Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pojasnila glede upravičenosti zunanjih izvajalcev in njihovih zaposlenih do dodatkov, povezanih z epidemijo

15.04.2021 09:48

Oddelek za pravne zadeve zbornice je v novici z dne 19. 1. 2021  seznanil člane s širitvijo kroga upravičencev do dodatka za delo v rizičnih razmerah in t. i. COVID-19 dodatka.

33. in 86. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, s spremembami;  v nadaljevanju: PKP7) sta namreč upravičenost do navedenih dodatkov razširila tudi na zaposlene pri zunanjih izvajalcih. Pri tem pojasnjujemo, da se za zunanjega izvajalca šteje kot izvajalca, ki ima z izvajalcem v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Prav tako na Oddelku za pravne zadeve izpostavljamo, da glede upravičenosti za COVID-19 dodatek in dodatek za delo v rizičnih razmerah tudi za zaposlene pri zunanjih izvajalcih veljajo predpisani pogoji, ki jih določa 56. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, s spremembami; v nadaljevanju: ZZUOOP) oz. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, s spremembami; v nadaljevanju: KPJS) in njene razlage.

Več informacij o splošnih pogojih za upravičenost do COVID-19 dodatka in dodatka za delo v rizičnih razmerah je dostopno na tej povezavi. Glede postopka refundacije izplačanega dodatka zaposlenim pri zunanjih izvajalcih pa vas usmerjamo na novico z dne 19. 1. 2021.

V novici z dne 19. 1. 2021 je bilo izpostavljeno tudi, da iz 33. in 86. člena PKP7 ne izhaja jasno in določno, ali so do dodatka upravičeni tudi zunanji izvajalci sami (npr. zdravniki, ki imajo status zasebnega zdravstvenega delavca ali pa imajo odprt s.p.). Zbornica je v dopisu ministrstvo zato pozvala k podaji navodil, da so do dodatkov po PKP7 upravičeni vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki se pod predpisanimi pogoji vključujejo v delo izvajalcev v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva, ne glede na to, kako je poimenovana pogodba, na podlagi katere se vključujejo, ter ne glede na to, ali je to pogodbo sklenil njihov delodajalec ali oni sami.

Po večkratnih pozivih je zbornica prejela pojasnila ministrstva, iz katerih izhaja, da so dodatkov po 33. in 86. členu PKP7 pod predpisanimi pogoji upravičeni zgolj zaposleni pri zunanjih izvajalcih, ki so pravne osebe, pri čemer morajo imeti zunanji izvajalci sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z izvajalci v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva.

 Izpostavljamo zlasti naslednji del pojasnil ministrstva:

»Glede na navedeno menimo, da so do dodatka v 33. členu ZUIPOPDVE upravičene osebe, ki so z zunanjim izvajalcem v delovnopravnem razmerju oziroma so pri njem zaposlene. V skladu z navedenim dodajamo, da:

  • je zunanji izvajalec izvajalec, ki ima z izvajalcem iz prvega odstavka 33. člena ZUIPOPDVE sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju;
  • je glede na specifike sodelovanja in različnih izjem na področju delovnopravnih ureditev mogoče upoštevati, da je zunanji izvajalec pravna oseba (gospodarska družba, zasebni zavod, društvo, organ in organizacija), ki ima z izvajalcem v mreži javne zdravstvene službe sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Glede prejetega vprašanja, ali je pod 33. člen ZIUPOPDVE mogoče šteti tudi podjemne pogodbe, sklenjene na podlagi 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE), odgovarjamo, da podjemnih pogodb ni mogoče šteti za pogodbe o sodelovanju, prav tako vsled navedenega do dodatka ne more biti upravičen sam zunanji izvajalec.«

Glede na pojasnila ministrstva pojasnjujemo, da do dodatkov po 33. in 86. členu PKP7 niso upravičeni:

1. samozaposleni zdravniki (zasebni zdravstveni delavci in samostojni podjetniki), četudi imajo z izvajalci v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju;

2. zdravniki, ki niso organizirani v statusno-pravni obliki samozaposlene osebe in ki na podlagi podjemne ali druge pogodbe civilnega prava (op. pogodba o zaposlitvi ni pogodba civilnega prava) opravljajo storitve v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva;

3. zdravniki, katerih delodajalci so fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost (npr. s.p. ali zasebni zdravstveni delavec), četudi jih njihovi delodajalci na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju pošljejo na delo k izvajalcem v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva.

Oddelek za pravne zadeve pojasnjuje, da pri 3. kategoriji zdravnikov ne gre za zdravnike, ki jih delodajalec na podlagi dogovora med delodajalcem in izvajalcem v javni mreži s sklepom pošlje na delo k drugem izvajalcu. V takem primeru bi bil napoteni zaposleni zdravnik upravičen tako do dodatka za začasno razporeditev (55. člen ZZUOOP) kot do dodatka za delo v rizičnih razmerah (39. člen KPJS) in COVID-19 dodatka (56. člen ZZUOOP), če bi delo opravljal v predpisanih pogojih. Navedena možnost izhaja iz pojasnil ministrstva, povezanih z dodatkom za delo v rizičnih razmerah in pojasnil ministrstva, povezanih s COVID-19 dodatkom.

Več informacij o dodatku za začasno razporeditev je dostopno na tej povezavi.

Oddelek za pravne zadeve