Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo za zdravje podalo dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem in financiranjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

11.12.2020 12:32

Zbornica je s strani Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: ministrstva) 9. 12. 2020 prejela dopis, ki vsebuje čistopis njihovih navodil v zvezi z izvajanjem 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju ZZUOOP) ter dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem in financiranjem mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2.

Pretekla navodila ministrstva v zvezi z izvajanjem in financiranjem preiskav na virus COVID-19 ter z njimi povezana pojasnila Oddelka za pravne zadeve so dostopna na naslednjih povezavah:

1.https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2020/12/04/pojasnila-ministrstva-za-zdravje-v-zvezi-z-izvajanjem-in-financiranjem-rednega-testiranja-pri-izvajalcih-zdravstvene-dejavnosti-in-v-socialno-varstvenih-zavodih;

2.https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2020/12/02/ministrstvo-za-zdravje-sprejelo-dopolnitve-navodil-glede-izvajanja-in-financiranja-mikrobiolo%C5%A1kih-preiskav-na-virus-sars-cov-2.

V nadaljevanju vam tako predstavljamo zgolj bistvene podatke oz. novosti iz dopisa ministrstva z dne 9. 12. 2020:

1. Ministrstvo pojasnjuje, da v skladu s petim odstavkom 41. člena ZZUOOP lahko mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 neposredno pri pacientu opravljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih s sklepom določi minister za zdravje. Za uvrstitev na sklep se posreduje zahtevek na elektronski naslov: gp.mz@gov.si, s sklicnem na št. zadeve: 181-173/2020.

V zvezi z zgornjim navodilom je zbornica na ministrstvo poslala dopis, v katerem izpostavlja dilemo v zvezi z razlago 41. člena ZZUOOP – ali lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti z ustreznim dovoljenjem ministrstva izvajajo samoplačniške mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 neposredno pri pacientu, brez da bi bili uvrščeni na navedeni sklep ministrstva za zdravje.

2. Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da izvajalci zdravstvene dejavnosti in javni socialno varstveni zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, pri izbiri ustreznega HAGT upoštevajo Strokovna priporočila za uporabo hitrega antigenskega testa za SARS-CoV-2, vključno z dokumentom, ki se nanaša na izbor in uporabo, ki ga je pripravila strokovna skupina infektologov in mikrobiologov (Priloga 4 in Priloga 4.1 dopisa ministrstva), in upoštevajo algoritme ukrepanja (Priloga 4.2 tega dopisa). Ministrstvo nadalje pojasnjuje, da gre pri izvajanju hitrih testov za POCT (po opredelitvi je POCT testiranje izvedeno ob pacientu ali v bližini pacienta, ki ga izvaja nelaboratorijsko – klinično osebje, rezultati testiranja pa lahko vplivajo na takojšno spremembi zdravljenja). Za odvzem brisa je torej kompetenten zdravnik ali diplomirana medicinska sestra, lahko pa tudi drug, za to usposobljeni zdravstveni delavec.

3. Ministrstvo v dopisu ponovno izpostavlja, da je v skladu z drugim odstavkom 41. člena ZZUOOP zagotovljeno proračunsko financiranje za redno testiranje oseb skladno z 8. členom Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20 in 173/20; v nadaljevanju: Odredba) oz. 103. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20).

4. Ministrstvo pojasnjuje, da izvajalci zdravstvene dejavnosti zdravstvene obravnave ne smejo pogojevati s predhodno opravljenim testom ali negativnim izvidom testa na okužbo z virusom SARS-CoV-2, zato pri ZZZS tudi zahtevkov za povračilo stroškov takšnih testov ne morejo podati ali jih zaračunati pacientom.

Izjemoma je zahteva po negativnem brisu pred izvedbo zdravstvene storitve po mnenju ministrstva utemeljena v primerih:

  • ob odpustu iz bolnišnice se opravi preiskava na prisotnost virusa SARS-CoV-2 (PCR) pri uporabnikih socialnih zavodov, pacientih, starejših od 65 let, kroničnih bolnikih in tistim, pri katerih se v primeru COVID-19 bolezni pričakuje težji potek bolezni,
  • v primeru načrtovane hospitalizacije ali specialističnega pregleda uporabnika socialnega zavoda se na dan napotitve opravi HAGT test. Informacija o rezultatu testa je priloga napotni dokumentaciji. Morebitni pozitivni rezultat HAGT test ni razlog za odklonitev napotitve.

5. Ministrstvo v VI. točki navodil izpostavlja, da so izvajalci, ki lahko pri ZZZS uveljavljajo zahtevke za povračilo stroškov preiskav, naslednji:

  • vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, torej tudi socialno varstveni zavodi, v mreži javne zdravstvene službe za PCR teste,
  • izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, imenovani s sklepi ministra za zdravje, ki izvajajo teste neposredno pri pacientu in teste za osebe, ki delajo pri njih (HAGT). Izvajalci lahko zahtevke za povračilo stroškov uveljavijo od dneva izdaje sklepa ministra za zdravje, s katerim so bili imenovani za izvajanje testov neposredno pri pacientu in testov za osebe, ki delajo pri njih.

Pri ZZZS lahko izvajalci in socialno varstveni zavodi uveljavljajo stroške le za preiskave in teste, ki:

  • so medicinsko indicirani (PCR testi, HAGT) in jih naroči zdravnik ali epidemiolog oziroma izhajajo iz navodil ministrstva in ki so bili opravljeni za zavarovane osebe in izvedeni v okviru javne zdravstvene službe (ne pa tudi za teste, izvedene pacientom v samoplačniških ambulantah) ali
  • so izvedeni v skladu z Odredbo.

Zaradi zgornjih pojasnil ter nejasnosti četrtega odstavka 41. člena ZZUOOP, ki določa, da se navedena sredstva uporabljajo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, je zbornica na ministrstvo naslovila dopis. V njem je zbornica izpostavila dilemo, kako naj zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, zlasti tisti brez koncesije, sredstva, prejeta za izvedene preiskave na virus SARS-CoV-2, uporabijo za izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Peti odstavek 41. člena ZZUOOP namreč ne omejuje, da bi minister za zdravje s sklepom lahko določil zgolj izvajalce zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ampak so s sklepom lahko določeni tudi drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki niso del mreže javne zdravstvene službe. Nenazadnje je namen financiranja preiskav na virus SARS-CoV-2 zagotovitev refundacije stroškov izvedene preiskave (temu primerna je tudi višina najvišjega povračila stroškov mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2) – namen torej ni zagotavljanje dodatnih sredstev v javni zdravstveni mreži, ampak zgolj pokrivanje stroškov materiala in dela za že izvedene preiskave, zato se prejeta sredstva ne morejo uporabiti za nadaljnjo izvajanje zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Oddelek za pravne zadeve bo člane zbornice nemudoma seznanil s pojasnili ministrstva glede izpostavljenih dilem.

Oddelek za pravne zadeve