Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

09.11.2021 16:37

8. 11. 2021 je v veljavo stopil nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, v nadaljevanju: odlok). Celotno besedilo odloka je dostopno na tej povezavi, v nadaljevanju pa vam predstavljamo relevantne določbe in izpostavljamo spremembe, ki jih uvaja nov odlok.

Izpolnjevanje PCT pogoja

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja je skladno z 2. členom odloka izpolnjen, če se oseba izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim od naslednjih dokazil:

 • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa (ustreznost testov je opredeljena v 7. členu Odloka);
 • z ustreznim digitalnim COVID potrdilom EU (EU DCP);
 • z ustreznim digitalnim COVID potrdilom tretje države;
 • z ustreznim dokazilom o cepljenju;
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 • z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom ustreznega cepiva.

Izpolnjevanje pogoja PCT za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

Prvi odstavek 3. člena odloka določa, da morajo za čas opravljanja dela pogoj PCT izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, razen v času opravljanja dela od doma. Iz tega sledi, da morajo vse osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali ki samostojno opravljajo zdravstveno dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati pogoj PCT.

Izpolnjevanje pogoja PCT za paciente ter ostale uporabnike zdravstvenih storitev

Pogoj PCT morajo skladno s prvo alinejo 3. člena izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženci ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, ki izhajajo iz prvega odstavka 3. člena odloka. Pogoj PCT morajo tako skladno z Odlokom izpolnjevati med drugim tudi pacienti ter njihovi spremljevalci in obiskovalci nastanjenih pacientov. Skladno s tretjo alinejo 3. člena pa morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve.

Nadalje 3. člen v tretjem odstavku določa izjeme od obveznosti izpolnjevanja PCT pogoja, ki se nekoliko razlikujejo od izjem iz doslej veljavnih odlokov. Za izvajalce zdravstvene dejavnosti so relevantne izjeme za naslednje skupine oseb:

 • osebe, mlajše od 12 let,
 • osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta starosti oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase in
 • uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19, gripi ali testiranje na prisotnost SARS-CoV-2.

Četrti odstavek 3. člena nadalje določa situacije, ko izpolnjevanje PCT pogoja ni potrebno. Med drugim se izpolnjevanje PCT pogoja ne zahteva v primerih nujnih zdravstvenih storitev. Ministrstvo za zdravje je podalo pojasnilo, katere zdravstvene storitve se štejejo za nujne zdravstvene storitve, ki je dostopno na tej spletni strani in svetujemo, da se člani z njim v celoti seznanite.

Način in pogostost testiranja oseb, ki opravljajo dejavnost, za izpolnitev pogoja PCT

(i) testiranje s testi HAG

Za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, se šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se delo začne opravljati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Čas in kraj testiranja določijo odgovorne osebe pri delodajalcu. Testiranje se dokazuje z zgoraj navedenimi dokazili. Navedeno testiranje se šteje:

– za dokazovanje pogoja PCT testiranja za opravljanje dela, pri čemer je veljavnost testa HAG omejena s pogostostjo tega presejalnega testa v skladu z odlokom,

– za dokazovanje izpolnjevanja pogoja PCT za uporabo storitev, če se je uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali okoljih v Republiki Sloveniji začela v 48 urah od odvzema brisa.

(ii) samotestiranje

V skladu s 4. členom odloka se za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje. Pogoj PCT je skladno z odlokom izpolnjen, če se delo začne izvajati po opravljenem testiranju s presejalnim testom HAG za samotestiranje, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu, določijo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Za namen dokazovanja samotestiranja odgovorna oseba posreduje delavcu oz. osebi, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, ali samostojno opravlja dejavnost, evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe, ki se je samotestirala.

Samotestiranje

Skladno z 9. členom se samotestiranje izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki jih proizvajalec nameni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji. Rezultata testiranja s testi HAG za samotestiranje se ne vnaša v CRPP in se ne uporablja za pridobitev EU DCP. V primeru pozitivnega rezultata s testom HAG za samotestiranje testirana oseba obvesti izbranega osebnega zdravnika, ki jo napoti na test PCR. Testirana oseba se mora udeležiti testiranja s testom PCR, se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT skladno s 5. členom Odloka organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili, navedenimi v razdelku »Izpolnjevanje PCT pogoja«  in »Način in pogostost testiranja oseb, ki opravljajo dejavnost, za izpolnitev pogoja PCT«. Odgovorne osebe morajo na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Ravnanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT

Odlok v 5. členu ureja tudi, kako ravnati v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT. Če oseba, ki opravlja delo v okolju ali dejavnostih v RS določenih z Odlokom, ne izpolnjuje PCT pogoja, lahko delodajalec zoper njo uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

Četrti odstavek 5. člena Odloka pa določa, da se osebam, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju v iz Odloka izhajajočih dejavnosti ali okolij RS, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih RS. Storitev oziroma udeležba se torej zavrne vsem pacientom, spremljevalcem in drugim osebam, ki bi želele biti prisotne pri izvedbi zdravstvene dejavnosti, če ne izpolnjujejo pogoja PCT, v kolikor ne gre za katero od zgoraj pojasnjenih izjem.

