Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Obveznost testiranja zaposlenih pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

26.11.2020 17:23

Oddelek za pravne zadeve je pripravil pregled in pojasnila za izvajalce zdravstvene dejavnosti glede obveznosti testiranja njihovih zaposlenih.

Pravna podlaga

  • Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20 z dne 13. 11. 2020; v nadaljevanju: prvotno besedilo Odredbe);
  • Odredba o spremembah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 168/20 z dne 20. 11. 2020; v nadaljevanju: prva novela Odredbe);
  • Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 171/20 z dne 25. 11. 2020; v nadaljevanju: druga novela Odredbe);
  • Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, št. 168/20, št. 171/20; v nadaljevanju: Odredba).

Zavezanci

Testiranje v skladu z določbami Odredbe so dolžni zagotoviti izvajalci na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljevanju: izvajalec), vključno z javnimi socialno varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19 (v nadaljevanju: socialni zavod). Zasebni izvajalci brez koncesije tako nimajo obveznosti testiranja svojih zaposlenih.

Vsebina obveznosti testiranja

Odredba v prvem odstavku 8. člena določa, da izvajalci in socialni zavodi zagotavljajo redno testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2. 

Odredba v drugem odstavku 8. člena določa, da je testiranje iz prvega odstavka 8. člena obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2, in sicer najmanj enkrat tedensko, znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila. Testiranje se v organizacijski enoti iz prejšnjega stavka izvaja od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 v tej organizacijski enoti. Ne glede na prvi in drugi stavek tega odstavka se v socialnih zavodih testiranje, v primeru pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2, izvaja na ravni celotnega socialnega zavoda.

Odredba v tretjem odstavku 8. člena določa, da ne glede na prejšnji odstavek testiranje oseb, ki delajo pri izvajalcih in v socialnih zavodih, ni obvezno, če so te osebe okužbo s SARS-CoV-2 prebolele v zadnjih treh mesecih.

Oddelek za pravne zadeve v zvezi v vsebino obveznosti opozarja, da sta prvotno besedilo Odredbe in prva novela Odredbe predvidevali zgolj testiranje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (v nadaljevanju: zdravstvenih delavcev), druga novela Odredbe pa je navedeno obveznost razširila na vse osebe, ki delajo pri izvajalcu oziroma v socialnem zavodu. Nadalje na Oddelku za pravne zadeve ocenjujemo, da je Odredba kljub sprejetju prve in druge novele še vedno nejasna v delu obveznosti testiranja. Zbornica je iz navedenega razloga na ministrstvo za zdravje naslovila dopis, v katerem je ministrstvo pozvala naj med drugim pojasni:

1. Za kakšno delo pri izvajalcu mora iti, da je izvajalec posamezno osebo dolžan testirati, oziroma na kakšni pravni podlagi lahko oziroma mora ta oseba opravljati delo, da zanjo velja dolžnost testiranja?

2. Ali so po 7. decembru 2020 izvajalci dolžni testirati vse osebe, ki delajo pri njih, ne glede na morebitni pojav okužbe, in kako pogosto so dolžni izvajati testiranja?

V zvezi z drugim vprašanjem pojasnjujemo, da je zbornica v dopisu ministrstvo opozorila, da drugi odstavek 8. člena Odredbe določa, da je testiranje obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2, in sicer najmanj enkrat tedensko. Glede nanavedeno besedilo 8. odstavka Odredbe bi to lahko pomenilo, da testiranje ni obvezno, če se pri izvajalcu ne pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2. Vseeno pa Odredba v prvem odstavku predvideva dolžnost izvajalcev in socialnih zavodov, da zagotavljajo redno testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2. 

Kdo izvede testiranje?

