Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razširjen krog upravičencev do dodatkov

19.01.2021 14:55

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; v nadaljevanju: PKP7) je prinesel razširitev kroga upravičencev do t. i. COVID-19 dodatka in dodatka za nevarnost in posebno obremenitev. V nadaljevanju vam predstavljamo novosti v zvezi z ureditvijo dodatkov in uveljavljanjem povračil iz proračuna.    

1. COVID-19 dodatek (33. člen PKP7)

Dodatna delovišča

Drugi odstavek 33. člena PKP7 razširja seznam delovišč, za delo na katerih so zaposleni upravičeni do dodatka v višini 30 % urne postavke osnovne plače po 56. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZZUOOP). Do tega dodatka so po novem upravičeni tudi zaposleni v mreži javne zdravstvene službe, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:

 • na oddelkih bolnišnic, kjer se obravnavajo pacienti s sumom na okužbo oziroma potrjeno okužbo s COVID-19,
 • pri izvajanju zdravstvene oskrbe na domu pacienta oziroma uporabnika, pri katerem je okužba s COVID-19 potrjena,
 • v rdečih conah pri zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami iz 18. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF in 90/12), če izvajajo neposredne storitve za uporabnike.

  Izpostavljamo, da so zaposleni upravičeni do tega dodatka od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021. V skladu s PKP7 se sredstva za financiranje COVID-19 dodatka zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije. Zahtevki za izplačilo sredstev, ki vključujejo podatek o številu zaposlenih in številu opravljenih ur, se morajo vložiti pri Ministrstvu za zdravje RS. Način izstavitve zahtevkov in roke izplačil vam predstavljamo v c) točki. Več informacij v zvezi s siceršnjo ureditvijo dodatka po 56. členu ZZUOOP je dostopnih na teh povezavah do novic zbornice:

  1. tej spletni strani,

  2. tej spletni strani,

  3. tej spletni strani.

Zaposleni pri zunanjih izvajalcih

V skladu s petim odstavkom 33. člena PKP7 je do COVID-19 dodatka pod pogoji iz 56. člena ZZUOOP upravičena tudi oseba, ki pri izvajalcu iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP (izvajalcu v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva) opravlja delo prek zunanjega izvajalca. Zunanji izvajalec je izvajalec, ki ima z izvajalcem iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Tudi ta ukrep velja retroaktivno, od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021.

Sredstva za financiranje dodatka zaposlenim pri zunanjih izvajalcih se zagotavlja iz državnega proračuna. Zahtevki za izplačilo sredstev, ki vključujejo podatek o številu zaposlenih in številu opravljenih ur, se vložijo pri Ministrstvu za zdravje RS, če je izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP izvajalec zdravstvene dejavnosti, ali pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, če je izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP izvajalec na področju socialnega varstva iz 82. člena ZZUOOP. Natančen mehanizem predložitve zahtevkov je predstavljen v naslednji točki te novice.

Jezikovna razlaga navedenih zakonskih določb pa ne nudi jasnega odgovora, da so do navedenega dodatka upravičeni tudi sami zunanji izvajalci in ne zgolj njihovi zaposleni. Zbornica je zato na Ministrstvo za zdravje RS naslovila dopis, s katerim je ministrstvo pozvala, naj zavzame stališče, da so do dodatka upravičeni tudi zunanji izvajalci sami (npr. zdravniki, ki imajo status zasebnega zdravstvenega delavca ali pa imajo odprt s.p.). Zbornica je nadalje mnenja, da četudi PKP7 govori o pogodbi o poslovnem sodelovanju, ni stvarno utemeljenega razloga, zakaj do dodatka ne bi bile upravičene tudi fizične osebe brez statusa zasebnega zdravstvenega delavca ali odprtega s.p., ki pri izvajalcih v mreži javne zdravstvene službe opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe.

Zbornica je ministrstvo zato pozvala k podaji navodil, da so do dodatkov po PKP7 upravičeni vsi zdravstveni delavci in sodelavci, ki se vključujejo v delo izvajalcev iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP v pogojih iz PKP7, ne glede na to, kako je poimenovana pogodba, na podlagi katere se vključujejo, ter ne glede na to, ali je to pogodbo sklenil njihov delodajalec ali oni sami. Zgolj na ta način bo po mnenju zbornice lahko uresničen namen zakona in spoštovano načelo enakosti.
O odzivu Ministrstva za zdravje RS bo zbornica svoje člane nemudoma obvestila na spletni strani, zato članom vljudno predlagamo, da spremljajo spletno stran zbornice.

