Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Novosti glede plačila zdravstvenih storitev po realizaciji

18.07.2023 08:56

Državni zbor je dne 30. 6. 2023 sprejel Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A), ki je začel veljati 13. 7. 2023.

S sprejetim zakonom se spreminja 15. člen ZNUZSZ, ki ureja ukrep plačila zdravstvenih storitev po realizaciji. Celotni spremenjeni 15. člen ZNUZSZ se začne uporabljati 1. 8. 2023, do takrat pa se uporablja 15. člen Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ), torej dosedanja ureditev.

 Oddelek za pravne zadeve je pripravil pregled poglavitnih novosti, ki jih prinaša sprememba zakona.

 

 1. Določitev vrst zdravstvenih storitev, za katere se zagotovi plačilo po realizaciji

  Po spremembi prvi odstavek 15. člena ZNUZSZS določa, da se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z ZZZS (v nadaljnjem besedilu: redni obseg programa zdravstvene dejavnosti), zagotovi plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji brez sklenitve posebne pisne pogodbe, če gre za izbrane vrste zdravstvenih storitev, za katere se vodi čakalni seznam.

  Tako se ohranja ukrep plačila zdravstvenih storitev po realizaciji, ki je namenjen povečanju dostopnosti do zdravstvenih storitev in odpravi oziroma skrajševanju čakalnih dob, vendar le za izbrane vrste zdravstvenih storitev, za katere se vodi čakalni seznam.

  Izbrane vrste zdravstvenih storitev in obdobje trajanja ukrepa plačila po realizaciji za posamezno vrsto zdravstvenih storitev določi:

  -        Vlada z uredbo na predlog ZZZS, ki predlog pripravi na podlagi podatkov NIJZ o čakalnih dobah za posamezno vrsto zdravstvenih storitev in upoštevajoč stopnje nujnosti za posamezno vrsto zdravstvene storitve. ZZZS predlog pripravi za vsak naslednji kvartal do konca prvega meseca tekočega kvartala. Če v tem roku ne pripravi predloga, izbrane vrste zdravstvenih storitev za kvartal določi Vlada na predlog Ministrstva za zdravje.

  -        Ne glede na zgoraj navedeno lahko izbrane vrste zdravstvenih storitev in obdobje trajanja ukrepa plačila po realizaciji za posamezno vrsto zdravstvenih storitev kadarkoli določi Vlada na predlog Ministrstva za zdravje.

   

 2. Ponovna izrecna razmejitev glede na redni program in storitve nad rednim programom ter omejitev vključevanja zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih

  Zakon ponovno uvaja določno razmejitev storitev glede na redni program in storitve nad rednim obsegom programa. Pri tem določa, da lahko izvajalci izvajajo izbrane zdravstvene storitve, za katere je zagotovljeno plačilo po realizaciji, nad rednim obsegom programa, če so predhodno v celoti izpolnili redni obseg programa za izbrane vrste zdravstvenih storitev.

  Opozarjamo, da v izvajanje zdravstvenih storitev, za katere je zagotovljeno plačilo po realizaciji, izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo še vedno ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih.

 3. Druge zahteve

  Vir podatkov o čakalni dobi in čakajočih so podatki iz centralnega sistema eNaročanje. NIJZ v skladu z določili Zakona redno zagotavlja podatke o stanju števila čakajočih in čakalnih dobah po posameznih stopnjah nujnosti in vrstah zdravstvenih storitev na podlagi predhodno prečiščenih čakalnih seznamov. Izvajalci zdravstvene dejavnosti so odgovorni za usklajenost podatkov o čakalni dobi in čakajočih v lokalnih sistemih glede na centralni sistem eNaročanje. V izvajanje ukrepa iz tega člena se lahko vključijo le izvajalci, ki imajo te podatke usklajene.

 4. Sklenitev podjemne pogodbe z lastnim zaposlenim

  Javni zdravstveni zavod lahko ne glede na 53.c člen Zakona o zdravstveni dejavnosti sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba) z zdravstvenim delavcem, zaposlenim pri njem, za opravljanje izbranih vrst zdravstvenih storitev, ki presegajo redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če te zdravstvene storitve tak delavec opravi zunaj svojega rednega delovnega časa.

  Od tako sklenjenih podjemnih pogodb se ne plačuje posebni davek na določene prejemke.

  Javni zdravstveni zavod Finančni upravi Republike Slovenije sporoči podatke o zneskih izplačil iz prejšnjega stavka za posamezni mesec po posameznem zaposlenem, in sicer najpozneje do konca tekočega meseca za pretekli mesec. Hkrati javni zavod v primeru sklenitve podjemne pogodbe vodi evidenco opravljenih zdravstvenih storitev za posameznega zaposlenega tako, da sta iz nje razvidna datum in časovno obdobje vseh zdravstvenih storitev, ki jih ta zaposleni opravi za javni zdravstveni zavod izven rednega delovnega časa, in izven rednega obsega programa tega zaposlenega. Nadzor nad evidenco iz prejšnjega stavka izvaja Zdravstveni inšpektorat RS.

  Zakon tako ne vsebuje več določbe, po kateri je bilo dopustno sklepanje podjemnih pogodb z lastnim zaposlenim tudi za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti, če ta zaposleni rednega obsega programa ni mogel izvesti v okviru svojega rednega delovnega časa.

 5. Financiranje

  Izvajalcem zdravstvene dejavnosti se zagotovi plačilo glede na obseg opravljenih zdravstvenih storitev, upoštevaje standarde storitev in cene, dogovorjene v programu storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z ZZVZZ.

  Sredstva za povečanje obsega programa oziroma izvedbo zdravstvenih storitev se v deležu obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovijo iz sredstev nerealiziranega programa storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja. ZZZS preveri realizacijo izvajalcev zdravstvene dejavnosti in sredstva iz nerealiziranih programov nameni za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti. Če ta sredstva ne zadoščajo, se dodatna sredstva zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije in se plačajo ZZZS-ju.

 6. Veljavnost ukrepa

  Celotni spremenjeni 15. člen ZNUZSZ se začne uporabljati 1. 8. 2023, do takrat pa se uporablja 15. člen Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ), torej dosedanja ureditev.

  Sam ukrep plačila zdravstvenih storitev po realizaciji velja do 31. 12. 2024.

 7. Izvajalci izven mreže javne zdravstvene službe

Spremenjeni zakon ne predvideva več druge faze ukrepanja z dodatnim vključevanjem izvajalcev izven mreže javne zdravstvene službe v izvajanje storitev po 15. členu ZNUZSZ.

 

Oddelek za pravne zadeve