Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Spremembe in dopolnitve Zakona o zdravniški službi – OBVESTILO O NOVOSTIH

28.12.2021 10:44

Spoštovani članice in člani Zdravniške zbornice Slovenije,

obveščamo vas, da je bil 22. 12. 2021 v Uradnem listu RS, št. 199/2021 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – ZZdrS-I (Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si); v nadaljevanju: zakon), ki je prinesel naslednje pomembne novosti:

 1. Osnovna licenca
 2. Preverjanje znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike pri zbornici
 3. Izvajanje strokovnih izpitov zdravnikov in doktorjev dentalne medicine pri zbornici
 4. V izbirnem delu sekundariata - obvezno kroženje na področju urgentne medicine ali družinske medicine
 5. Pooblaščeni izvajalci za izvajanje usposabljanj (pripravništvo, sekundariat, specializacije) tudi izven mreže
 6. Posebna znanja


1. 
OSNOVNA LICENCA

Upravičenci za pridobitev osnovne licence
Osnovno licenco pridobi zdravnik, ki je:

 • zaključil izobraževanje na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali pridobil potrdilo o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali mu je bila izdana odločba o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim strokovnim naslovom doktor medicine, pridobljena v postopku priznavanja po zakonu, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, in·
 • v Republiki Sloveniji opravil strokovni izpit.

Obseg dela, ki ga dovoljuje osnovna licenca
Zdravnik z osnovno licenco lahko v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo samostojno opravlja zdravniško službo v omejenem obsegu, in sicer lahko opravlja dela s področja urgentne medicine, to je nujnih zdravniških ukrepov, in v skladu s tem predpisuje zdravila in medicinske pripomočke.

Način pridobitve osnovne licence
Po uradni dolžnosti: zbornica bo vsem zdravnikom, ki bodo v Republiki Sloveniji opravili strokovni izpit po uveljavitvi tega zakona (tj. od 6. 1. 2022)  osnovno licenco podelila po uradni dolžnosti. To pomeni, da tem zdravnikom za pridobitev osnovne licence ne bo treba vlagati vloge.
Na podlagi vloge: zdravnikom, ki so opravili strokovni izpit v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega zakona (tj. do 5. 1. 2022), bo zbornica podelila osnovno licenco na podlagi njihove vloge. Vloga je na voljo na spletnih straneh zbornice od dneva uveljavitve zakona dalje (od 6. 1. 2022). Vloga >>>

Trajanje osnovne licence
Osnovna licenca se podeli trajno in je ni treba podaljševati. V zakonsko določenih razlogih se osnovna licenca lahko trajno ali začasno odvzame.

Rok za pričetek podeljevanja osnovnih licenc
Osnovne licence se podeljujejo od 6. 1. 2022 dalje.

 

2. ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA

Dve pomembni novosti

 1. Znanje slovenskega jezika se bo po novem lahko dokazovalo tudi z dokazilom o zaključeni fakulteti v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji (ne le z dokazilom o zaključeni srednji šoli v slovenskem jeziku v Republiki Sloveniji kot doslej).
 2. Znanje slovenskega jezika se bo po novem lahko dokazovalo tudi s potrdilom zbornice o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike.

V zakonu ostaja možnost opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika pri javni visokošolski izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, ki poučuje in izvaja izpit iz slovenskega jezika kot drugi oziroma tuj jezik, pri čemer se to določilo razširja tudi na možnost opravljanja preizkusa znanja slovenskega jezika pri tovrstni javni visokošolski izobraževalni ustanovi v tujini.

                2.1. PREIZKUS ZNANJA SLOVENSKEGA STROKOVNEGA JEZIKA ZA ZDRAVNIKE

Zbornica bo organizator preizkusa znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike (v nadaljevanju: preizkus znanja).

Program preizkusa znanja
Zbornica bo pripravila program preizkusa znanja v sodelovanju z javno visokošolsko izobraževalno ustanovo v Republiki Sloveniji, na kateri se poučuje slovenščina kot drugi in tuji jezik in ki izvaja izpite iz znanja slovenskega jezika.
Vodilo pri pripravi programa: usmerjenost na poznavanje slovenskega jezika za potrebe opravljanja zdravniške službe.

Vsebina in potek preizkusa znanja
O tem bo sprejet poseben podzakonski predpis.
Rok za pripravo: v treh mesecih od uveljavitve zakona.

Potrdilo zbornice o uspešno opravljenem preizkusu znanja
Potrdilo se bo izdalo (izključno) za namen opravljanja zdravniške službe pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Splošno določilo o zahtevani ravni znanja
Za zdravnike, ki opravljajo zdravniško službo neposredno s pacienti, se bo zahtevalo znanje slovenskega na ravni C1 ter pisanje na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira.

