Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Solidarnostna pomoč delodajalca po Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike RS

17.08.2023 16:45

Spoštovani člani zbornice,

glede na nedavne poplave, ki so prizadele Slovenijo, vas na Oddelku za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije, seznanjamo z možnostjo uveljavljanja solidarnostne pomoči po Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike RS (v nadaljevanju: KPZZ).

Solidarnostna pomoč po KPZZ

Člani zbornice, ki ste zaposleni pri delodajalcih, katere neposredno ali posredno zavezuje KPZZ (npr. člani zaposleni pri javnih zdravstvenih zavodih, koncesionarjih in samozaposlenih zdravnikih), ste skladno s 84. členom KPZZ upravičeni do solidarnostne pomoči delodajalca. Skladno s 84. členom KPZZ zdravniku oziroma njegovi družini namreč pripada solidarnostna pomoč tudi v primeru elementarne nesreče ali požara. Dodatno pojasnjujemo, da je višino solidarnostne pomoči leta 2012 uredil (spremenil) Aneks h KPZZ iz leta 2012 (Uradni list RS, št. 40-1705/2012), ki določa, da je višina solidarnostne pomoči, ki pripada javnemu uslužbencu, 577,51 EUR, pri čemer se upoštevajoč 15. člen navedenega aneksa višina solidarnostne pomoči usklajuje na enak način in v enaki višini, kot se usklajuje vrednost plačnih razredov v skladu s postopkom iz 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Skladno s tretjim odstavkom 13. člena Aneksa h KPZZ je potrebno zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči vložiti v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo mogoče vložiti.

13. člen Aneksa h KPZZ (Uradni list RS, št. 40-1705/2012)

(solidarnostna pomoč)

(1) Delodajalec je dolžan izplačati javnemu uslužbencu solidarnostno pomoč v višini 577,51 EUR v primerih in po postopku, določenem v kolektivni pogodbi.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen javni uslužbenec, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Javni uslužbenec lahko vloži zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil zahtevo zmožen vložiti.

Glede višine pomoči in postopka uveljavljanja dodatno pojasnjujemo, da za zdravnike in zobozdravnike (v nadaljevanju: zdravniki), ki so člani reprezentativnega sindikata, ki je podpisal Aneks h KPZZ iz leta 2021 (Uradni list RS, št. 88-1847/2021), veljajo določene posebnosti. Iz Aneksa h KPZZ iz leta 2021 namreč izhaja, da je v takšnem primeru solidarnostna pomoč 20 % višja, pri čemer predlog za izplačilo pomoči član reprezentativnega sindikata, ki je podpisal aneks, vloži pri sindikatu:

10. člen Aneksa h KPZZ iz leta 2021 (Uradni list RS, št. 88-1847/2021)

(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer iz 84. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 22/96, 23/96 - popr., 39/98, 46/98 - popr., 39/99 - ZMPUPR, 97/00, 43/06 - ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18 in 160/20), ne presega oziroma ne bi presegala višine 140 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

V zvezi z višino solidarnostne pomoči pojasnjujemo, da 13. člen Aneksa h KPZZ iz leta 2021 določa, da se zneski uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Seznam reprezentativnih sindikatov, ki so podpisniki Aneksa h KPZZ iz leta 2021, se nahaja na naslednji spletni strani: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1847/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-zdravnike-in-zobozdravnike-v-republiki-sloveniji.

Opozoriti je treba tudi, da javnim uslužbencem, članom reprezentativnega sindikata, ki ni podpisal tega aneksa h KPZZ, je pa podpisnik Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti iz leta 2013 (Uradni list RS, št. 46/13), prav tako pripada 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč pod pogoji iz 6. člena navedenega aneksa:

6. člen Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti iz leta 2013 (Uradni list RS, št. 46/13)

(solidarnostna pomoč za člane reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa)

(1) Članu reprezentativnega sindikata, podpisnika tega aneksa, pripada za 20 odstotkov višja solidarnostna pomoč.

(2) Do izplačila solidarnostne pomoči je upravičen član reprezentativnega sindikata iz prejšnjega odstavka, če njegova osnovna plača v mesecu, ko se je zgodil primer, ne presega oziroma ne bi presegala višine 130 odstotkov minimalne plače. V primeru požara in naravne nesreče, kot jih določajo predpisi s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, omejitve iz prejšnjega stavka ne veljajo.

(3) Zahtevo za izplačilo solidarnostne pomoči iz prvega odstavka vloži sindikat, na predlog člana, v roku 60 dni od nastanka primera oziroma od trenutka, ko je bil upravičenec zmožen vložiti predlog.

Na oddelku za pravne zadeve pojasnjujemo, da je seznam sindikatov, ki so podpisniki tega Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, dostopen na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2013-01-1766/aneks-h-kolektivni-pogodbi-za-negospodarske-dejavnosti-v-republiki-sloveniji.

Preostala pravna vprašanja lahko člani zbornice postavite preko e-pošte na e-naslov ga. Tine Prijatelj (tina.prijatelj@zzs-mcs.si).

Oddelek za pravne zadeve