Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo podalo pojasnila o izplačilu COVID-19 dodatka po 56. členu ZZUOOP

19.11.2020 14:11

Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) je dne 13. 11. 2020 izdalo Sklep o določitvi načina izstavitve zahtevkov in rokih izplačil za financiranje dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, na podlagi petega odstavka 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), ki začne veljati z dnem objave na spletni strani ministrstva. Nadalje je ministrstvo podalo podrobnejša navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu ZZUOOP (Navodila št. 1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020).

Tako sklep kot navodila se torej nanašata na dodatek, ki ga ureja 56. člen ZZUOOP in bo financiran iz proračuna RS. Navedeni člen določa, da je zaposleni, ki neposredno dela v okolju s pacienti, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, upravičen do dodatka za neposredno delo s pacienti, ki znaša 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega (v nadaljevanju: COVID-19 dodatek). Navedeni dodatek zaposlenemu pripada za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021, razen v času razglašene epidemije. COVID-19 dodatek se lahko izplača le za ure dela, ko zaposleni opravlja delo v skladu s prvim odstavkom 56. člena ZZUOOP. COVID-19 dodatek pa se ne glede na določbe zakonov in kolektivnih pogodb, ki urejajo osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela, ne všteva v osnovo za nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela.

Postopek glede proračunskega financiranja COVID-19 dodatka

Direktor izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi četrtega odstavka 56. člena ZZUOOP predhodno sprejme sklep o izplačilu COVID-19 dodatka, v katerem opredeli delovišča in delovna mesta, na katerih se izvaja delo na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP in ki mora biti usklajen s predstavniki sindikatov pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

Ministrstvo je s sklepom določilo, da mora nadalje izvajalec zdravstvene dejavnosti zahtevek za financiranje COVID-19 dodatka vložiti pri Ministrstvu za zdravje RS. Zahtevek mora vsebovati:

 • številko in datum sklepa o izplačilu dodatka, v katerem so opredeljena delovišča in delovna mesta, na katerih se izvaja delo iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP,
 • število zaposlenih, ki prejmejo dodatek,
 • navedbo delovišča oziroma točke prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, na podlagi katere so zaposleni upravičeni do dodatka,
 • število opravljenih ur na deloviščih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP in
 • skupno višino dodatka zaposlenim za posamezni mesec.

Zahtevki za financiranje dodatka se predložijo po obdobjih in se izplačajo v naslednjih rokih (ki so po pojasnilih ministrstva zgolj okvirni):

Obdobje, na katerega se nanaša zahtevek

Rok za izstavitev zahtevka s strani izvajalca

Rok za izplačilo sredstev iz proračuna RS

1. 6. 2020 do 30. 9. 2020

do 30. 11. 2020

do 30. 12. 2020

1. 10. 2020 31. 12. 2020

do 26. 1. 2021

do 26. 2. 2021

1. 1. 2021 do 31. 3. 2021

do 30. 4. 2021

do 30. 5. 2021

1. 4. 2021 do 30. 6. 2021

do 31. 7. 2021

do 31. 8. 2021

1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

do 30. 10. 2021

do 30. 11. 2021

1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

do 28. 1. 2022

do 28. 2. 2022


Če zahtevek za financiranje dodatka ni popoln, se izvajalca pozove k dopolnitvi zahtevka.

V primeru zamude roka za izstavitev zahtevka se sredstva za to obdobje izplačajo do zadnjega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil posredovan popolni zahtevek.

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem je zaposleni v delovnem razmerju, predloži zahtevek za financiranje dodatka za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun). Pri tem se upošteva:

 • naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;
 • davčna številka: SI96395265;
 • matična številka: 5030544000;
 • IBAN: SI56011006300109972;
 • pravna podlaga za zahtevek : 56. člen ZZUOOP;
 • datum opravljene storitve: obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020;
 • kot rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 30. 12. 2020;
 • DDV se ne obračuna.

K zahtevku v elektronski obliki (e-Račun) je obvezno potrebno priložiti tudi prilogo k e-Računu v excel obliki (dostopna tukaj). Zahtevku ni treba priložiti sklepa o izplačilu COVID-19 dodatka, ampak se v navedeno prilogo vpiše zgolj številko in datum tega sklepa.

K predložitvi zahtevka za obdobje 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 bo ministrstvo izvajalce pozvalo z novim dopisom v začetku meseca januarja 2021.

 Osnova za obračun COVID-19 dodatka

V navodilih je ministrstvo podrobneje pojasnilo osnovo za obračun COVID-19 dodatka in sicer:

 • Za javne uslužbence se COVID-19 dodatek obračuna od osnovne plače plačnega razreda, v katerega je zaposleni uvrščen.
 • Za koncesionarje se COVID-19 dodatek obračuna od osnovne plače zaposlenega (in ne po standardih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), če je njena višina v okviru osnovne plače za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. Če dejanska osnovna plača zaposlenega presega najvišjo osnovno plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju, se za obračun dodatka upošteva najvišja osnovna plača iz javnega sektorja. Prav tako je minimalna osnova za obračun dodatka osnovna plača za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. Ministrstvo je v pomoč tudi priložilo Seznam delovnih mest z razponom plačnih razredov in osnovnih plač v javnem sektorju ter pozvalo k upoštevanju le-tega pri primerjavi dejanske osnovne plače zaposlenega s plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju.
 • V primeru izračuna dodatka za samozaposlene se upošteva osnova za obračun prispevkov, ki je določena z davčnim obračunom preteklega leta.

Razmerje do drugih dodatkov

Ministrstvo je pojasnilo, da so zaposleni, ki opravljajo delo preko polnega delovnega časa v pogojih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, upravičeni tudi do izplačila dodatka v okviru nadurnega dela.

Kadar je zaposleni v skladu s 55. členom ZZUOOP (začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb) razporejen na delovno mesto iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, je upravičen do izplačila obeh dodatkov po 55. in po 56. členu ZZUOOP, izvajalec pa zahtevek za financiranje COVID-19 dodatka izstavi ločeno, na podlagi sklepa in navodil ministrstva.

Nadzor nad izplačilom dodatka

Ministrstvo nadalje izpostavlja, da so izvajalci zdravstvene dejavnosti dolžni za potrebe morebitnega nadzora nad izvajanjem 56. člena ZZUOOP hraniti vso dokumentacijo, povezano z izplačili COVID-19 dodatka, pri čemer morajo biti posredovani zahtevki v skladu z zakonodajo, ki ureja organizacijo zdravstvenega varstva in evidence. Za pravilnost izkazanih podatkov za izplačilo COVID-19 dodatkov odgovarja poslovodstvo izvajalca.

V skladu s šestim odstavkom 56. člena ZZUOOP nadzor nad izvajanjem tega člena v javnem sektorju opravlja Inšpektorat za javni sektor. Ministrstvo za zdravje pa lahko pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za zagotavljanje zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti dela izvede upravni nadzor, možen pa je tudi nadzor Računskega sodišča RS.

Dodatne informacije

Morebitna vprašanja v zvezi s financiranjem COVID-19 dodatka lahko skladno z navodili ministrstva posredujete na gp.mz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko dopisa: 1001-497/2020).


Oddelek za pravne zadeve