Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Državni zbor sprejel peti protikoronski paket ukrepov za omilitev in odpravo posledic COVID-19

19.10.2020 16:42

Državni zbor je na seji dne 15.10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju: ZZUOOP). Ker ZZUOOP ni bil dan v javno razpravo, je Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) svoje predloge amandmajev na 19 členov ZZUOOP (dostopni tukaj) poslala vsem poslanskim skupinam Državnega zbora in bila v svojih prizadevanjih delno uspešna, kot bo predstavljeno v nadaljevanju. Pojasnjujemo, da ZZUOOP do današnjega dne (19. 10. 2020) še ni bil objavljen v Uradnem listu in da bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. V nadaljevanju vam predstavljamo glavne novosti, ki jih prinaša ZZUOOP.

Najprej opozarjamo na spremembe prehodnih in končnih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20);v nadaljevanju: ZZDej). ZZUOOP spreminja 39. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17), ki določa rok v katerem morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti vložiti vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, če v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena ZZDej. ZZUOOP navedeni rok podaljšuje iz treh let na pet let od uveljavitve ZZDej-K, torej se rok za oddajo vloge prestavi s 17. 12. 2020 na 17. 12. 2022.

Nadalje izpostavljamo, da ZZUOOP v 37. členu ureja, da se za namen preprečevanja širjenja in odpravo posledic COVID-19 zagotavlja sofinanciranje enkratne vzpostavitve obvezne enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme javnim zdravstvenim zavodom in izvajalcem zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, razen izvajalcev iz prvega odstavka 81. člena ZZUOOP. Prvoten predlog navedenega člena je bil omejen zgolj na javne zdravstvene zavode, a je bila pravica do sofinanciranja osebne varovalne opreme na podlagi amandmaja zbornice razširjena na vse izvajalce, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe, torej tudi na koncesionarje.

V skladu s predlogi, ki jih je zbornica podala že avgusta, je v 34. členu ZZUOOP predviden nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev oziroma skrajšanje čakalnih dob. Na razpis se bodo lahko prijavili javni zdravstveni zavodi in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali so vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev. Posamezne vrste zdravstvenih storitev, za katere se bo izvedel razpis, bo s sklepom določil minister za zdravje. Sklep z natančnejšimi zahtevami bo objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje.    

V skladu s 55. členom ZZUOOP bo lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti ali izvajalec socialno varstvene storitve za institucionalno varstvo delavca začasno razporedil na delo k drugem izvajalcu. Za tak ukrep bo delodajalec moral izdati pisni sklep delavcu. Delavec je v takem primeru upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače delavca. Amandmaji zbornice na tem področju, ki bi omejili razporejanje, niso bili sprejeti.  

ZZUOOP v 56. členu uvaja tudi dodatek za delo s pacienti oziroma uporabniki obolelimi s COVID-19. Dodatek znaša 30 odstotkov urne postavke osnovne plače delavca. Do dodatka so upravičeni zaposleni, ki neposredno delajo v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19 oziroma je ta potrjena, in sicer:
- v COVID-19 ambulantah,
- v COVID-19 oddelkih,
- v COVID-19 intenzivnih enotah,
- v zobozdravstvenih ambulantah za zdravljenje COVID-19 pacientov,
- pri triaži pacientov, pri katerih obstaja sum na COVID-19, v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
- v sivih conah v urgentnih centrih in urgentnih ambulantah,
- v sivih in rdečih conah pri izvajalcih na področju socialnega varstva iz 82. člena tega zakona in izvajalcih iz tretjega odstavka 15. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ki delajo z uporabnikom obolelim za COVID-19,
- na deloviščih za odvzem vzorcev za bris,
- opravlja epidemiološke storitve na terenu v sivih in rdečih conah,
- opravlja nujno medicinsko pomoč COVID-19 pacientom ali pacientom iz sive cone,
- opravlja nujne reševalne, nenujne reševalne prevoze, sanitetne in pogodbene prevoze COVID-19 pacientov ali pacientov iz sive cone.       

Dodatek se bo upošteval zgolj za ure, ki jih delavec opravi na teh deloviščih. Ukrep iz tega člena velja retroaktivno in sicer od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021, razen v času razglašene epidemije. Amandma zbornice, ki bi razširil dodatek tudi na zasebne zdravstvene delavce ter samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ni bil sprejet.  

ZZUOOP prinaša tudi spremembe v zvezi z bolniško odsotnostjo. V skladu z 20. členom ZZUOOP je lahko delavec enkrat v koledarskem letu odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu. Delavec mora o taki odsotnosti pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti.

Oddelek za pravne zadeve