Način in roki za predložitev zahtevkov za izplačilo dodatka iz proračuna

Ministrstvo za zdravje RS je podalo Podrobnejša navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev na podlagi 56. člena ZZUOOP in 33. člena PKP7 za obdobje oktober do december 2020, ki so dostopna tukaj.  V skladu z navodili Ministrstva za zdravje zahtevek za izplačilo sredstev za COVID-19 dodatek vloži pri Ministrstvu za zdravje izvajalec v mreži javne zdravstvene službe, tako za nove upravičence glede na nova delovišča, kot tudi za osebe, ki pri njem opravljajo delo preko zunanjega izvajalca.

Ker so upravičenci do dodatka upravičeni od 1. junija 2020 dalje, je Ministrstvo za zdravje predvidelo vlaganje ločenih zahtevkov za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 in za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.  Izvajalec v mreži javne zdravstvene službe predloži zahtevek za financiranje dodatka preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun) in mora v prilogo (v excel obliki) vpisati podatke o številu zaposlenih, številu opravljenih ur in vrednosti dodatka. Prilogi sta dostopni tukaj in tukaj.

V primeru predložitve nepopolnega zahtevka za financiranje COVID-19 dodatka se izvajalca pozove k dopolnitvi zahtevka. V primeru morebitne zamude izvajalca pri predložitvi zahtevka glede na navedeni rok, se sredstva za posamezno obdobje izplačajo do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.

K predložitvi zahtevka za naslednje obdobje, to je od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, bo Ministrstvo za zdravje pozvalo z novim dopisom in novo Prilogo 1 v začetku meseca aprila 2021.

Morebitna vprašanja v zvezi s financiranjem COVID-19 dodatka lahko posredujete na gp.mz@gov.si  (v naslovu zadeve se sklicujte na številko dopisa 1001-497/2020).

2. Dodatek za nevarnost in posebno obremenitev (86. člen PKP7)          

V skladu s 86. členom PKP7 so osebe, ki pri izvajalcu iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP (izvajalcu v mreži javne zdravstvene službe oziroma mreži javne službe na področju socialnega varstva) opravljajo delo prek zunanjega izvajalca, upravičene tudi do dodatka za nevarnost in posebno obremenitev v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. Zunanji izvajalec je izvajalec, ki ima z izvajalcem iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju. Navedene osebe so upravičene do dodatka za obdobje od 19. oktobra 2020 do preklica razglasitve epidemije in pod enakimi pogoji, kot zaposlenim pri izvajalcih iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP, le za ure dela, ko opravljajo delo v nevarnih pogojih.

Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo iz proračuna. Zunanji izvajalec mora za osebe, ki so pri njem zaposlene in ki so upravičene do dodatka, najpozneje v 60 dneh od preklica razglasitve epidemije posredovati izvajalcu iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP vlogo za povračilo sredstev. Vloga za povračilo sredstev mora vsebovati seznam oseb, ki so pri izvajalcu opravljale delo v rizičnih razmerah, število opravljenih ur v posameznem mesecu, znesek za povračilo (bruto bruto) ter dokazilo o izplačanem dodatku osebam, ki so do njega upravičene. Izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP mora zahtevek za izplačilo sredstev iz državnega proračuna na osnovi potrjenih prejetih vlog vložiti za zunanjega izvajalca pri Ministrstvu za zdravje RS, če je izvajalec zdravstvene dejavnosti, ali pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, če je izvajalec na področju socialnega varstva do 20. v mesecu za pretekli mesec. Sredstva se izplačajo izvajalcu za zunanjega izvajalca najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.

Izvajalec iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP mora najpozneje v osmih dneh od prejema sredstev nakazati sredstva zunanjemu izvajalcu po potrjeni vlogi.   

Oddelek za pravne zadeve pojasnjuje, da podrobnih pojasnil v zvezi z uveljavljanjem dodatka po 86. členu PKP7 zbornica še nima. Nadalje izpostavljamo, da tudi pri tem dodatku zakonska ureditev ne nudi jasnega odgovora, ali so do dodatka upravičeni tudi sami zunanji izvajalci in ne zgolj njihovi zaposleni. Kot že pojasnjeno zgoraj, je zbornica zato na Ministrstvo za zdravje RS naslovila dopis, s katerim je ministrstvo pozvala, naj zavzame stališče, da so do dodatka upravičeni tudi zunanji izvajalci sami in nadalje tudi fizične osebe, ki pri izvajalcih v mreži javne zdravstvene službe opravljajo delo na podlagi podjemne pogodbe.

Oddelek za pravne zadeve