Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Nov Odlok o izpolnjevanju pogoja PCT

15.09.2021 09:56

15. 9. 2021 je začel veljati nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21; v nadaljevanju: Odlok). Oddelek za pravne zadeve je pripravil celovit pregled relevantnih ukrepov, ki jih predvideva. Celotno besedilo Odloka je na voljo na tej spletni strani.

Izpolnjevanje PCT pogoja

Odlok v 2. členu določa, da je pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od sledečih dokazil:

  • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur (ustreznost testov je opredeljena v 3. členu Odloka);
  • z ustreznim digitalnim COVID potrdilom EU (EU DCP);
  • z ustreznim digitalnim COVID potrdilom tretje države;
  • z ustreznim dokazilom o cepljenju;
  • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
  • z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom ustreznega cepiva.

Izpolnjevanje pogoja PCT za osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost

Odlok v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo za čas opravljanja dela pogoj PCT izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Navedeno pomeni, da morajo tudi vse osebe, ki opravljajo delo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali ki samostojno opravljajo zdravstveno dejavnost, izpolnjevati pogoj PCT.

Izpolnjevanje pogoja PCT za paciente ter ostale uporabnike storitev zdravstvene dejavnosti

Skladno s 1. alinejo drugega odstavka 5. člena Odloka morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih Republike Slovenije (RS), ki izhajajo iz prvega odstavka 5. člena Odloka. Pogoj PCT morajo tako skladno z Odlokom izpolnjevati med drugim tudi pacienti ter njihovi spremljevalci in obiskovalci nastanjenih pacientov. Izjeme, ko PCT pogoj ni zahtevan, so določene v tretjem odstavku 5. člena Odloka, za izvajalce zdravstvene dejavnosti pa sta po naši oceni relevantni predvsem izjemi, da se PCT pogoj ne zahteva za osebe, ki so mlajše od 12 let, ter za osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase.

Ob povedanem poudarjamo, da skladno s četrtim odstavkom 5. člena Odloka omejitve (izpolnjevanje PCT pogoja) ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči, zaščite in reševanja ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih.

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20) nujna medicinska pomoč pomeni neodložljivo ravnanje, ki je potrebno za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij ali za preprečitev nepopravljivega in hudega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Način in pogostost testiranja oseb, ki opravljajo dejavnost, za izpolnitev pogoja PCT

Za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, se skladno s 6. členom Odloka za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki se skladno z Odlokom izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje delavcu oz. osebi, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, ali samostojno opravlja dejavnost, evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis osebe, ki se je samotestirala.

Odlok v 6. členu določa tudi, da se za navedene osebe šteje, da za opravljanje dela izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj testiranja. Tako testiranje se šteje za dokazovanje pogoja PCT za namen opravljanje dela, če je izvedeno vsaj enkrat tedensko ter lahko tudi kot dokazovanje PCT pogoja za uporabo drugih storitev a le, če se uporaba storitve oziroma udeležba začne v 48 urah od odvzema brisa (veljavnost istega testa je torej različna glede na dejstvo ali gre za potrebe opravljanja dela ali za uporabo drugih storitev, primeroma udeležbo na kulturni prireditvi itd.).

Samotestiranje

Samotestiranje se skladno z 9. členom Odloka izvaja s testi HAG za samotestiranje, ki so s strani proizvajalca namenjeni za samotestiranje in za katere je proizvajalec pridobil ustrezen certifikat. Rezultata testiranja s testom HAG za samotestiranje se skladno z Odlokom ne vnaša v CRPP in se ga ne uporablja za pridobitev EU DCP. V primeru pozitivnega rezultata mora testirana oseba obvestiti osebnega zdravnika, ki jo napoti na test PCR.

Organizacija preverjanja PCT pogoja

Preverjanje zahtevanega PCT pogoja morajo skladno s 7. členom Odloka organizirati odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Na vidnem mestu morajo objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za osebe, ki opravljajo delo ali so udeležene v okoljih ali dejavnostih v RS ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z dokazili iz 2. in 6. člena Odloka.

Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21) bolj podrobno določa način ugotavljanja izpolnjevanja pogoja PCT, kadar je pogoj PCT določen z odlokom Vlade RS in je določeno, da izpolnjevanje pogoja PCT preverja oseba, določena z odlokom. Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, pristojna oseba izpolnjevanje pogoja PCT preveri z aplikacijo za odčitavanje kode QR, ki jo zagotavlja in z njo upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Če se kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT predloži drugo potrdilo oziroma dokazilo v skladu z Odlokom, oseba iz prejšnjega člena izpolnjevanje pogoja preveri z vpogledom v to potrdilo oziroma dokazilo.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT iz prejšnjega odstavka pristojna oseba opravi, kadar je iz dejanja oziroma ravnanja osebe, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, mogoče zanesljivo sklepati, da je privolila v vpogled v svoje osebne podatke. Navedeni odlok tudi predvideva, da oseba, za katero se preverja izpolnjevanje pogoja PCT, dokazuje svojo istovetnost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Ravnanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti v primeru neizpolnjevanja pogoja PCT

Odlok v 7. členu ureja tudi, kako ravnati v primeru neizpolnjevanju pogoja PCT. Če oseba, ki opravlja delo v okolju ali dejavnostih v RS določenih z Odlokom, ne izpolnjuje PCT pogoja, uporabi delodajalec zoper njo ukrepe iz relevantnih delovnopravnih predpisov.