Zgoraj navedeno testiranje izvaja izvajalec oziroma socialni zavod sam, in sicer na podlagi pooblastila iz 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP). To velja torej za izvajalce zdravstvene dejavnosti, ki jih je minister, pristojen za zdravje s sklepom določil, da lahko neposredno pri pacientu opravljajo mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2, v skladu s petim odstavkom 41. člena ZZUOOP. Če izvajalec oziroma socialni zavod nima pooblastila iz prejšnje povedi oziroma nima lastnih zmogljivosti, se poveže z drugim izvajalcem oziroma socialnim zavodom, ki pooblastilo iz prejšnje povedi ima. Seznami pooblaščenih izvajalcev so dostopni na spletni strani Ministrstva za zdravje (tukaj, v razdelku: Navodila v zvezi z izvajanjem 41. člena ZZUOOP) in se ažurno posodabljajo.

Kateri testi so primerni za testiranje?

Za namen testiranja na podlagi Odredbe se uporabljajo hitri antigenski testi, ki ustrezajo strokovnim priporočilom strokovne skupine infektologov in mikrobiologov, objavljenim na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (dostopna tukaj).

Od kdaj veljajo navedeni ukrepi?

Testiranje in poročanje v skladu z Odredbo se uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov. Postopno uvajanje glede na pojasnila ministrstva dostopna tukaj pomeni uvajanje v skladu s strokovno oceno o zmožnosti organizacije testiranja ter upoštevajoč epidemiološko sliko pri izvajalcu oz. v notranji organizacijski enoti izvajalca. Kot notranja organizacijska enota izvajalca se šteje enota, določena s statutom.

Izvajalci in socialni zavodi v celoti uvedejo testiranje oseb, ki delajo pri njih, najpozneje do 7. decembra 2020.

Zbornica je z dopisom pozvala ministrstvo za zdravje, naj poda natančna pojasnila glede veljavnosti in vsebine navedene obveznosti. Zlasti naj ministrstvo pojasni, ali so po 7. decembru 2020 izvajalci dolžni testirati vse osebe, ki delajo pri njih, ne glede na morebitni pojav okužbe, in kako pogosto so dolžni izvajati testiranja.

Financiranje testiranja

Glede na navodila ministrstva za zdravje, ki so bila izdana 20. 11. 2020, in so dostopna tukaj, se financiranje preventivnega testiranje zaposlenih v skladu z določbami Odredbe, zagotovi iz proračuna. Predmetna navodila so bila izdana pred sprejetjem druge novele Odredbe, a navedeno po našem mnenju ne vpliva na njihovo veljavnost glede proračunskega financiranja testiranja.

Ravno nasprotno, druga novela Odredbe izrecno navaja, da testiranje izvede pooblaščeni izvajalec iz 41. člena ZZUOOP, kot je pojasnjeno zgoraj. 41. člen ZZUOOP pa v drugem odstavku tudi izrecno določa, da se financiranje mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, ki jih izvede pooblaščeni izvajalec, zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije.

Izvajalci v skladu s tretjim odstavkom 41. člena ZZUOOP zahtevke za povračilo stroškov navedenih preiskav, skupaj z dokazili, posredujejo ZZZS najpozneje do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Podrobnejša navodila glede vložitve zahtevkov za povračilo stroškov testiranja so dostopna tukaj. Povračilo stroškov preiskav in testov iz proračuna Republike Slovenije se izvede v skladu s cenami, ki so določene s sklepom ministrstva, pristojnega za zdravje, dostopnim tukaj. Sredstva se iz proračuna Republike Slovenije lahko zagotovijo za preiskave in teste, ki so bili izvedeni od vključno 24. 10. 2020 do 31. 12. 2021.

Poročanje o izvedenem testiranju

Prvotno besedilo Odredbe in prva novela Odredbe sta predvidevali, da delodajalec spremlja število in vrsto opravljenih testov  ter število pozitivnih izvidov testov, o čemer dnevno poroča Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje. Druga novela Odredbe ne vsebuje navedene določbe, še vedno pa so izvajalci rezultate vseh testiranj in preiskav v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18 in 152/20 – ZZUOOP) dolžni posredovati v Centralni register podatkov o pacientih v obliki, ki jo določi Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Oddelek za pravne zadeve