zaposlitve na specializantskem delovnem mestu dalje).

  • Specializantka je pred začetkom specializacije eno leto delala kot sobna zdravnica. Od tega so ji v program specializacije všteli 7 mesecev. Zanima jo, kako poteka uvrstitev specializanta na delovno mesto Zdravnik specializant II v tem primeru?

V navedenem primeru bo specializantka upravičena do razporeditve na delovno mesto Zdravnik specializant II ob vstopu v tretje leto opravljanja specializacije (šteto od pričetka zaposlitve na specializantskem delovnem mestu dalje).

12. ALI GRE PRI RAZPOREDITVI NA DELOVNO MESTO ZDRAVNIK SPECIALIZANT III, ZDRAVNIK SPECIALIZANT II IN ZDRAVNIK SPECIALIZANT I ZA NAPREDOVANJE?

Datum objave: junij 2020

Pri razporeditvi na delovno mesto Zdravnik specializant III/II/I (ko so za to izpolnjeni pogoji iz Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks) gre za uvrščanje na ustrezno delovno mesto glede na leto opravljanja specializacije, in ne za redno napredovanje na podlagi letnih ocen delovne uspešnosti.