Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Sprejet je odlok, ki na novo ureja sekundariat in pripravništvo v času trajanja epidemije COVID-19

08.05.2020 07:00

Spoštovani nadzorni mentorji, zdravniki sekundariji, doktorji dentalne medicine pripravniki in pooblaščeni izvajalci,

Vlada RS je sprejela Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 64/20, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0968?sop=2020-01-0968; v nadaljevanju: odlok), ki na novo ureja sekundariat in pripravništvo v času trajanja epidemije COVID-19.

Bistvene novosti so:

 1. V odloku je postavljena domneva, da so sekundariji in pripravniki v času od 15.3.2020 dalje opravljali delo, ki po vsebini ustreza programu sekundariata ali pripravništva, v kolikor pa ga niso, lahko njihov nadzorni mentor predlaga podaljšanje usposabljanja za ta čas. Ta domneva je bila postavljena z namenom zagotovitve refundacije sredstev za sekundariat in pripravništvo, na način, kot ga določa Zakon o zdravniški službi.
 2. Od dneva uveljavitve odloka dalje je dovoljeno izvajanje sekundariata in pripravništva, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo v skladu z vsemi ukrepi, predpisanimi za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2.
  V praksi to pomeni, da se sekundariji in pripravniki v dogovoru z neposrednim mentorjem in oddelkom, kamor so skladno s svojim obstoječim individualiziranim programom kroženja razporejeni na kroženje, zglasijo na kroženje takoj. Ker razumemo, da vsi tega ne bodo mogli nemudoma storiti (ureditev varstva otrok, prevoza in podobno) predlagamo, da se dogovorijo za nadaljevanje kroženja čim prej je to mogoče. Sekundarije in pripravnike prosimo, da vse spremembe in pričetke kroženj po dokončnem dogovoru z nadzornim mentorjem in ustanovo sporočijo svoji svetovalki pri zbornici (za sekundariat: lidija.zupancic@zzs-mcs.si, tel. št. 01 30 72 183; za pripravništvo doktorjev dentalne medicine: milena.avsenak@zzs-mcs.si, tel. št. 01 30 72 202).
 3. Tiste sekundarije in pripravnike, ki ne bodo mogli nadaljevati kroženja ne na način pod točko 2 (na primer: do konca usposabljanja imajo le še kroženje v ustanovi, kjer se kroženje trenutno ne izvaja),  lahko na delo pozove njihov delodajalec, pooblaščeni izvajalec, pri katerem so bili na kroženju na dan uveljavitve Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20) ali pa njihov delodajalec z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje njihovih storitev v drug javni zdravstveni zavod.
  POMEMBNA OPOMBA: V zvezi z zapisanim pod tč. 2 in 3 vas z razočaranjem seznanjamo, da je Ministrstvo za zdravje slab teden dni po uveljavitvi odloka Vlade RS zavzelo stališče, s katerim je zrelativiziralo vsebino odloka, ter delodajalcem dopustilo še nadaljnje poseganje v usposabljanje mladih zdravnikov >>>.
 4. Obvezni del sekundariata – pripravništvo in pripravništvo doktorjev dentalne medicine. Prosta mesta za obvezni del sekundariata – pripravništvo so ažurirana in objavljena na naši spletni strani: https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zdravniki
  Prosta mesta za pripravništvo doktorjev dentalne medicine so ažurirana in objavljena na naši spletni strani: https://www.zdravniskazbornica.si/karierni-razvoj/pripravnistvo/zobozdravniki/prosta-pripravni%C5%A1ka-delovna-mesta-zobozdravniki
 5. Izbirni del sekundariata: z zdravniki, ki izbirnega dela sekundariata niso mogli pričeti s 1.4., 1.5. in 1.6.2020, se bomo dogovorili o novem datumu pričetka in sestavili nov program, pri čemer bomo glede na razpoložljiva mesta skušali v največji meri upoštevati vaše želje iz predhodnega programa. Prosimo, da se najprej telefonsko obrnete na svojo svetovalko, ter se po potrebi dogovorite za osebni obisk.
 6. Ponovno bo možno opravljanje strokovnih izpitov – ti bodo pričeli potekati s 1.6.2020.
 7. Pri zbornici je ponovno mogoče vložiti vlogo za pričetek opravljanja sekundariata (obvezni in izbirni del) in pripravništva doktorjev dentalne medicine. V kolikor želite vlogo vložiti osebno, vljudno prosimo, da se pred prihodom na zbornico telefonsko dogovorite z vašo svetovalko. Vlogo z dokazilom o plačilu upravne takse lahko pošljete tudi po pošti (če je vloga poslana priporočeno po pošti, se dan oddaje na pošto šteje za dan, ko je zbornica prejela vlogo), ali po elektronski poti na elektronski naslov vaše svetovalke.
 8. V letu 2020 se izvedeta po en javni razpis specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe, lahko pa tudi po en javni razpis specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za znanega plačnika. Razpis bo zajemal celotno število specializacij, predvidenih za leto 2020 (se pravi seštevek specializacij iz spomladanskega in jesenskega razpisa), predvidoma pa bo objavljen 3.8.2020 in bo odprt do konca avgusta. Na ta način se tudi mladim zdravnikom, ki od februarja dalje niso mogli opravljati strokovnega izpita, omogoči prijavo na razpis.
 9. Zdravniki z opravljenim strokovnim izpitom se lahko v obdobju čakanja na javni razpis specializacij, v skladu z veljavnimi predpisi, dogovorijo za zaposlitev na katerem izmed delovnih mest zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu.

Ker ponovno vzpostavljanje normalnega teka usposabljanj predstavlja velik logistični zalogaj, bomo morali zagotoviti pravičen sistem nadaljevanja oziroma vstopanja v usposabljanje. To pomeni, da bomo prednostno obravnavati tiste sekundarije in pripravnike, katerih okoliščine bodo terjale takojšnjo ureditev (npr. tiste, ki bi morali pričeti opravljati usposabljanje z mesecem aprilom in majem, pa jih delodajalci niso zaposlili, tiste, katerih programe je potrebno spremeniti, tiste, ki so tik pred zaključkom usposabljanja in podobno), nato pa postopno ostale skupine. Za razumevanje se zahvaljujemo.

 

Vsem naslovnikom bomo na voljo za dodatna pojasnila, pojasnila pa bomo ažurno objavljali in dopolnjevali tudi na naših spletnih straneh.