Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sprejet Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti

04.08.2020 18:28

Minister za zdravje je sprejel Pravilnik o načinu izračuna, postopku in rokih za uveljavitev plačila izvajalcem zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020 (v nadaljnjem besedilu pravilnik, dostopen tukaj), s katerim je implementirana določba 76. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE).

Pravna ureditev po pravilniku

Predmetni pravilnik določa način izračuna, postopek in roke za uveljavitev povračil sredstev iz proračuna Republike Slovenije izvajalcem zdravstvene dejavnosti in nekaterim drugim osebam, ki v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, in jim je bilo onemogočeno izvajanje pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu ZZZS) na podlagi predpisa, ki ureja začasne ukrepe na področju zdravstvene dejavnosti za zajezitev in obvladovanje epidemije.

Skladno s pravilnikom lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti uveljavljajo zahtevek za povračilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije v delu, za katerega imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS. Opozarjamo pa, da skladno z drugim odstavkom 2. člena pravilnika zahtevka za povračilo sredstev ne morejo uveljavljati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so uveljavili pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu ZIUZEOP), ki je veljal za dejavnost gospodarstva. Pravilnik zahteva, kot bo podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju, da izvajalci zdravstvene dejavnosti Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu ministrstvo) posredujejo podpisano izjavo, ki je priloga pravilnika, da niso prejeli sredstev iz navedenega naslova.

Višino možnega povračila sredstev izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije izračuna ZZZS. Slednji je na svoji spletni strani objavil preglednico, iz katere je za vsakega izvajalca zdravstvene dejavnosti razvidna višina možnega povračila za celotno obdobje. Preglednica je dostopna tukaj. Način izračuna povračila je podrobno opisan v 3. členu pravilnika. Osnova za izračun je razlika med polno vrednostjo mesečno dogovorjenega pogodbenega programa za obdobje marec‒maj 2020 na podlagi pogodbe za leto 2019 (brez ločeno zaračunljivih materialov in storitev) v cenah iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, in realizirano vrednostjo programa v istem obdobju leta 2020, pri čemer se povračilo sredstev nanaša na obdobje marec‒maj 2020. Tako izračunana osnova se pomnoži s faktorjem 0,8. Obračun se izvede za vsak mesec in za vsak pogodbeno dogovorjen program posamezno. Če realizacija posameznega programa za posamezen mesec v letu 2020 presega pogodbeno dogovorjeno vrednost posameznega programa za posamezen mesec, se ga pri izračunu ne upošteva.

Četrti člen pravilnika ureja postopek za uveljavitev povračila sredstev iz proračuna. Rok za oddajo vloge za uveljavljanje povračila je 15. 9. 2020. Do tega roka morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti izstaviti ZZZS zahtevek za povračilo sredstev v višini, določeni v preglednici, ki jo je ZZZS objavil na svoji spletni strani (glej zgoraj), in skladno z navodili ZZZS. Izvajalci zdravstvene dejavnosti, razen javnih zdravstvenih zavodov, sočasno ministrstvu posredujejo podpisano izjavo, ki je priloga k pravilniku in je dostopna tukaj. Na podlagi teh izjav, prejetih do 14. 8. 2020, ministrstvo posreduje ZZZS seznam upravičenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti do 20. 8. 2020, za izjave prejete po tem datumu pa do 21. 9. 2020. ZZZS v treh delovnih dneh po prejemu navedenega seznama, izstavi zahtevek za povračilo sredstev ministrstvu. Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka za povračilo sredstev deseti dan po njegovem prejemu. ZZZS izvede povračilo sredstev upravičenim izvajalcem zdravstvene dejavnosti 15. 9. 2020 za zahtevke za povračilo sredstev in vloge, prejete do 14. 8. 2020, oziroma 15. 10. 2020 za zahtevke za povračilo sredstev in vloge, prejete po 14. 8. 2020. Opozarjamo pa, da se nepopolne vloge, ki ne bodo dopolnjene do 18. 9. 2020, zavržejo.

 

Dosedanje aktivnosti zbornice glede vsebine pravilnika

Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu zbornica) je v postopku sprejema pravilnika na ministrstvo dne 10. 7. 2020 naslovila zahtevo za spremembo predloga pravilnika, v delu, ki določa, da lahko zahtevke na tej podlagi uveljavljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti zgolj, če niso uveljavili pravice iz naslova plač in nadomestil plač za dejavnost gospodarstva po ZIUZEOP, brez upoštevanja, kolikšno višino pomoči so dejansko prejeli. Navedena ureditev je po mnenju Zdravniške zbornice Slovenije neustavna in neskladna z namenom ZIUOOPE, ki je v nadomestitvi fiksnih stroškov izvajalcev.

Ministrstvo smo v dopisu opozorili, da taka ureditev v očitno slabši in diskriminatorni položaj postavljala koncesionarje, ki v času uveljavljanja ukrepov po ZIUZEOP po naravi stvari niso mogli vedeti za bodoče sprejetje ter način implementacije ureditve delnega financiranja programa iz 76. člena ZIUOOPE, zaradi česar so, čeprav za kratek čas, uveljavljali pomoč po ZIUZEOP, kar pa jim v celoti onemogoči vlaganje zahtevkov za financiranje programa po 76. členu ZIUOOPE. Koncesionarji v času uveljavljanja pravic po ZIUZEOP niso mogli vedeti, kakšne pravne posledice jih bodo doletele v primeru uveljavljanja teh pravic in posledično niso mogli ustrezno prilagoditi svojega ravnanja, saj spremembe pravnih predpisov po naravi stvari niso mogli predvideti, kar v večji meri posega v načelo varstva zaupanja v pravo in je tako v nasprotju z načelom pravne države iz 2. člena Ustave Republike Slovenije.

