Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Spoštovani organizatorji izobraževalnih dogodkov

Organizatorje strokovnih srečanj vljudno vabimo k oddaji vloge za oceno strokovnih vsebin. V nadaljevanju so navedene relevantne informacije, ki vam bodo v pomoč pri vložitvi vloge.

1. Predlog za oceno strokovnih vsebin (vloga)

Organizatorji izobraževalnih dogodkov lahko oddate vlogo za dodelitev kreditnih točk, ki jih zdravniki potrebujejo za obnovitev licence, preko spletne aplikacije licenčnik.

Ob prvi prijavi boste potrebovali vstopne podatke, za katere zaprosite na e-naslovu: podpora@zzs-mcs.si.

Licenčnik nudi elektronsko vodenje celotne organizacije izobraževanj in strokovnih srečanj:
• posredovanje vlog za dodeljevanje kreditnih točk za izobraževalne dogodke,
• prijavo udeležencev prek spletnega portala,
• upravljanje s seznamom udeležencev
• pripravo seznamov udeležencev izobraževanj ali strokovnih srečanj,
• oddajo seznama pasivnih in aktivnih udeležencev na ZZS.

Vlogo vložite na način, kot je opisano v "navodilih za vnos vloge", ki jih je pripravil zbornični Oddelek za informatiko, ki bdi nad tehničnim delovanjem aplikacije Licenčnik. V primeru nejasnosti se prosimo obrnite na elektronski naslov: podpora@zzs-mcs.si.

Pojasnjujemo, da je treba vlogi priložiti program srečanja.

 

Organizatorje posebej opozarjamo, da morajo v primeru, ko podajajo predlog za oceno strokovnih vsebin (vlogo) za usposabljanje, na katerem bodo predstavljene tako vsebine s področja stroke kot vsebine s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu, etike in komunikacije, za tovrstno usposabljanje vložiti dve ločeni vlogi (za vsako vsebino morajo vložiti svojo vlogo), in sicer pri eni vlogi označiti vsebino "strokovna" ter pri drugi vlogi vsebino "etika, komunikacija, varnost, kakovost".

Video navodila organizatorjem za uporabo aplikacije Licenčnik

Kontakt za tehnično pomoč pri uporabi aplikacije Licenčnik: Podpora

Kontakt za pojasnila o poteku postopka obravnave vlog: Tadej Jezernik

2. Obvestilo organizatorjem glede roka za vložitev vloge in oddaje seznama udeležencev

OBVESTILO ORGANIZATORJEM STROKOVNIH VSEBIN – SPREMEMBA ROKA ZA VLOŽITEV PREDLOGA ZA OCENO

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da je bil v Uradnem listu RS, št. 115/2023 z dne 15. 11. 2023 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zdravniških licencah, ki bistveno posega v rok, v katerem je bilo doslej treba vložiti predlog za oceno strokovne vsebine.

Po doslej veljavni ureditvi je moral organizator vložiti predlog za oceno strokovne vsebine najpozneje en mesec (oz. 8 dni) pred začetkom strokovne vsebine, po novem (od 30. 11. 2023 dalje!) pa bo organizator predlog za oceno strokovne vsebine lahko vložil vse do zaključka izvajanja strokovne vsebine.  


Z odpravo enomesečnega oz. 8-dnevnega roka za vložitev predloga za oceno se zbornica prilagaja dejanskim potrebam v praksi. Epidemiološke razmere v zadnjih letih so namreč vzpodbudile potrebo po kar najhitrejšem odzivu in informiranju stroke o novostih pri spopadanju z zdravstvenimi izzivi, poleg tega pa je, prav zaradi izrednih okoliščin, ki so vplivale na vse segmente dotedanjega družbenega delovanja in komuniciranja, prišlo do skokovitega razvoja novih tehnologij, medijev in oblik strokovnega usposabljanja.  

Navedene okoliščine so terjale take normativne rešitve, ki bodo sledile sodobnim trendom ter pomagale povečati učinkovitost izmenjave najnovejših dognanj stroke. Organizatorjem strokovnih vsebin bo tako s spremembo dosedanje pravne ureditve omogočeno, da predlog za oceno vložijo tudi tekom trajanja in vse do zaključka izvajanja strokovne vsebine, še vedno pa bodo imeli na voljo, da predlog za oceno vložijo toliko pred pričetkom strokovne vsebine, da bodo pri zbornici že predhodno lahko izvedeni tudi postopki ocene in dodelitve kreditnih točk. 

