Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pregled pravne ureditve, ki jo prinaša nov Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

19.11.2021 08:17

13. 11. 2021 je v veljavo stopil nov Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 178/21; v nadaljevanju: pravilnik), ki je nadomestil Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 163/21). V nadaljevanju predstavljamo bistvene novosti, ki jih prinaša nov pravilnik:

Pred začetkom veljavnosti novega pravilnika so se osebe po pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa (v nadaljevanju: HAG test) testu morale na PCR test naročiti preko svojega osebnega oziroma lečečega zdravnika ali epidemiologa. Po novem pa je omogočeno, da lahko v primeru pozitivnega rezultata HAG testa izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe takoj odvzame bris za PCR test in ga posreduje v analizo javnemu zavodu iz prvega ali drugega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju: javni zavod). V kolikor izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe brisa za test PCR ne izvaja, pacienta najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu HAG testa naroči na odvzem brisa za test PCR pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti v javni mreži, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvesti pacienta.

Do odvzema brisa za PCR test brez napotitve (osebnega oziroma lečečega zdravnika ali epidemiologa) so glede na četrti odstavek 2. člena pravilnika upravičeni tudi tisti pacienti:

  • ki izkažejo pozitiven rezultat HAG testa opravljenega pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti zunaj javne mreže (kot dokazilo o opravljenem testu pri zasebnem izvajalcu zunaj javne mreže se praviloma šteje zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih);
  • ki predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje (kot dokazilo se praviloma upošteva fotografija testa HAG za samotestiranje, opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa; ali izpolnjen evidenčni list zaposlenega).

Skladno s petim odstavkom 2. člena pravilnika morajo javni zdravstveni zavodi zagotoviti vstopno točko in vzpostaviti način naročanja za paciente iz prejšnjega odstavka. Informacijo nato objavijo na spletni strani in o tem obvestijo Ministrstvo za zdravje. Skladno s pravilnikom lahko na enak način  vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe.

Pravilnik v petem odstavku 2. člena določa še, da morajo izvajalci v javni zdravstveni mreži, ki izvajajo odvzem brisa za PCR test, omogočiti odvzem brisa za test PCR najkasneje v 24 urah po naročilu pacienta. Pacienti pa morajo dokazila o samotestiranju na vpogled predložiti pred samim odvzemom brisa.

3. člen pravilnika v prvem odstavku nadalje določa, da mora izvajalec v mreži javne zdravstvene službe javnemu zavodu ob naročilu testa PCR v elektronski ali pisni obliki zagotoviti točne in celovite podatke, ki omogočajo vnos diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v CRPP, za paciente z mobilno telefonsko številko obveščanje pacienta o rezultatih testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedbo epidemiološke ankete in izpis Digitalnega COVID potrdila EU (v nadaljevanju: potrdilo EU DC).

Drugi in tretji odstavek 3. člena pravilnika določata obveznosti javnega zavoda, medtem ko četrti in peti odstavek 3. člena pravilnika določata sledeče:

  • Izvajalec v javni zdravstveni mreži in javni zavod se dogovorita o načinu obveščanja izvajalca o rezultatu testa PCR.
  • Izvajalec v javni zdravstveni mreži zagotavlja obveščanje pacientov o rezultatu testa PCR v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 12 urah od avtorizacije izvida testa PCR. Če za obveščanje pacientov uporablja storitve nacionalnega sistema za obveščanje pacientov o rezultatih testa PCR prek SMS v upravljanju NIJZ, mora zagotoviti sprotno spremljanje podatkov o neuspelih obveščanjih, ki jih zagotavlja NIJZ, in v teh primerih paciente obvestiti o rezultatu testa PCR na drug način. Za paciente, ki nimajo mobilne telefonske številke, izvajalec v javni zdravstveni mreži zagotavlja drug ustrezen način za obveščanje o rezultatu testa PCR.

4. člen pravilnika izvajalcu v javni zdravstveni mreži nadalje nalaga, da:

  • pacientu najpozneje v treh urah po avtorizaciji izvida testa PCR zagotovi pisno potrdilo EU DC o testu PC;
  • pacientu brezplačno zagotovi tudi izpis in prevzem potrdila EU DC v papirni obliki v okviru delovnega časa izvajalca;
  • pacientu s pozitivnim izvidom testa PCR potrdilo EU DC o prebolelosti pošlje brezplačno po pošti najpozneje v petih dneh po avtorizaciji izvida testa PCR.

Pri tem se lahko skladno s pravilnikom izpis omenjenih potrdil EU DC iz 4. člena na željo pacienta opusti.

5. člen pravilnika določa, da se javni zavod in izvajalec v javni zdravstveni mreži dogovorita tudi o načinu izstavljanja zahtevkov za plačilo stroškov izvedbe testa PCT, ki jih javni zavod zaračuna izvajalcu v javni zdravstveni mreži.

V 6. členu pravilnika je nadalje določeno, da izvajalec v javni zdravstveni mreži zahtevke za povračilo stroškov odvzema brisov (največ do višine, ki jo s sklepom določi minister za zdravje) in zahtevke iz 5. člena pravilnika posreduje ZZZS do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. ZZZS lahko preveri skladnost zahtevkov in jih v primeru neskladja zavrne. ZZZS na podlagi zahtevkov, predloženih v skladu s prvim odstavkom tega člena, posreduje zahtevek ministrstvu za zdravje do 20. dne v mesecu. Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 30 dneh po njegovem prejemu, ta pa nato v 15 dneh po prejemu izvede povračilo stroškov.

Pravilnik glede prepoznih zahtevkov (zahtevki, ki niso posredovani na ZZZS do desetega v mesecu za pretekli mesec) določa, da se slednji vključijo v naslednji zahtevek za povračilo upravičenih stroškov. Ne glede na prejšnji stavek pa mora izvajalec v javni zdravstveni mreži zadnji zahtevek posredovati ZZZS najpozneje v 30. dneh po prenehanju pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso predmet plačila.

Pravilnik bo, razen če vmes ne pride do morebitnih sprememb, skladno z 9. členom veljal do 31. decembra 2021.

Oddelek za pravne zadeve