Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

1. SPLOŠNO O OCENJEVANJU IN NAPREDOVANJU 

Datum objave: junij 2020

V skladu z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede zdravnik kot javni uslužbenec praviloma napreduje v višji plačni razred vsaka tri leta, pod pogojem, da je v tem času nepretrgano zaposlen, ter da je pridobil tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje. 
V napredovalno obdobje šteje delo na delovnih mestih v istem ali nižjem tarifnem razredu v isti plačni podskupini: za zdravnike konkretno je tu zajeto pripravništvo, sekundariat, zaposlitev kot zdravnik z opravljenim strokovnim izpitom (zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljanem sekundariatu) in zaposlitev kot zdravnik specializant – vsa ta delovna mesta so uvrščena v VII. tarifni razred iste plačne podskupine (E1).
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje se v skladu z uredbo izvede vsako leto do 15. novembra za vse javne uslužbence. 
Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra prejšnjega koledarskega leta.
Ocenijo se vsi, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev, kakor tudi tisti, ki so bili odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).
Praviloma se napreduje za en plačni razred, za dva pa v primeru doseženega zahtevanega (naj)višjega seštevka točk iz letnih ocen. 
Ob ugotovitvi pogojev za napredovanje delodajalec delavcu predloži aneks k pogodbi o zaposlitvi.
Izvedba postopka ocenjevanja in napredovanja je naloga in pristojnost delodajalca. Zbornica v ta postopek ni vključena.

2. ALI MORAM BITI OCENJEN OZ. PREJETI LETNO OCENO DELOVNE USPEŠNOSTI?

Datum objave: junij 2020

V skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je naloga delodajalca, da oceni vse svoje zaposlene, med katere sodite tudi zdravniki (čeprav na kroženju pri drugih pooblaščenih izvajalcih).

Uredba te obveznosti delodajalcu v nobenem primeru ne odvzema.

Ocenjeni morate biti, če ste v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev, pa tudi, če ste bili odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).

3. KDO MORA OCENITI SPECIALIZANTA?

Datum objave: junij 2020

Specializanta mora oceniti njegov delodajalec (odgovorna oseba oziroma s strani odgovorne osebe določen nadrejeni). Specializantov ne ocenjujejo njihovi glavni ali neposredni mentorji.

Ministrstvo za javno upravo je v zvezi z napredovanjem specializantov zavzelo naslednje stališče:

Specializanti, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju, so javni uslužbenci, zato imajo pravico biti ocenjeni na podlagi določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, če so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti specializanti, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust).

Odgovorna oseba za ocenjevanje specializantov (in tudi preverjanje pogojev za napredovanje v plačni razred) je poslovodni organ javnega zavoda, kjer je specializant sklenil pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, da delo opravlja kot usposabljanje s kroženjem pri pooblaščenih izvajalcih.Odgovorna oseba oziroma nadrejeni, ki ga določi odgovorna oseba, mora tudi za specializante, ki imajo sklenjeno pogodbo zaposlitvi, izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju ter ga seznaniti s pisno oceno in z njeno utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju. Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi, v javnem zavodu, kjer je specializant zaposlen.

Odgovorna oseba oziroma nadrejeni, ki ga določi odgovorna oseba za izpolnitev Ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, ima po našem mnenju pravico in dolžnost, da pridobi vse potrebne podatke o opravljanju dela specializanta pri pooblaščenih izvajalcih, pri katerih se specializant usposablja, ker le tako bo lahko ocena utemeljena z delovno uspešnostjo konkretnega specializanta.

4. ALI OBSTAJA POSEBEN OBRAZEC ZA NAPREDOVANJE?

Datum objave: junij 2020

Poseben »obrazec za napredovanje« ne obstaja, obstaja pa obrazec »Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju« (Priloga I, ki je sestavni del Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede), ki ga mora izpolniti ocenjevalec (= odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega uslužbenca, določen s strani odgovorne osebe) ter javnega uslužbenca seznaniti s pisno oceno in z utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju (Priloga II, ki je sestavni del Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede). Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi javnega uslužbenca.

5. PO KATERIH KRITERIJIH SE MORA OZ. SME OCENJEVATI MOJA DELOVNA USPEŠNOST?

Datum objave: junij 2020

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 17. členu določa, da so kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti naslednji:
- rezultati dela,
- samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,
- zanesljivost pri opravljanju dela,
- kvaliteta sodelovanja in organizacija dela ter
- druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.