Iz navedenega tudi sledi, da ministrstvo ne ustvarja zgolj neutemeljenih razlik med koncesionarji ter javnimi zdravstvenimi zavodi, ampak s splošnim onemogočenjem uveljavljanja pravice ustvarja bistvene razlike tudi med koncesionarji samimi, saj določene koncesionarje, ki niso uveljavljali pravic iz naslova plač in nadomestil plač, postavi v boljši položaj kot tiste koncesionarje, ki so te pravice uveljavljali, kar je sporno z vidika zagotavljanja enakopravnosti ter enakih pravic izvajalcev v javni zdravstveni mreži.

S strani ministrstva smo dne 20. 7. 2020 prejeli odgovor na naš dopis. Ministrstvo v njem izraža zavedanje, da je bil ukrep, ki ga predvideva 76. člen ZIUOOPE, sprejet 29. 5. 2020, torej po tem, ko so koncesionarji že lahko uveljavljali pravice iz naslova pomoči gospodarstvu, ki jih je omogočal ZIUZEOP ter da bi marsikateremu koncesionarju lahko uveljavljanje pravic iz 76. člena ZIUOOPE omogočalo višje nadomestilo, kot pa ga prejel na podlagi ukrepov, namenjenih gospodarstvu.

Ministrstvo v zvezi s tem pojasnjuje, da je s Finančne uprave RS (v nadaljnjem besedilu FURS) prejelo pojasnilo, da bodo lahko zavezanci, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev, ali pa želijo uveljavljati druge področne pomoči, ki se medsebojno izključujejo, to storili prek informacijskega sistema FURS, kjer je objavljena posebna izjava. Če bo koncesionar vrnil že prejeta sredstva, bo lahko torej uveljavljal pravice iz 76. člena ZIUOOPE, saj se bo štelo, da teh sredstev ni prejel. Navedene okoliščine bo moral jasno navesti v izjavi, ki je priloga pravilnika. Ministrstvo bo pred odobritvijo plačila zaradi izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti preverilo pri FURS, ali so koncesionarji, ki so vložili vlogo za povračilo, upravičeni do tega povračila. Povračilo bodo prejeli le tisti koncesionarji, ki niso uveljavljali pravic iz naslova pomoči gospodarstvu, ali pa so pridobljena sredstva iz naslova uveljavljanja teh pravic vrnili.

Zbornica je na ministrstvo dne 24. 7. 2020 naslovila dopis, v katerem je ministrstvu odgovorila na njihove zgornje navedbe. Zbornica je opozorila, da kočljivo vprašanje ni zgolj vračilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki je bil zagotovljen samozaposlenim osebam, ampak tudi vprašanje ravnanja koncesionarjev v primeru prejema drugih pravic iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP, v kar bi brez dvoma lahko spadalo tudi povračilo nadomestil plač zaradi začasnega čakanja na delo doma ter zaradi odsotnosti delavca zaradi višje sile ter druga nadomestila, do povračila katerih so bili koncesionarji upravičeni na podlagi ZIUZEOP. Nadalje zbornica opozarja, da takšna ureditev (tudi če bi bilo možno vračilo prejetih sredstev iz naslova vseh ukrepov za gospodarstvo, ki jih je uveljavil ZIUZEOP) ne rešuje problematike, saj koncesionarjem ne zagotavlja pravne varnosti pri uveljavljanju njihove pravice na podlagi 76. člena ZIUOOPE. Takšen način uveljavljanja pravice koncesionarje namreč sili v nepovratno odpoved že pridobljeni zakonski pravici, saj ga določa kot pogoj za uveljavljanje druge pravice, ki pa še ni zagotovljena. Ob tem poudarjamo, da takšna določitev uveljavljanja povračila ne izhaja iz zakonskih določb, s čimer koncesionarjem ne nudi pravne podlage, ki bi jim jamčila iztožljivost njihovega zahtevka za povračilo fiksnih stroškov ter jih obenem sili v odpoved na podlagi drugega zakona že pridobljeno pravico. S tem pravilnik ne zasleduje varstva načela zaupanja v pravo, ki izhaja iz načela pravne države, in bo za posledico ustvarilo večje razlike med izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so uveljavljali pomoč po ZIUZEOP ter med tistimi, ki tega niso uveljavljali, kar je v nasprotju z namenom, ki ga zasleduje zakon.

Zbornica bo vztrajala, da ministrstvo besedilo pravilnika ustavnoskladno spremeni ter omogoči, da koncesionarji lahko uveljavljajo povračilo po 76. členu ZIUOOPE v višini razlike med sredstvi, do katerih bi bil upravičeni na podlagi tega člena, in med sredstvi, ki so jih prejeli iz naslova plač in nadomestil plač v skladu z ZIUZEOP. Predlagana ureditev bi omogočila izvršitev povračila s preračunom vseh izplačil posameznemu izvajalcu iz proračuna na različnih podlagah brez izvedbe nepotrebnih transakcij in izpolnjevanja izjav, kar predstavlja zgolj dodatne transakcijske in administrativne stroške vsem vpletenim ter predstavlja večje tveganje za napake pri izvedbi povračila.

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije