Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novosti in splošna pojasnila glede instituta odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

10.08.2021 11:53


Oddelek za pravne zadeve je na prošnjo Odbora za zobozdravstvo pripravil pregled novosti in določena splošna pojasnila glede instituta odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.

1. Črtanje pogoja delovnih izkušenj za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21; v nadaljevanju: ZNUPZ), ki je začel veljati 14. 7. 2021, je v 12. členu uredil trajni odstop od pogoja ustreznih delovnih izkušenj, ki jih je za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti zahteval Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju: ZZDej). Pri tem se je pred spremembo štelo, da se za ustrezne delovne izkušnje štejejo najmanj tri leta delovnih izkušenj pri izdaji dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in najmanj pet let delovnih izkušenj pri izdaji dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni ter druge zdravstvene dejavnosti, pri čemer so se upoštevale delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti oziroma zdravniški službi

12. člen ZNUPZ pa sedaj določa:

»(1) Ne glede na prvo alinejo petega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) se šteje, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje pogoj iz prve alineje petega odstavka 3.a člena ZZDej, če izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena ZZDej oziroma pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka začne veljati 1. julija 2021.«

S predmetnim členom se je tako poseglo v ureditev iz prve alineje petega odstavka 3.a člena ZZDej na način, da se ne zahteva več, da bi moral imeti odgovorni nosilec ustrezne delovne izkušnje na strokovnem področju, za katerega se izdaja dovoljenje. Ta ukrep je trajen in velja od 1. 7. 2021 dalje.

Pri tem dodajamo, da je že Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, s spremembami; v nadaljevanju: ZIUPOPDVE)  začasno črtal pogoj delovnih izkušenj za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti in sicer v obdobju od 31. 12. 2020 do 30. 6. 2021. Medtem, ko je ZIUPOPDVE zgolj začasno odstopil od navedene zahteve, pa je ZNUPZ od nje odstopil trajno.

2. Posledice spremembe črtanja pogoja delovnih izkušenj oziroma vidiki, v katere ZNUPZ ni posegel

Prejšnja ureditev

Aktualna ureditev

Po pridobitvi licence se lahko splošni zobozdravnik zaposli kjerkoli, ne more pa odpreti s.p. in pridobiti dovoljenja za izvajanje zdravstvene dejavnosti oziroma postati zasebni zdravstveni delavec, ali biti pri kateremkoli delodajalcu imenovan za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, dokler nima ustreznih delovnih izkušenj.

Po pridobitvi licence se lahko splošni zobozdravnik zaposli kjerkoli ter je imenovan za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, lahko pa tudi takoj odpre s.p. in pridobi dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti oziroma postane zasebni zdravstveni delavec.

 

Po opravljenem strokovnem izpitu in pridobitvi licence se splošni zobozdravnik lahko zaposli kjerkoli (v javni mreži ali izven nje, enako kot pred spremembo zakonodaje) in je lahko ob izpolnjevanju drugih pogojev, ki so predstavljeni v naslednji točki, imenovan za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (to pa je posledica črtanja pogoja delovnih izkušenj –  pred spremembo zakonodaje namreč ni mogel biti imenovan za odgovornega nosilca, če ni imel ustreznih delovnih izkušenj). Nadalje lahko tudi odpre s.p. in pridobi dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma postane zasebni zdravstveni delavec ter sebe imenuje za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.

Črtanje pogoja delovnih izkušenj za odgovornega nosilca pa ne posega v zaveze specializantov, da se po zaključku specializacije za enako obdobje zaposlijo v javni mreži oziroma pri določenem izvajalcu. Lahko pa so sedaj po opravljeni specializaciji pri delodajalcu imenovani za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, če seveda izpolnjujejo vse pogoje, ki so predstavljeni v naslednji točki tega pravnega mnenja. Nadalje lahko po zaključku specializacije tudi odprejo (popoldanski) s.p. in pridobijo dovoljenje za to vrsto zdravstvene dejavnosti ter se imenujejo za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (to je torej posledica spremembe zakonodaje, pred spremembo bi to lahko storili šele po pridobitvi ustreznih delovnih izkušenj, oziroma bi lahko takoj odprli s.p. le, če bi zaposlili drugega zdravstvenega delavca, ki bi imel ustrezne delovne izkušnje, in ga imenovali za odgovornega nosilca). Poudarjamo pa, da sprememba zakonodaje ni posegla v konkurenčno pravne in druge omejitve glede opravljanja dela kot samostojni izvajalec zdravstvene dejavnosti.

3. Splošna pojasnila glede instituta odgovornega nosilca

Za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti mora imeti izvajalec zdravstvene dejavnosti torej  "zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas ali krajši delovni čas sorazmerno glede na predvideni obseg izvajanja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, razen v primeru izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je fizična oseba, ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti" (prva alineja četrtega odstavka 3.a člena ZZDej).

Po črtanju pogoja delovnih izkušenj ZZDej določa zgolj še naslednje pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravnik, da lahko opravlja delo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti:

  • mora imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost: zaključeno izobraževanje na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali pridobitev potrdila o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali odločbe o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim ter opravljen strokovni izpit ter specializacija, ali priznanje v Republiki Sloveniji specialističnega naslova, pridobljenega v tujini. Doktor dentalne medicine mora poleg kriterija izobrazbe opraviti pripravništvo in strokovni izpit, medtem ko mora doktor dentalne medicine specialist opraviti specializacijo ali doseči priznanje v Republiki Sloveniji  specialističnega naslova, pridobljenega v tujini (12. člen ZZdrS),
  • mora biti vpisan v register zdravnikov (29. člen ZZdrS),
  • mora imeti licenco za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (33. člen ZZdrS),
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti (druga alineja petega odstavka 3.a člena ZZDej).

Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki pa so pridobili dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti po prejšnjih predpisih (torej pred uveljavitvijo ZZDej-K, ki je določil institut odgovornega nosilca, t.j. pred 17. 12. 2017) oziroma so bili vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev po prejšnjih predpisih, morajo določiti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti oz., če zdravstveno dejavnost opravljajo kot zasebni zdravstveni delavci, sebe določiti kot odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, najpozneje do 17. 12. 2022.

39. člen novele ZZDej namreč določa:

Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka, ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki je sočasno odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena zakona, morajo v roku petih let (tj. do 17. 12. 2022,) od uveljavitve tega zakona vložiti tudi vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.

4. Odgovornosti odgovornega nosilca

Besedilo 3.a člena ZZDej-a, ki določa odgovornosti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, se glasi:

Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti vsebuje najmanj naslednje podatke

  • -odgovornega nosilca za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti), ki je, upoštevaje samostojnost in odgovornosti posameznih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri opravljanju zdravstvenih storitev, pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti odgovoren za organizacijo dela, ustreznost prostorov, opreme, materialov in kadrov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti ter za sistemsko vzpostavitev pogojev za strokovno, kakovostno in varno izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero se izdaja dovoljenje.

ZZDej v 3.a členu torej določa naslednje odgovornosti odgovornega nosilca:

  1. organizacija dela za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  2. ustreznost prostorov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  3. ustreznost opreme in materialov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  4. ustrezno kadrov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  5. sistemsko vzpostavitev pogojev za strokovno, kakovostno in varno izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren.

Oddelek za pravne zadeve izpostavlja, da zakon glede na navedena področja odgovornosti institut odgovornega nosilca približuje poslovodni funkciji. Pri tem pa zakon odgovornemu nosilcu izrecno ne podeli nobenih pristojnosti oziroma ne ureja izrecno, kaj so konkretne dolžnosti odgovornega nosilca oziroma kako naj le-ta zagotavlja ustreznost področij, za katera je odgovoren. Na navedeno pomanjkljivost zakonske ureditve je zbornica opozarjala že pred sprejemom novele ZZDej-K in ugotavlja, da glede na besedilo zakona (ob hkratnem neobstoju pojasnil s strani Ministrstva za zdravje) tudi po uveljavitvi tega instituta ni mogoče bolj natančno določiti oziroma ugotoviti, kakšne so konkretne naloge odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Oddelek za pravne zadeve članom posledično svetuje, da so imenovani za odgovornega nosilca le, če imajo pri izvajalcu dejansko možnost vplivati na organizacijo dela in ustreznost vidikov delovanja, za katera bodo z imenovanjem postali odgovorni, saj jim z zakonom niso podeljene nobene izrecne pristojnosti oziroma pravice.

Opozarjamo tudi, da zakon določa, da je odgovorni nosilec odgovoren za navedena področja, pri čimer pa ni jasno, za kakšno odgovornost naj bi šlo v takem primeru. Zaradi nedoločenosti zakonske ureditve je tako možna tudi široka razlaga pojma odgovornosti, ki lahko zajema tudi delovnopravno, odškodninsko, prekrškovno, kazensko in drugo odgovornost. V nadaljevanju primeroma izpostavljamo možnost prekrškovne odgovornosti, saj bo v praksi ustreznost navedenih področij najpogosteje predmet inšpekcijskega nadzora.

Po naši oceni je tako možno, da bi inšpekcija ZZDej potencialno lahko razlagala na način, da je odgovorni nosilec tista oseba, ki je pri izvajalcu odgovorna za prekršek, a zgolj pod določenimi pogoji.

15. člen Zakona o prekrških ureja institut odgovorne osebe za prekršek, pri čemer določa, da je odgovorna oseba (tudi) tista oseba, ki je pri pravni osebi, državnem ali občinskem organu oz. samostojnemu podjetniku posamezniku pooblaščena izvajati dolžno nadzorstvo, s katerim se lahko prepreči prekršek. Zakon o prekrških vzpostavlja domnevo, da je za prekršek odgovorna oseba direktor oz. člane uprave ali nadzornega odbora (gre torej za organe upravljanja oz. nadzora). Slednji pa lahko dokažejo, da je bila odgovornost za izvajanje dolžnega nadzorstva s pravnim aktom prenesena na drugo osebo ali organ. Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ureja institut odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, nedvomno je pravni akt. Ni pa mogoče z gotovostjo odgovoriti, ali je z institutom odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, zakon odgovornost za prekršek prenesel na odgovornega nosilca.

Prav tako izpostavljamo, da se direktor oz. člane uprave ali nadzornega odbora odgovornosti za prekršek ne more izogniti zgolj s postavitvijo odgovornega nosilca, pri čemer odgovorni nosilec ne bi dobil dejanskih pristojnosti oziroma možnosti, da opravlja naloge in zagotavlja ustreznost področjih, za katera je skladno z zakonskimi določbami odgovoren. Vodstveni oz. nadzorni organ mora torej dokazati, da je šlo za dejanski, in ne samo formalni prenos odgovornosti za izvajanje (dolžnega) nadzorstva, s katerim se lahko prepreči prekršek.

Status odgovorne osebe za prekršek bi torej morebiti lahko imel zdravnik:

1. ki je bil postavljen za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti – je imel formalnopravno dolžnost dolžnega nadzorstva –  in

2. je imel dejansko možnost izvajati dolžno nadzorstvo, s katerim se lahko prepreči prekršek.

Oddelek za pravne zadeve