Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Bistvene novosti odloka, ki na novo ureja specializacije v času izvajanja ukrepov epidemije COVID-19

08.05.2020 07:02

Vlada RS je sprejela Odlok o začasnih ukrepih na področju izvajanja sekundariata, pripravništva in specializacije v času epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: odlok): (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-0968?sop=2020-01-0968) , objavljen v Uradnem listu RS 64/20), ki na novo ureja specializacije v času izvajanja ukrepov epidemije COVID-19. Vljudno prosimo, da si najprej preberete besedilo odloka!

Bistvene vsebine so:

  1. V odloku je postavljena domneva, da so specializanti v času od 15.3.2020 dalje (ko je bil sprejet prvi odlok) opravljali delo, ki ustreza programu specializacij, v kolikor pa ga niso, lahko njihov GM predlaga podaljšanje specializacije za ta čas. Ta domneva je bila postavljena z namenom zagotovitve sredstev za refundacije plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja na že obstoječi pravni podlagi, ki jo vsebuje Zakon o zdravniški službi. Se pravi, vsi ki niso delali ali še sedaj ne bodo mogli opravljati programa specializacije, bodo to sporočili Zbornici (svetovalkam za specializacije) in specializacija se jim bo za ta čas ustrezno podaljšala. Navedeno področje se bo prerazporedilo v individualnem kroženju in se ga bo opravilo kasneje. Pri specializantih, ki so v tem času opravljali delo, ki je ustrezalo programu specializacije pa imamo lahko dve situaciji:

a. Tistim specializantom, ki so v času od 15.3.2020 dalje opravljali delo, ki je ustrezalo vsebini programa specializacije in je bilo enako obstoječemu individualnemu programu kroženja (se pravi programu, ki ga imate zabeleženega v E-listu za obdobje 15.3-7.5.2020) ni potrebno storiti ničesar.

b. Tisti specializanti, ki so opravljali delo, ki se lahko šteje kot del kroženja, ampak ne kroženja, na katero so bili razporejeni od 15.3 do 7.5.2020, temveč na primer kot del izbirnega dela specializacije ali drugega dela programa, ki ga do sedaj še niso opravili, to sporočijo svoji svetovalki za specializacije.

2. Od dneva uveljavitve odloka (se pravi takoj) je dovoljeno izvajanje specializacij, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji in je to izvedljivo v skladu z vsemi ukrepi, predpisanimi za  preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. V praksi to pomeni, da se specializanti, v dogovoru z glavnim mentorjem (v nadaljevanju: GM) in oddelkom kamor so maja 2020 (skladno s svojim obstoječim individualiziranim programom kroženja) razporejeni na kroženje, zglasijo na kroženje takoj. Ker razumemo, da vsi tega ne bodo mogli storiti jutri (varstvo otrok, vožnja v drug kraj in podobno) predlagamo, da se dogovorijo za nadaljevanje kroženja čim prej je to mogoče (z 11.5., 18.5., ali v najslabšem primeru s 1.6.). Če bo to iz objektivnih razlogov mogoče šele s 1.6., potem kroženje nadaljujejo tam, kamor so po svojem programu kroženja razporejeni 1.6.2020. Vse spremembe in pričetke kroženj specializanti po dokončnem dogovoru z GM in ustanovo sporočijo svoji svetovalki za specializacije.

3. Tisti specializanti, ki iz objektivnih razlogov (npr. zaprta cela klinika…) ne bodo mogli opravljati specializacije tam, kamor so (s 1.5. ali 1.6. razporejeni), naj v dogovoru z GM svoji svetovalki sporočijo želeno spremembo kroženja. To je lahko vsebinsko enako kroženje a v drugi pooblaščeni ustanovi ali pa drug sklop kroženja v določeni pooblaščeni ustanovi.

4. Tisti specializanti, ki ne bodo mogli nadaljevati kroženja ne na način pod točko 2. ne pod točko 3. (na primer: do konca specializacije imajo le še kroženje v ustanovi, kjer se kroženje trenutno ne izvaja),  lahko na delo pozove njihov delodajalec, pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil specializant na kroženju na dan uveljavitve Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20) ali njihov delodajalec z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev specializacij v drug javni zdravstveni zavod. Glejte 2. člen odloka.
POMEMBNO OBVESTILO:V zvezi z zapisanim pod tč. 2, 3 in 4 vas z razočaranjem seznanjamo, da je Ministrstvo za zdravje slab teden dni po uveljavitvi odloka Vlade RS zavzelo stališče, s katerim je zrelativiziralo vsebino odloka, ter delodajalcem dopustilo še nadaljnje poseganje v usposabljanje mladih zdravnikov >>>

5. V letu 2020 se izvedeta po en javni razpis specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine za potrebe mreže javne zdravstvene službe, lahko pa tudi po en javni razpis specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine za znanega plačnika. Razpis bo zajemal celotno število specializacij, predvidenih za leto 2020 (se pravi seštevek specializacij iz spomladanskega in jesenskega razpisa), predvidoma pa bo objavljen 3.8.2020 in bo odprt do konca avgusta. Razlog za le en razpis in to v avgustovskem terminu je v tem, da je potrebno najprej vsem mladim zdravnikom, ki od februarja dalje niso mogli opravljati strokovnega izpita, omogočiti opravljanje strokovnega izpita, saj je to pogoj za prijavo na razpis. Ker ocenjujemo, da je takih zdravnikov med 120-140 (če upoštevamo domnevo, da so tudi sekundariat v času veljave obeh prejšnjih odlokov opravili), in ker morajo biti o datumu izpita obveščeni dovolj zgodaj, da se nanj lahko pripravijo, razpisa ni mogoče objaviti prej.

Ker pričakujemo ogromno elektronskih sporočil in telefonskih klicev, povezanih z velikimi spremembami, ki jih je prinesel novi odlok vse vljudno prosimo za potrpljenje, saj vsem ne bomo mogli odgovoriti v kratkem času. Prednostno bomo obravnavali tiste specializacije in specializante, katerih težave bodo terjale takojšnjo ureditev (npr. specializante, ki bi morali pričeti opravljati specializacijo s 1.4., pa tega niso mogli storiti, tiste specializante, ki so tik pred zaključkom specializacije in se brez ureditve kroženj ne bodo mogli prijaviti na specialistični izpit, tiste specializante, katerih situacija je opisana pod točko 3. in podobno).

V upanju, da se bo življenje počasi vrnilo na nove/stare tire, vas lepo pozdravljamo!

Tina Šapec, Vodja oddelka za specializacije