Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo sprejelo dopolnitve Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

26.11.2020 15:49

Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) je včeraj (tj. 25. 11. 2020) sprejelo nove spremembe in dopolnitve Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20 in 171/20; v nadaljevanju: odredba), s čimer je v roku enega tedna že drugič spremenilo le-to.

Ministrstvo je v petek 20. 11. 2020 sprejelo Odredbo o spremembah Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 168/20; v nadaljevanju: prva novela odredbe), s čimer je spremenilo prvotno besedilo 8. in 10. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20), ki urejata obveznost testiranja zdravstvenih delavcev.

Ministrstvo je v sredo 25. 11. 2020 sprejelo Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  (Uradni list, št. 171/20; v nadaljevanju: druga novela odredbe). V nadaljevanju so povzete spremembe, ki jih prinaša druga novela odredbe, ki je začela veljati danes (tj. 26. 11. 2020). Pri tem pa opozarjamo, da je bistvena sprememba povzeta v 5. točki:

1. Spreminja se prvi odstavek 1. člena odredbe tako, da so iz nje izrecno izvzeti izvajalci lekarniške dejavnosti:

»V Odredbi o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20 in 168/20) se v 1. členu v prvem odstavku za besedilom »organizacije zdravstvene dejavnosti« dodata vejica in besedilo »razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti.«.

2. Spreminja se tretji odstavek 1. člena odredbe tako, da se je kot naslovnike odredbe izrecno navedlo tudi koncesionarje, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19:

»V tretjem odstavku se besedilo »s socialno varstvenimi zavodi« nadomesti z besedilom »z javnimi socialno varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: socialni zavod).«.

3. Spreminja se 3. člen odredbe tako, da je sedaj izrecno določeno, da izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, sproti prilagajajo tudi število operativnih posegov ter po potrebi prekinejo izvajanje operativnih posegov in specialističnih pregledov, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev. Spremenjeno besedilo drugega odstavka 3. člena odredbe se tako glasi:

»Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število operativnih posegov in specialističnih pregledov ter po potrebi prekinejo izvajanje operativnih posegov in specialističnih pregledov, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.«.

Prvotno besedilo odredbe je določalo, da izvajalci iz prvega odstavka (to so: izvajalci bolnišnične dejavnosti) prekinejo izvajanje operativnih posegov, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev:

»Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število specialističnih pregledov in prekinejo izvajanje operativnih posegov, razen operativnih posegov s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.«.

4. Spreminja se prvi odstavek 5. člena odredbe tako, da novo besedilo le-te določa:

»Zdravstvene delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve iz prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena te odredbe, se začasno s pisnim sklepom, razporedi v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter v socialne zavode«.

Prvotno besedilo prvega odstavka 5. člena odredbe pa se je glasilo:

»Zdravstvene delavce, ki opravljajo zdravstvene storitve iz prvega odstavka 2. člena in drugega odstavka 3. člena te odredbe, se začasno s pisnim sklepom, razporedi v javne zdravstvene zavode na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti ter v socialno varstvene zavode, kjer poteka zdravstvena obravnava pacientov, obolelih za COVID-19.«

Na oddelku za pravne zadeve ocenjujemo, da gre pri navedenih spremembi zgolj za nomotehnični popravek, ki ne vpliva na pravice oz. obveznosti v zvezi z začasno razporeditvijo.

5. Spreminja se 8. člen odredbe, ki ureja obvezno testiranje zdravstvenih delavcev. Novo besedilo 8. člena odredbe se tako glasi:

»(1) Izvajalec in socialni zavodi zagotavljajo redno testiranje oseb, ki delajo pri njih, na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

(2) Testiranje iz prejšnjega odstavka je obvezno, če se pri izvajalcu pojavi okužba z virusom SARS-CoV-2, in sicer najmanj enkrat tedensko, znotraj posamezne organizacijske enote izvajalca, kjer se je okužba pojavila. Testiranje se v organizacijski enoti iz prejšnjega stavka izvaja od pojava okužbe z virusom SARS-CoV-2 in še najmanj 14 dni po zadnji ugotovljeni okužbi z virusom SARS-CoV-2 v tej organizacijski enoti. Ne glede na prvi in drugi stavek tega odstavka se v socialnih zavodih testiranje izvaja na ravni celotnega socialnega zavoda.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek testiranje oseb iz prvega odstavka tega člena, ki so okužbo s SARS-CoV-2 prebolele v zadnjih treh mesecih, ni obvezno.