S to spremembo pa se nenazadnje stopa nasproti tudi tistim organizatorjem, ki doslej iz objektivnih razlogov niso uspeli pravočasno vložiti predloga za oceno, s čimer so udeležence strokovnih vsebin nehote prikrajšali za (nepodeljene) kreditne točke.

Pravilnik je stopil v veljavo 30. 11. 2023 (predlogi za oceno strokovnih vsebin, prejeti pred tem datumom, so oz. bodo obravnavani po do takrat veljavni ureditvi!).

Organizator je dolžan v roku 15 dni po zaključku izvajanja strokovne vsebine zbornici sporočiti seznam udeležencev strokovne vsebine. Organizator to stori na način, kot je navedeno v "navodilih za vnos aktivne udeležbe" in v "navodilih za vnos pasivne udeležbe".

Če program srečanja pred dogodkom še ni povsem usklajen, ga lahko organizator priloži kot osnutek ter nam ga posreduje, ko je dokončen.

ROK ZA ODLOČITEV O VLOGI - OCENA STROKOVNE VSEBINE

V skladu s 17. členom Pravilnika o zdravniških licencah ima zbornica od prejema predloga za oceno dalje na voljo dvajset delovnih dni časa, da preveri, ali strokovne vsebine ustrezajo pogojem iz tega pravilnika, jih razvrsti po predvidenih kategorijah in poda njihovo oceno (jim dodeli kreditne točke). Zbornica si prizadeva, da bi ocene podala v najkrajšem možnem času (prej kot v 20 delovnih dneh), vendar to ni vedno izvedljivo. Organizatorje prosimo, da so pri vlaganju predlogov (vlog) pozorni na to dejstvo.

3. Pojasnilo glede dodelitve kreditnih točk za ogled posnetka strokovne vsebine

Organizatorjem strokovnih vsebin pojasnjujemo, da je v primeru kasnejšega ogleda posnetka strokovnih vsebin mogoče pridobiti kreditne točke le pod pogojem, da organizator posnetek opremi s testnimi vprašanji, s čimer je strokovno vsebino mogoče uvrstiti pod kategorijo Samoizpopolnjevanje in študij strokovne literature s testnimi vprašanji (samoizpopolnjevanje s pomočjo multimedijskih programov za učenje na daljavo). Navedeno Pravilnik o zdravniških licencah predvideva v 11. točki prvega odstavka 11. člena.

4. Obvestilo o izvedencih

Zbornica je imenovala izvedence za strokovno pomoč pri preverjanju in razvrstitvi strokovnih vsebin. Organizatorji izobraževanj ali vlagatelji predloga za oceno strokovnih vsebin se lahko ob vložitvi predloga za oceno izjavijo o navedenih izvedencih.

5. Zaračunavanje stroškov administrativne obdelave predloga za oceno organizatorjem

Od 14. 5. 2022 dalje bo zbornica organizatorju, ki bo vložil predlog za oceno strokovnih vsebin, za katere je predvidena kotizacija oziroma so financirane iz drugih virov (sponzorstvo, donacije), zaračunala stroške administrativne obdelave predloga. Cenik

6. Pojasnila v zvezi z določitvijo ustrezne aktivne udeležbe udeležencem

Organizator aktivnim udeležencem določi ustrezno obliko aktivne udeležbe, ki izhaja iz priloženega programa dogodka. Za vsako aktivno udeležbo je treba opraviti ločen vnos v aplikacijo Licenčnik. Vrste aktivnih udeležb so navedene v prvem odstavku 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah.

Dodatna pozornost je potrebna pri določitvi naslednjih oblik aktivne udeležbe:

VABLJENO PREDAVANJE

Organizatorje strokovnih vsebin seznanjamo, da je Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije sprejel sklep št. 2/22/2022:

»Svet za izobraževanje zdravnikov zavzema stališče, da se mora za interpretacijo inštituta vabljenega predavanja, ki ga opredeljuje 11. člen Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 48/15 in 58/22), uporabiti razlaga iz dokumenta z naslovom: »Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS«, objavljenega na spletni strani javnega zavoda Instituta informacijskih znanosti, in ki se glasi: »Vabljeno predavanje mora biti razvidno iz publikacije ali programa konference ter ustrezati merilom za tip 1.08. Vabljeno predavanje se po pomembnosti (običajno tudi po dolžini trajanja) razlikuje od vseh drugih predavanj na isti konferenci. Sem uvrščamo samo uvodna in zaključna plenarna ali sekcijska vabljena predavanja, ki so v zborniku običajno navedena v posebni rubriki (npr. keynote speaker). Rutinskih pozivov k sodelovanju na konferenci ne uvrščamo v ta tip.«

 

Organizatorje prosimo, da pri izbiri predmetne oblike aktivne udeležbe upoštevajo zgoraj predstavljeno stališče Sveta.