Četrti odstavek 7. člena Odloka pa določa, da se osebam, ki so uporabniki storitev ali udeleženi oziroma prisotni pri izvajanju v iz Odloka izhajajočih dejavnosti ali okolij RS, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, ne dovoli uporaba storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih RS. Storitev oziroma udeležba se torej zavrne vsem pacientom, spremljevalcem in drugim osebam, ki bi želele biti prisotne pri izvedbi zdravstvene dejavnosti, če ne izpolnjujejo pogoja PCT, razen osebam, ki so mlajše od 12 let, ter osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase. Kot pojasnjeno pogoj PCT nadalje ni zahtevan v primeru nujne medicinske pomoči, torej jo je izvajalec dolžan zagotoviti, tudi če oseba ne izpolnjuje pogoja PCT.

Testiranje in poročanje o testiranju

Prvi odstavek 4. člena Odloka določa, da se testiranje zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogoja PCT izvaja s testi HAG in testi PCR. Izvajalec testiranja mora skladno s 4. členom Odloka izvid testa takoj po opravljeni preiskavi poslati v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP) in nosi odgovornost za pravilnost posredovanih podatkov. Navedena obveznost posredovanja v CRPP torej velja tako za pozitivne kot tudi negativne izvide testiranj. Podatek o izvidu testa se obdeluje v CRPP, o izvidu mikrobiološke preiskave pa je testirana oseba obveščena s kratkim sporočilom na kontaktno številko mobilnega telefona, ki jo navede ob odvzemu brisa. V primeru pozitivnega rezultata testiranja s testom HAG zdravnik testirano osebo napoti na potrditev z metodo PCR testa.

Financiranje testiranja

Glede na 10. člen Odloka mora sredstva za izvajanje presejalnega testiranja za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, zagotoviti delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Uporabniki storitev ali osebe, ki so udeležene oziroma prisotne pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih RS, za katere skladno z Odlokom velja PCT pogoj (torej pacienti, spremljevalci itd.), pa morajo stroške testiranja, ki so pogoj za izpolnjevanje pogoja PCT, kriti sami.

Izjema so osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika, katerim pa se sredstva za testiranje zagotavljajo iz proračuna RS.

Najvišjo višino povračila stroškov za zdravstvene storitve testiranja, stroškov testov HAG in testov HAG za samotestiranje ter način izstavitve zahtevkov za povračilo teh stroškov, skladno z Odlokom določi minister za zdravje s sklepom, objavljenim na spletni strani ministrstva. Posebej opozarjamo, da Odlok še vedno določa, da kadar izvajalec zdravstvene dejavnosti opravlja teste HAG za samoplačnike, cena storitve ne sme preseči višine povračila stroškov, ki jo določa omenjeni sklep ministra za zdravje. Strošek testa HAG za samotestiranje za samoplačnike prav tako skladno z Odlokom ne sme preseči višine povračila stroškov iz omenjenega sklepa. Kot smo izpostavili že v prejšnji objavi, je Zbornica ministrstvo z več dopisi (dostopni tukaj intukaj), opozorila, da tak ukrep  predstavlja nedopustno  regulacijo  cen  z  oblastnimi  akti,  ki  je  prepovedana  v  skladu  s  64. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1). Opozorili smo, da je Vladi in državnim  organom  namreč  prepovedano  s  splošnimi  akti  oziroma  z  drugimi  dejanji omejevati svobodno menjavo blaga in storitev ter svobodno nastopanje na trgu, če se s tem preprečuje svobodna in poštena konkurenca. Zbornica je ministrstvo zato pozvala, da nemudoma odpravi omejitev cen testiranj HAG in omogoči, da imajo izvajalci zdravstvene dejavnosti možnost svobodno določiti cene svojih storitev.

Obveznost nošenja mask, razkuževanje in prezračevanje

Uporaba zaščitne maske je skladno z 11. členom Odloka obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v prostorih, kjer se izvaja zdravstvena dejavnost. Izjeme od obvezne uporabe mask določa 12. člen Odloka, po naši oceni pa sta relevantni predvsem izjemi, da maske niso obvezne za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti ter za osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena. Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Odlok v 13. členu prav tako nalaga, da je ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Upravljalec oziroma izvajalec dejavnosti v  zaprtem javnem kraju oziroma prostoru ga mora zagotoviti pri vhodu v tak prostor. Izvajalci dejavnosti oziroma upravljalci stavb, organizatorji dogodkov in  upravljalci poslovnih stavb, so dolžni poskrbeti tudi za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo.

Oddelek za pravne zadeve