Še natančneje navedene kriterije specificira Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, in sicer v Prilogi III (Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti javnega uslužbenca). 

6. OCENJEN SEM BIL S POVPREČNO OCENO, KER KROŽENJE OPRAVLJAM DRUGJE IN MI JE DELODAJALEC NAVEDEL, DA NE POZNA MOJEGA DELA.

Datum objave: junij 2020

V skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je naloga delodajalca, da oceni vse svoje zaposlene, med katere sodite tudi zdravniki (čeprav na kroženju pri drugih pooblaščenih izvajalcih). Uredba te obveznosti delodajalcu v nobenem primeru ne odvzema. 

Ministrstvo za javno upravo je v zvezi z navedenim zavzelo naslednje stališče:
Odgovorna oseba oziroma nadrejeni, ki ga določi odgovorna oseba, mora tudi za specializante, ki imajo sklenjeno pogodbo zaposlitvi, izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju ter ga seznaniti s pisno oceno in z njeno utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju. Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi, v javnem zavodu, kjer je specializant zaposlen.

Odgovorna oseba oziroma nadrejeni, ki ga določi odgovorna oseba za izpolnitev Ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, ima po našem mnenju pravico in dolžnost, da pridobi vse potrebne podatke o opravljanju dela specializanta pri pooblaščenih izvajalcih, pri katerih se specializant usposablja, ker le tako bo lahko ocena utemeljena z delovno uspešnostjo konkretnega specializanta.

7. OCENJEN SEM BIL S POVPREČNO OCENO, KER KOT SPECIALIZANT DELA NE OPRAVLJAM SAMOSTOJNO, TEMVEČ POD VODSTVOM IN Z ODGOVORNOSTJO MENTORJA. ALI JE TO PRAVILNO?

Datum objave: junij 2020

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 17. členu določa, da so kriteriji za ocenjevanje delovne uspešnosti naslednji:
- rezultati dela,
- samostojnost, ustvarjalnost in natančnost pri opravljanju dela,
- zanesljivost pri opravljanju dela,
- kvaliteta sodelovanja in organizacija dela ter
- druge sposobnosti v zvezi z opravljanjem dela.

Še natančneje navedene kriterije specificira Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, in sicer v Prilogi III (Podrobnejša opredelitev elementov delovne uspešnosti javnega uslužbenca). 

Nižja ocena ne sme biti posledica dejstva oziroma temeljiti na dejstvu, da kot specializant dela ne opravljate samostojno, brez opredelitve glede preostalih kriterijev, kakor tudi pretehtanja njihovega skupnega vpliva na oceno. Iz Priloge I Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju) namreč jasno izhaja, da je potrebno podati skupno utemeljitev ocene, in to glede na kriterije ocenjevanja, v povezavi s pričakovanji na konkretnem specializantskem delovnem mestu, zato menimo, da je nepravilno, če to ni storjeno.

8. CELOTNO LANSKO LETO SEM KOT SPECIALIZANT KROŽENJE OPRAVLJAL PRI POOBLAŠČENIH IZVAJALCIH (NE PRI DELODAJALCU), ZATO MI JE DELODAJALEC NAROČIL, DA SI SAM PRIDOBIM OCENO OD SVOJEGA MENTORJA ALI OD POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA, KJER SEM KROŽIL. ALI JE TO PRAVILNO?

Datum objave: junij 2020

Pojasnjujemo vam, da vi kot zaposleni v zvezi z ocenjevanjem za delodajalca niste dolžni pridobiti ocene, temveč je vaš delodajalec v skladu z veljavno zakonodajo vsako leto dolžan izvesti postopek ocenjevanja javnega uslužbenca najkasneje do 15. marca.
V skladu z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je naloga delodajalca, da oceni vse svoje zaposlene, med katere sodite tudi zdravniki (čeprav na kroženju pri drugih pooblaščenih izvajalcih). Uredba te obveznosti delodajalcu v nobenem primeru ne odvzema. 

Ministrstvo za javno upravo je v zvezi z navedenim zavzelo naslednje stališče:
Specializanti, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju, so javni uslužbenci, zato imajo pravico biti ocenjeni na podlagi določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, če so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Ocenijo se tudi tisti specializanti, ki so zaradi napotitve s strani delodajalca odsotni več kot šest mesecev in ki so odsotni več kot šest mesecev zaradi poškodbe pri delu, poklicne bolezni in starševskega varstva (porodniški dopust). Odgovorna oseba za ocenjevanje specializantov (in tudi preverjanje pogojev za napredovanje v plačni razred) je poslovodni organ javnega zavoda, kjer je specializant sklenil pogodbo o zaposlitvi, ne glede na to, da delo opravlja kot usposabljanje s kroženjem pri pooblaščenih izvajalcih.