Testiranje

Skladno s 6. členom odloka se testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT izvaja s testi HAG in testi PCR. Izvajalec testiranja izvid testa takoj po opravljeni preiskavi pošlje v Centralni register podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP) in je odgovoren za pravilnost podatkov, posredovanih v CRPP. Podatek o izvidu testa se obdeluje v CRPP, o izvidu mikrobiološke preiskave pa je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa. V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG zdravnik testirano osebo napoti na potrditev z metodo PCR testa.

Financiranje testiranja in izvajalci testiranja

Ponovno se iz proračuna zagotavljajo sredstva za testiranje s testi HAG in testi HAG za samotestiranje za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, ter za osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji, za katere skladno z odlokom velja obveznost izpolnjevanja pogoja PCT. Poudarjamo pa, da lahko skladno s sklepom ministra za zdravje z dne 25. 10. 2021 (dostopen tukaj) mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2, za katere se financiranje zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije, izvajajo le izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki zdravstveno dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe.

V breme proračuna lahko torej testiranje izvajajo le izvajalci v javni zdravstveni mreži, med tem ko lahko izvajalci izven javne zdravstvene mreže testiranje izvajajo zgolj samoplačniško. V zvezi z navedenim (v izogib dvomu) izpostavljamo, da zgornji sklep ministrstva izrecno določa, da lahko mikrobiološke preiskave na virus SARS-CoV-2 neposredno pri pacientih izvajajo vsi izvajalci z dovoljenjem za delo v zdravstveni dejavnosti. Iz sklepa nadalje izhaja, da lahko odvzem brisa iz nosnožrelnega prostora izvede le oseba s pridobljenimi kompetencami za odvzem brisa.

Najvišja cena testiranja

Vlada RS je sprejela Uredbo o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (v nadaljevanju: uredba), ki je v veljavo stopila 7. 11. 2021 in je dostopna tukaj. Uredba v 1. členu določa, da najvišja cena zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja znaša 7 evrov na storitev. Izvedba zdravstvene storitve hitrega antigenskega testiranja obsega test HAG, odvzem brisa za dokazovanje antigenov virusa SARS-CoV-2, mikrobiološko preiskavo, osebno varovalno opremo, vnos v Centralni register podatkov o pacientih, izpis EU digitalnega COVID potrdila in vse morebitne ostale stroške.

Poudarjamo, da navedena določitev cene po našem mnenju zavezuje tako izvajalce v javni zdravstveni mreži kot tudi izven javne zdravstvene mreže, saj uredba sama ne določa nobenih omejitev glede navedene določitve najvišje cene testiranja. Torej četudi bo testiranje izvedeno v breme samoplačnika, je lahko najvišja cena za testiranje 7 evrov na storitev.

V zvezi z izvajanjem testiranj v breme proračuna pa dodajamo, da v skladu s tretjim odstavkom 10. člena minister, pristojen za zdravje, določi najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje. Višina povračila stroškov iz prejšnjega stavka pa ne sme biti višja od cene, ki jo določa predpis, ki ureja najvišjo dovoljeno ceno zdravstvenih storitev testiranja s testi HAG in ceno testov HAG za samotestiranje, torej zgoraj navedena uredba. Ta določa tudi, da je najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, 2,5 eura na test brez davka na dodano vrednost.

Obveznost nošenja mask, razkuževanje in prezračevanje

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v prostorih, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost, je skladno z 11. členom odloka obvezna uporaba zaščitne maske, pri čemer po novem za ustrezno zaščitno masko štejeta le kirurška maska in maska tipa FFP2. Skupine oseb, za katere uporaba mask ni obvezna, določa 12. člen odloka. Za zdravstveno dejavnost sta relevantni naslednji izjemi:

 • otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena.

Drugi odstavek 12. člena odloka dopušča, da se uporaba zaščitne maske lahko pri opusti neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, če mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

13. člen odloka nadalje določa, da je ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila mora zagotavljati upravljalec oziroma izvajalec dejavnosti, in sicer pri vhodu v tak prostor.

Oddelek za pravne zadeve