Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Državni zbor sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva

12.07.2021 10:31

Državni zbor je 7. 7. 2021 sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju: ZNUPZ). Oddelek za pravne zadeve je pripravil pregled relevantnih delov ZNUPZ, ki neposredno oziroma posredno vplivajo na člane zbornice:

1. Odstop od pogoja treh oz. petih let delovnih izkušenj za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

12. člen ZNUPN ureja trajni odstop od pogoja treh oz. petih let delovnih izkušenj, ki ga za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti določa Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami; v nadaljevanju: ZZDej). 12. člen ZNUPN tako določa:

(1) Ne glede na prvo alinejo petega odstavka 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) se šteje, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje pogoj iz prve alineje petega odstavka 3.a člena ZZDej, če izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena ZZDej oziroma pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka začne veljati 1. julija 2021.

Člane zbornice v zvezi s tem pogojem spominjamo, da je Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, s spremembami; v nadaljevanju: ZIUPOPDVE)  začasno črtal pogoj delovnih izkušenj za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Od 31. 12. 2020 do 30. 6. 2021 se je štelo, da odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti izpolnjuje pogoj iz prve alineje petega odstavka 3.a člena ZZDej, če izpolnjuje pogoje za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti iz 64. člena ZZDej oziroma pogoje za samostojno opravljanje zdravniške službe iz zakona, ki ureja zdravniško službo. Medtem, ko je ZIUPOPDVE zgolj začasno odstopil od navedene določbe, je ZNUPZ od nje odstopil trajno.

2. Javni razpis za skrajševanje čakalnih dob

ZNUPZ podobno kot Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) določa, da se za namen zmanjševanja števila čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo, ki je zlasti posledica ukrepov omejevanja in preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2, izvede nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, pri čemer je določil, da se nacionalni razpis izvede v letu 2021 in 2022. Nacionalni razpis in postopek njegove izvedbe je urejen v 38. do 40. členu ZNUPZ, pri čemer izpostavljamo, da je v okviru zakonodajnega postopka zaradi amandmaja Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek prišlo do spremembe predloga ZNUPZ tako, da se bo v postopku javnega razpisa dalo prednost javnim zdravstvenim zavodom. Vrstni red v javnem razpisu, po katerem bi se (glede na zmogljivosti) izbiralo izvajalce za skrajševanje čakalnih dob, prijavljene na razpis, je naslednji: 1. javni zdravstveni zavodi, 2. koncesionarji in 3. zasebniki (40. člen ZNUPZ).

Zbornica izpostavlja, da po njenem mnenju ni razumnega razloga za to, da imajo prednost pri izbiri javni zdravstveni zavodi – v postopek skrajševanja čakalnih dob na podlagi javnega razpisa bi se moralo pod enakimi pogoji obravnavati tako javne zdravstvene zavode kot zasebne izvajalce zdravstvene dejavnosti (s koncesijo ali brez nje).

V zvezi z izvajanjem javnega razpisa velja izpostaviti še določbo sedmega odstavka 39. člena, ki omogoča možnost dodatnega finančnega nagrajevanja zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, ki so vključeni v izvajanje storitev iz nacionalnega razpisa. Ne glede na določbe zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, so namreč zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, ki so vključeni v izvajanje storitev iz nacionalnega razpisa, lahko upravičeni do delovne uspešnosti iz naslova nacionalnega razpisa, največ v višini 50 odstotkov osnovne plače, če to omogočajo sredstva, prejeta iz nacionalnega razpisa. Direktor ali oseba, ki pri delodajalcu izvršuje pravice in dolžnosti delodajalca, sprejme sklep o izplačilu in višini delovne uspešnosti iz naslova nacionalnega razpisa za posameznega zaposlenega.

3. Dodatek za specializacijo iz družinske medicine

23. člen ZNUPZ določa izplačevanje dodatka v višini 20 % urne postavke za vse zdravnike, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine na podlagi nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za izvajalca v letih 2021 in 2022. Ukrep velja za navedene zdravnike specializante do zaključka njihove specializacije. Sredstva za financiranje dodatka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.

4. Začasni prenos programa

43. člen ZNUPZ ureja ukrep začasnega prenosa programa. Skladno s 43. členom ZNUPZ lahko ZZZS, če ugotovi, da javni zdravstveni zavod ali drug izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS, ne uspe realizirati (delno ali v celoti) obsega programa zdravstvene dejavnosti do 30. 6. pogodbenega leta, do 31. 8. pogodbenega leta s pogodbo začasno prenese del ali celotni obseg programa zdravstvene dejavnosti na drug javni zdravstveni zavod ali izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Seznam vrst zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev, za katere je mogoč začasni prenos programa, vsako leto določi ZZZS do 31. 7. Na podlagi tega seznama ZZZS v desetih dneh od določitve seznama objavi javni poziv. Na javni poziv, ki bo objavljen na spletni strani ZZZS, se lahko prijavijo javni zdravstveni zavod, drug zavod in organizacija, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, ki je bilo izdano do dne objave javnega poziva, in opravlja vrsto zdravstvene storitve na dan objave javnega poziva.

Začasni prenos programa se uredi le s sklenitvijo dodatka k pogodbi iz 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če se program začasno prenese na javni zdravstveni zavod, drug zavod ali organizacijo, ki opravlja zdravstveno dejavnost, oziroma zasebnega zdravstvenega delavca, ki ima sklenjeno pogodbo z ZZZS.

Ukrep začasnega prenosa programa velja za pogodbeni leti 2021 in 2022.

5. Začetek veljavnosti ZNUPZ

Na Oddelku za pravne zadeve izpostavljamo, da je ZNUPZ sicer že bil sprejet, vendar še ni pričel veljati, saj še ni bil objavljen v Uradnem listu RS. Glede na naravo nujnosti zakona bo ZNUPZ najverjetneje kmalu objavljen v Uradnem listu RS, začel pa bo veljavi naslednji dan po njegovi objavi.

Oddelek za pravne zadeve