Odgovorna oseba oziroma nadrejeni, ki ga določi odgovorna oseba, mora tudi za specializante, ki imajo sklenjeno pogodbo zaposlitvi, izpolniti Ocenjevalni list za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju ter ga seznaniti s pisno oceno in z njeno utemeljitvijo. Zbirni podatki o ocenah v napredovalnem obdobju se vpisujejo v Evidenčni list napredovanja javnega uslužbenca v napredovalnem obdobju. Ocenjevalni in evidenčni listi se hranijo v personalni mapi, v javnem zavodu, kjer je specializant zaposlen.

Odgovorna oseba oziroma nadrejeni, ki ga določi odgovorna oseba za izpolnitev Ocenjevalnega lista za oceno delovne uspešnosti javnega uslužbenca v ocenjevalnem obdobju, ima po našem mnenju pravico in dolžnost, da pridobi vse potrebne podatke o opravljanju dela specializanta pri pooblaščenih izvajalcih, pri katerih se specializant usposablja, ker le tako bo lahko ocena utemeljena z delovno uspešnostjo konkretnega specializanta.

Poudarjamo, da specializanta ne oceni njegov mentor ali pooblaščeni izvajalec, temveč odgovorna oseba pri delodajalcu oziroma nadrejeni, ki ga določi odgovorna oseba pri delodajalcu.

9. KOT SPECIALIZANT SEM CELOTNO LANSKO LETO KROŽENJE OPRAVLJAL PRI POOBLAŠČENIH IZVAJALCIH (NE PRI DELODAJALCU), ZATO ME JE DELODAJALEC POZABIL OCENITI. KAJ LAHKO STORIM?

Datum objave: junij 2020

Zdravniki, ki sklenejo delovno razmerje v javnem sektorju, so javni uslužbenci, zato imajo pravico biti ocenjeni na podlagi določb Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

V kolikor do 15. marca tekočega leta niste bili ocenjeni za preteklo koledarsko leto, pa bi morali biti, lahko v skladu s 17a. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v osmih delovnih dneh od poteka roka za ocenitev (15. marec) zahtevate, da se vas oceni.

10. PREJEL SEM OCENO DELOVNE USPEŠNOSTI, S KATERO SE NE STRINJAM. KAJ LAHKO STORIM?

Datum objave: junij 2020

Če se z oceno ne strinjate, lahko v skladu s 17a. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v osmih delovnih dneh od seznanitve z oceno zahtevate preizkus ocene pred komisijo – ta  mora biti imenovana v roku 15 dni od vložitve zahteve za preizkus.

11. NISEM PREJEL OCENE DELOVNE USPEŠNOSTI. KAJ LAHKO STORIM?

Datum objave: junij 2020

V skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se postopek ocenjevanja javnega uslužbenca izvede vsako leto najkasneje do 15. marca.

Če ocene niste prejeli, pa bi jo morali, lahko v skladu s 17a. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v osmih delovnih dneh od od poteka roka za ocenitev (15. marec) zahtevate, da se vas oceni. Komisija, ki jo imenuje odgovorna oseba v roku 15 dni od vložitve zahteve za oceno, naloži delodajalcu, da javnega uslužbenca oceni najkasneje v 15 dneh od njenega imenovanja. Če delodajalec v tem roku javnega uslužbenca ne oceni, lahko vi kot javni uslužbenec neposredno uveljavljate sodno varstvo v skladu z 200. členom Zakona o delovnih razmerjih.

12. ALI GRE PRI RAZPOPREDITVI NA DELOVNO MESTO ZDRAVNIK SPECIALIZANT III, ZDRAVNIK SPECIALIZANT II IN ZDRAVNIK SPECIALIZANT I ZA NAPREDOVANJE?

Datum objave: junij 2020

Pri razporeditvi na delovno mesto Zdravnik specializant III/II/I (ko so za to izpolnjeni pogoji iz Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (aneks) gre za uvrščanje na ustrezno delovno mesto glede na leto opravljanja specializacije, in ne za redno napredovanje na podlagi letnih ocen delovne uspešnosti.