Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Odbor za zobozdravstvo obravnaval problematiko obveznega vključevanja zasebnih izvajalcev v zNET

16.06.2021 15:16

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljevanju: ZZPPZ) v 14. členu določa, da so obvezni uporabniki eZdravja vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, torej ni izrecne omejitve na izvajalce v mreži javne zdravstvene službe. Pojasnjujemo, da je eZdravje na nacionalni ravni usklajen zdravstveni informacijski sistem, do katerega obvezni uporabniki dostopajo prek omrežja zNET. zNET je zasebno zdravstveno računalniško omrežje, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) in ki zagotavlja varne in zanesljive komunikacijske povezave med obveznimi uporabniki, pri čemer ne vključuje lokalnih omrežij obveznih uporabnikov.

6. odstavek 14. člena ZZPPZ  določa, da minister, pristojen za zdravje, za obvezne uporabnike storitev eZdravja določi pogoje, roke, način vključitve in uporabe eZdravja. Na tej podlagi je bil sprejet Pravilnik o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike (Uradni list RS, št. 69/15, 25/19, 10/21 in 58/21; v nadaljevanju Pravilnik o eZdravju), ki v prilogi določa roke, način vključitve in porabo storitev eZdravje. V prilogi pa ni predviden niti rok niti način vključitve in uporabe posamezne storitve eZdravja za zasebne izvajalce brez koncesije, pač pa so kot obvezni uporabniki določeni zgolj izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Zaradi neskladnosti podzakonske ureditve z določbami zakona je Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) na pobudo Odbora za zobozdravstvo naslovila dopis na NIJZ in na Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo), ki je dostopen tukaj.

Zbornica je tako pristojne deležnike pozvala, da pojasnijo ali in v kakšnem roku so se zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti brez koncesije dolžni vključiti v eZdravje oziroma zNET. Zbornica je tudi zaprosila za pojasnilo, katera zakonska ali druga pravna podlaga določa, da je vključitev v zNET obvezna za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti od 3. 11. 2021 dalje, kar je navedeno spletni strani NIJZ (https://znet.ezdrav.si/).

Pojasnjujemo, da zbirke podatkov eZdravja zajemajo Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP) in zbirke podatkov, ki se vzpostavijo in vodijo zaradi izvajanja posameznih storitev eZdravja ter so določene v Prilogi 2 k ZZPPZ. V skladu s 14.b členom ZZPPZ CRPP vsebuje naslednje podatke o pacientih:

  • povzetek podatkov o pacientu in
  • pacientovo zdravstveno dokumentacijo iz prvega odstavka 1.a člena tega zakona.

Ti podatki se v skladu z ZZPPZ obdelujejo zato, da se izvajalcem v Republiki Sloveniji in v tujini omogoči dostop do podatkov in izmenjava podatkov za izvajanje zdravstvene oskrbe in mrliško pregledne službe ter z namenom ažuriranja podatkov zdravstvene dokumentacije.

14.c člen ZZPPZ pa določa, da so uporabniki podatkov CRPP izvajalci, ki za zgornje namene obdelujejo podatke iz CRPP, pri čimer je je obdelava podatkov iz CRPP pri izvajalcih v Republiki Sloveniji dopustna brez privolitve pacienta.

Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih (Uradni list RS, št. 51/16) pa v 4. členu določa, da lahko zdravnik v okviru zdravstvene oskrbe pacienta v CRPP v skladu s pooblastili iz Priloge tega pravilnika vpogleduje, pridobiva in uporablja zdravstveno dokumentacijo pacienta na podlagi:

  • pacientove privolitve,
  • izjave o izbiri izbranega osebnega zdravnika,
  • napotne listine,
  • izvajanja službe nujne medicinske pomoči ali
  • listine za napotitev na obdukcijo.

Od zgoraj navedenih podlag je za zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti brez koncesije praviloma relevantna le pacientova privolitev. Tudi NIJZ je v dopisu, ki ga je zbornica prejela dne 28. 9. 2019 navedel:

Zasebniki morajo pridobiti pacientovo izrecno privolitev ter jo preko zgoraj omenjenega lokalnega informacijskega sistema (točka 5) posredovati v CRPP. Privolitev velja za časovno obdobje, ki ga navede pacient, vpogled pa je omogočen še 45 dni po poteku veljavnosti le-te. Izrecna privolitev je potrebna zato, ker čisti zasebnik ni izbrani osebni zdravnik, za specialista zasebnika pa pacient praviloma nima veljavne napotnice.

Najosnovnejši podatki, ki so sestavni del t.i. Povzetka podatkov o pacientu, so dostopni tudi brez pacientove privolitve. To so standardizirani zapisi cepljenj, alergij, diagnoz, medicinskih posegov ipd. Dostop do povzetkov imajo v skladu z zakonodajo poleg zdravnikov tudi drugi zdravstveni delavci, npr. medicinske sestre.

V kolikor je torej vključitev v eZdravje obvezna tudi za izvajalce zdravstvene dejavnosti brez koncesije, je zbornica pristojne deležnike zaprosila za jasno pojasnilo, ali imajo torej ti izvajalci pravico do obdelave podatkov iz CRPP neposredno na podlagi zakona (ZZPPZ) ali potrebuje posamezni izvajalec tudi  izrecno privolitev pacienta, ter kako je dolžan postopati, če pacient privolitve ne poda. V izogib dvomu je zbornica tudi zaprosila za potrditev, da so zasebni izvajalci brez koncesije upravičeni do podatkov iz zbirk podatkov, ki jih določa Priloga 2 k ZZPPZ, pri katerih so kot upravičenci navedeni  Izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi pacienta in uporabniki eZdravje.

Zaradi pravne negotovosti, ki je posledica neusklajenih in nejasnih  predpisov s tega področja, je zbornica deležnike tudi pozvala naj pojasnijo, kakšna je natančna vsebina obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti brez koncesije glede posredovanja podatkov in zdravstvene dokumentacije v CRPP. Zlasti zbornico zanima, ali so torej izvajalci zdravstvene dejavnosti zunaj javne mreže dolžni posredovati zdravstveno dokumentacijo, ki nastane ob samoplačniški izvedbi zdravstvene storitve, v CRPP in kako so to dolžni izvesti ter ali lahko v primeru ne posredovanja prekrškovno odgovarjajo na podlagi 15. člena ZZPPZ, četudi pacient ne poda soglasja za obdelavo svojih podatkov. 

Zbornica bo svoje člane nemudoma seznanila s pojasnili, ki jih bo prejela od pristojnih deležnikov.

Vključitev obveznih uporabnikov v zNET se sicer skladno s 5. členom Pravilnika o eZdravju izvede v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi NIJZ in ki so objavljena na spletni strani NIJZ. Pri tem dodajamo, da za vključitev v zNET obstajajo različni ponudniki oz. načini. Več o tem si lahko preberete na spletni strani: https://znet.ezdrav.si/. Zbornica je NIJZ nadalje v preteklosti že povpraševala za navodila, kako se zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti vključijo v sistem eZdravje. Navodila, ki smo jih prejeli s strani NIJZ so dostopna na: https://www.zdravniskazbornica.si/informacije-publikacije-in-analize/obvestila/2021/02/02/povzetek-ureditve-v-zvezi-poro%C4%8Danjem-rezultatov-testiranja-v-crpp-ter-vzorec-izvida-testa-na-prisotnost-virusa-sars-cov-2.

 

Oddelek za pravne zadeve