Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo za zdravje dopolnilo navodila za predložitev zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu ZZUOOP

25.11.2020 15:24

Ministrstvo za zdravje RS (v nadaljevanju: ministrstvo) je dopolnilo svoja Navodila št. 1001-497/2020/7 z dne 17. 11. 2020, ki podrobneje urejajo način predložitve zahtevkov za izplačilo sredstev po 56. členu ZZUOOP. Oddelek za pravne zadeve zbornice je pripravil povzetek prvotnih navodil, ki je na voljo tukaj. Zbornica pa je ministrstvo tudi pozvala naj dopolni prvotna navodila tako, da bo iz njih jasno razvidno, da so do dodatka, ki v skladu s 56. členom ZZUOOP pripada zaposlenim, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, upravičeni tudi zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti.

Ministrstvo se je odzvalo na poziv zbornice in izdalo dopolnitev oziroma spremembo prvotnih navodil, ki je dostopna tukaj. Ministrstvo je primarno razširilo oziroma podrobneje navedlo krog upravičencev do dodatka po 56. členu ZZUOOP, in sicer so to zaposleni, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:

1. v COVID-19 ambulantah bolnišnic, zdravstvenih domov in koncesionarjev (ministrstvo tu pojasnjuje, da se kot COVID-19 ambulanta šteje vzpostavljen sistem obravnave bolnikov s COVID-19 ali s sumom na COVID-19, kar se izkaže kot opravljena storitev (ne na daljavo) za to diagnozo in napotitev na odvzem brisa oziroma odvzem brisa v okviru ambulante.);
2. v COVID-19 oddelkih bolnišnic;
3. v COVID-19 intenzivnih enotah bolnišnic;
4. v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov v zdravstvenih domovih in v bolnišnicah;
5. pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah v bolnišnicah in zdravstvenih domovih;
6. v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah v bolnišnicah;
7. v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva iz 82. člena ZZUOOP in izvajalcih iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ki delajo z uporabnikom, obolelim za COVID-19 (zdravstveni domovi in koncesionarji, ki se vključujejo v delo s COVID pacienti v sivi in rdeči coni pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo);
8. na deloviščih za odvzem vzorcev za bris v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in pri koncesionarjih;
9. na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah;
10. ki opravljajo nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone v bolnišnicah in zdravstvenih domovih (ekipe NMP v skladu s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.));
11. ki opravljajo nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone v skladu z Odredbo o začasn vključitvi izvajalcev prevozov pacientov v sistem izvajanja nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 145/20).

Zaradi zgoraj navedenih sprememb je ministrstvo tudi prilagodilo prilogo k e-Računu.

Ministrstvo je tudi pojasnilo, da za zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: primarni delodajalec), ki so začasno razporejeni k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali izvajalcu socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) in se vključujejo v delo na podlagi prvega odstavka 56. člena ZZUOOP pri drugem izvajalcu, zahtevke za izplačilo dodatka posreduje primarni delodajalec, s katerim ima zaposleni sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

Navedeno pomeni, da so do dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, in njegove refundacije po petem odstavku 56. člena ZZUOOP upravičeni tudi zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti brez koncesije in pri njih zaposleni delavci, če se vključujejo v neposredno delo s COVID-19 pacienti v okolju in pod pogoji iz prvega odstavka 56. člena ZZUOOP ter na podlagi razporeditve po 55. členu ZZUOOP. Način obračuna dodatka za zaposlene pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti brez koncesije je smiselno enak načinu obračuna za zaposlene pri koncesionarjih.

Ministrstvo je še poudarilo, da se dodatek za neposredno delo s COVID-19 pacienti lahko izplača le za ure dela, ko zaposleni dejansko dela s pacienti, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena. Sklep o upravičenost do dodatka in število ur dela, ko je zaposleni opravljal delo v skladu s prvim odstavkom 56. člena ZZUOOP, primarnemu delodajalcu za zaposlenega sporoči drug izvajalec, pri katerem je zaposleni opravljal delo na podlagi 55. člena ZZUOOP. Ob izstavitvi zahtevka primarni delodajalec navede tudi številko in datum sklepa o upravičenosti do dodatka za zaposlenega, ki ga je izdal direktor drugega izvajalca.

Ministrstvo je nadalje ponovno poudarilo, da so navedeni roki za izstavitev zahtevka in izplačila sredstev iz proračuna Republike Slovenije okvirni in lahko izvajalci zahtevek za obdobje 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 posredujejo tudi po izplačilu plač v mesecu decembru 2020 za plače, ki se nanašajo na mesec november 2020.

Ministrstvo je še pojasnilo, da se lahko vsa morebitna vprašanja v zvezi s financiranjem COVID-19 dodatka posredujete na gp.mz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko dopisa 1001-497/2020).

Oddelek za pravne zadeve