Pričetek uporabe novih zakonskih določil glede znanja slovenskega jezika: 1. 6. 2022.
Datum pričetka izvajanja preizkusa znanja pri zbornici: po 1. 6. 2022.3.
IZVAJANJE STROKOVNIH IZPITOV ZDRAVNIKOV IN DOKTORJEV DENTALNE MEDICINE PRI ZBORNICI

Izvajanje strokovnih izpitov za poklic zdravnik in za poklic doktor dentalne medicine se v celoti prenaša na zbornico.
Pripravili se bodo podzakonski predpisi, ki bodo uredili vsebino in potek strokovnega izpita. Rok za pripravo: v treh mesecih od uveljavitve zakona.

Pričetek uporabe novih zakonskih določil glede izvajanja strokovnih izpitov pri zbornici: 1. 6. 2022.
Datum pričetka izvajanja strokovnih izpitov pri zbornici: po 1. 6. 2022 4. V IZBIRNEM DELU SEKUNDARIATA - OBVEZNO KROŽENJE NA PODROČJU UM ALI DM

Po opravljenem strokovnem izpitu bodo zdravniki lahko nadaljevali z opravljanjem izbirnega dela sekundariata v trajanju do šest mesecev, znotraj katerega pa bodo morali prve tri mesece opravljati kroženje na področju družinske medicine ali urgentne medicine, šele naslednje tri mesece pa na specialističnem področju po lastni izbiri (upoštevajoč prosta mesta za usposabljanje).

Pričetek uporabe novih zakonskih določil glede izbirnega dela sekundariata: 1. 6. 2022.
To pomeni:

 • sekundariji, ki bodo do vključno 31. 5. 2022 začeli opravljati izbirni del sekundariata, bodo nadaljevali s kroženjem po dosedanjih predpisih;
 • sekundariji, ki bodo začeli opravljati izbirni del sekundariata od vključno 1. 6. 2022 dalje, bodo opravljali kroženje po novih predpisih;
 • sekundariji, ki so jim bile ali jim bodo do uveljavitve tega zakona že izdane odločbe o izbirnem delu sekundariata, čeprav s pričetkom le-tega od 1. 6. 2022 dalje, bodo opravljali kroženje po dosedanjih predpisih.


5. POOBLAŠČENI IZVAJALCI ZA IZVAJANJE USPOSABLJANJ (pripravništvo, sekundariat, specializacije) TUDI IZVEN MREŽE

Zakon na novo določa, da bodo pripravništvo, sekundariat in specializacije lahko izvajali tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki niso v mreži javne zdravstvene službe, kadar določenega usposabljanja ni mogoče izvesti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Zbornica bo ministru za zdravje predlagala ustrezno dopolnitev Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov (Uradni list RS, št. 110/00112/07 in 40/17 – ZZdrS-F). Rok za pripravo: v treh mesecih od uveljavitve zakona.

Pričetek uporabe novih zakonskih določil glede pooblaščenih izvajalcev: 1. 6. 2022.


6. POSEBNA ZNANJA

Upravičenci za pridobitev posebnih znanj
Posebna znanja lahko pridobi:

 • zdravnik specialist z veljavno specialistično licenco*;
 • zdravnik z veljavno licenco za delo na področju splošne medicine*;
 • doktor dentalne medicine z veljavno licenco za delo na področju dentalne medicine*;
 • doktor dentalne medicine specialist z veljavno specialistično licenco*.
  (*v nadaljevanju tega poglavja: zdravnik)

Vsebine in način pridobitve posebnih znanj
Vsebine posebnih znanj bo pripravilo Slovensko zdravniško društvo.
Posebna znanja na določenem strokovnem področju se bodo pridobila po opravljenem usposabljanju in preizkusu znanja.
Trajanje, obseg in potek usposabljanja za pridobitev posebnih znanj bodo določeni v posebnem podzakonskem predpisu. Rok za pripravo: v treh mesecih od uveljavitve zakona.

Obseg dela s pridobljenimi posebnimi znanji
Zdravnik s pridobljenimi posebnimi znanji bo lahko samostojno opravljal zdravniško službo na tem strokovnem področju.

Podelitev certifikata o posebnih znanjih

Strokovna usposobljenost za samostojno opravljanje zdravniške službe na strokovnem področju posebnega znanja se bo dokazovala s certifikatom o posebnih znanjih (v nadaljnjem besedilu: certifikat), ki ga bo podelila zbornica.

Certifikat se bo podelil na podlagi vloge zdravnika.

Oblika, sestavine in postopek za podelitev, podaljšanje in odvzem certifikata bodo določeni v posebnem podzakonskem predpisu. Rok za pripravo: v treh mesecih od uveljavitve zakona.

Veljavnosti certifikata
Veljavnost certifikata bo vezana na veljavnost licence zdravnika.

Pričetek uporabe novih zakonskih določil glede posebnih znanj: 1. 6. 2022.

 

Pripravil:
Oddelek za pripravništvo, sekundariat, licence in register zdravnikov