(4) Testiranje iz tega člena izvaja izvajalec oziroma socialni zavod sam, in sicer na podlagi pooblastila iz 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20). Če izvajalec oziroma socialni zavod nima pooblastila iz prejšnjega stavka oziroma nima lastnih zmogljivosti, se poveže z drugim izvajalcem oziroma socialnim zavodom, ki pooblastilo iz prejšnjega stavka ima.

(5) Za namen testiranja iz tega člena se uporabljajo hitri antigenski testi, ki ustrezajo strokovnim priporočilom strokovne skupine infektologov in mikrobiologov, objavljenim na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.«.

Iz primerjave do včeraj veljavnega in sedaj veljavnega 8. člena odredbe izhajajo naslednje bistvene spremembe:

  • testiranje v socialnih zavodih se bo v primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri tem izvajalcu izvajalo na ravni celotnega socialnega zavoda in ne zgolj znotraj organizacijske enote;
  • obvezno testiranje zdravstvenih delavcev bo izvajalec zdravstvene dejavnosti, za katerega velja odredba, in socialni zavod izvajal sam, in sicer na podlagi pooblastila iz 41. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20). Če izvajalec oziroma socialni zavod nima pooblastila iz prejšnjega stavka oziroma nima lastnih zmogljivosti, se poveže z drugim izvajalcem oziroma socialnim zavodom, ki pooblastilo iz prejšnjega stavka ima;
  • za testiranje se bodo lahko uporabili hitri antigenski testi, ki ustrezajo strokovnim priporočilom strokovne skupine infektologov in mikrobiologov, objavljenim na spletni strani ministrstva;
  • testiranje in poročanje iz spremenjenega 8. člena odredbe se uvaja postopoma in ob sprotni evalvaciji rezultatov.

Novo besedilo odredbe v zvezi z obveznim izvajanjem testiranja še določa, da izvajalci zdravstvene dejavnosti in socialni zavodi, za katere velja odredba,  v celoti uvedejo testiranje oseb, ki delajo pri njih, najpozneje do 7. decembra 2020. Glede na besedilo odredbe, ki je veljajo do včeraj, navedena sprememba besedila ne prinaša vsebinskih novosti, zato menimo, da so v zvezi s tem še vedno aktualna navodila ministrstva z dne 20. 11. 2020, ki med drugim določajo:

»Proračun zagotavlja financiranje preiskav na virus SARS-CoV-2 za preiskave in teste, ki so medicinsko indicirani (PCR testi - dokazovanje nukleinske kisline in HAGT). Prav tako se financira preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in sodelavcev pri izvajalcih, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, vključno s socialno varstvenimi zavodi.

Preventivno testiranje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev  z HAGT se uvaja postopno ob sprotni evalvaciji rezultatov do polne uvedbe. Postopno uvajanje pomeni uvajanje v skladu s strokovno oceno o zmožnosti organizacije testiranja ter upoštevajoč epidemiološko sliko pri izvajalcu oz. v notranji organizacijski enoti izvajalca. Na podlagi sprotne evalvacije rezultatov se lahko določi bolj pogosto testiranje.«.

Na koncu pojasnjujemo, da je pregled prvotnega besedila odredbe, ki še ne vključuje prve in druge novele odredbe, dostopen tukaj. Prav tako vas obveščamo, da dodatnih informacij s strani ministrstva v zvezi s spremenjenim besedilom odredbe nismo prejeli.

Oddelek za pravne zadeve