 

IZVAJANJE DELAVNICE

Organizator za vsako delavnico, ki jo izvede posamezni aktivni udeleženec, opravi ločen vnos aktivne udeležbe "Izvajanje delavnice" in v opombah navede dolžino trajanja vsake posamezne delavnice. V primeru, da organizator ne bo navedel dolžine trajanja delavnice, bo zbornica štela, da je šlo za enourno delavnico.

 

ZNANSTVENA ALI STROKOVNA OBJAVA

Organizator v opombah navede število avtorjev vsake posamezne objave.

7. NOVO pri oddaji seznama pasivnih udeležencev

Organizatorje strokovnih vsebin obveščamo, da smo pri oddaji seznama pasivnih udeležencev omogočili, da organizator sam dodeli dodatek v višini 50 odstotkov kreditnih točk, in sicer tistim udeležencem izpopolnjevalnega programa iz 1. točke prvega odstavka 11. člena Pravilnika o zdravniških licencah, ki so se udeležili tudi preverjanja in opravili preizkus pridobljenega znanja.

Oddelek za informatiko je pripravil slikovna navodila za dodelitev dodatnih kreditnih točk, ki so dostopna tukaj.

Za pomoč pri vnosu dodatnih kreditnih točk se lahko obrnete na Oddelek za informatiko, na elektronski naslov: podpora@zzs-mcs.si ali na tel. številko: 01/ 30 72 174 (ga. Mojca Urana).

8. Vložitev individualne vloge za dodelitev kreditnih točk za podaljšanje licence

Organizatorje opozarjamo, da bodo udeleženci strokovnih vsebin od 14. 5. 2022 dalje lahko vložili predlog za oceno strokovne vsebine – individualno vlogo le za tiste izpopolnjevalne programe, ki so potekali v tujini. To pomeni, da bodo za izpopolnjevalne programe, ki bodo potekali v Sloveniji, kreditne točke dodeljene le tedaj, kadar bo organizator strokovne vsebine pravočasno pred dogodkom pri zbornici vložil predlog za oceno strokovne vsebine ter s tem poskrbel za predčasno oceno predmetne strokovne vsebine.

Gre za naslednje izpopolnjevalne programe:

– udeležba na nacionalnem ali mednarodnem strokovnem srečanju

– udeležba na nacionalni ali mednarodni šoli, učni delavnici, seminarju ali tečaju

– drugo strokovno usposabljanje v Sloveniji ali v tujini (npr. gostovanje, kroženje v tujini)

– protokolirana interna izobraževanja znotraj organizacijske enote izvajalca zdravstvene dejavnosti

 

NOVO - sprememba Pravilnika o zdravniških licencah (Uradni list RS, št. 115/2023):
Pravilnik doslej ni dopuščal vložitve individualnega predloga za oceno tistih strokovnih vsebin iz 1. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika (Izpopolnjevalni programi), ki so potekale v Republiki Sloveniji, po novem pa bo to mogoče storiti za tiste strokovne vsebine, ki so v Republiki Sloveniji potekale pred 14. majem 2022.

9. Celovita podpora pri izvedbi in promociji vašega dogodka

Več>>>


10. NOVO pri oddaji napovedi strokovnih srečanj v reviji Isis

Organizatorje obveščamo, da je oddaja napovedi strokovnih srečanj v reviji Isis možna le še preko aplikacije Licenčnik.

Ob prvi prijavi v aplikacijo boste potrebovali uporabniško ime in geslo. Če ju še nimate, zanju zaprosite na e-naslovu: podpora@zzs-mcs.si

V reviji Isis bodo objavljena tista strokovna srečanja, za katera je bila vloga v aplikacijo Licenčnik oddana do 5. dne v mesecu in če ste označili, da želite objavo v reviji Isis. Objavljeni bodo dogodki za največ tri mesece vnaprej. 

Več o oddaji vloge preko aplikacije Licenčnik si lahko preberete na tej povezavi:


Člani Zdravniške zbornice bodo svojo prisotnost na seminarju lahko evidentirali z novo člansko izkaznico preko čitalca kartic. V kolikor čitalca še nimate, ga lahko naročite pri nas. Cena čitalca je 21,00 EUR z DDV.
Naročilo oddate na e-naslov: Karmen Baš.