Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Ministrstvo za zdravje podalo pojasnila glede dodatka za začasno razporeditev

02.02.2021 14:48

Dodatek za začasno razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb se skladno s 55. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: PKP5) izplačuje zaposlenim, ki so začasno razporejeni k drugemu izvajalcu socialno-varstvenih storitev institucionalnega varstva ali k izvajalcu zdravstvene dejavnosti. Prav tako dodatek za začasno razporeditev urejata prvi odstavek 103. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: PKP6) in drugi odstavek 32. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/2020; v nadaljnjem besedilu: PKP7). Ministrstvo za zdravje je zaradi različne višine refundacije ter različne višine dodatka za začasno razporeditev podalo pojasnila, katerih poudarki so pojasnjeni v nadaljevanju.

 1. Upravičeni do dodatka za začasno razporeditev

  Zaposleni, ki je upravičen do dodatka za začasno razporeditev, mora biti začasno razporejen k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali k izvajalcu na področju socialnega varstva institucionalno varstvo (ali izvajalcu krizne namestitve) na podlagi:

  - pisnega sklepa delodajalca in

  - pisnega dogovora med delodajalcem in izvajalcem, h kateremu je zaposleni začasno razporejen (sestavine dogovora so pojasnjene v pojasnilih Ministrstva za zdravje).

  Do dodatka za začasno razporeditev (iz 55. člena PKP5 in 32. člena PKP7) so upravičeni vsi zaposleni, ki so zaposleni po pogodbi o zaposlitvi, ne glede na delovno mesto, če so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.

  Če je zaposleni pred uveljavitvijo PKP5 (tj. 24. 10. 2020) opravljal delo pri drugem delodajalcu zaradi nujnih delovnih potreb na podlagi drugega pravnega razmerja (torej ni bil začasno razporejen s sklepom na podlagi dogovora med delodajalcem in izvajalcem, h kateremu je zaposleni začasno razporejen), kot je navedeno, je prav tako upravičen do dodatka za obdobje od 1. 6. 2020 do 23. 10. 2020.

  Do dodatka so upravičeni tudi koncesionarji in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, če se v delo v javnih zdravstvenih zavodih vključijo na podlagi 55. člena ZZUOOP in dogovora o začasni razporeditvi med delodajalcem in izvajalcem, kamor je bil koncesionar ali zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti začasno razporejen. Zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki se vključujejo na podlagi sklenjene podjemne pogodbe z izvajalcem zdravstvene dejavnosti ali socialno-varstvene dejavnosti, do dodatka niso upravičeni.

  Koncesionarji, ki se v izvajanje nalog, povezanih z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID19 v javnih zdravstvenih zavodih, vključujejo na podlagi sklenjene pogodbe o vključevanju v sistem izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva oziroma zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči, do plačila dodatka za začasno razporeditev iz tega naslova iz proračuna Republike Slovenije niso upravičeni.

  Do dodatka za začasno razporeditev so upravičeni tudi pripravniki, sekundariji in specializanti, če jih delodajalec ali izvajalec zdravstvene dejavnosti, pri katerem so na kroženju, začasno razporedi k drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali izvajalcu socialno varstvene storitve v primeru povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe COVID-19.

 2. Višina dodatka za začasno razporeditev in osnova, od katere se dodatek obračuna

  Višina dodatka za začasno razporeditev znaša 20 % urne postavke osnovne plače zaposlenega (za obdobje od 1. 6. 2020 do 30. 12. 2020) oziroma 30 % urne postavke osnovne plače zaposlenega (za obdobje od 31. 12. 2020 do 31. 12. 2021). Dodatek za začasno razporeditev v višini 30 % osnovne plače velja le, kadar gre za razporeditev k izvajalcu v javni mreži. Poudarjamo, da če je nekdo razporejen k izvajalcu izven javne mreže, je upravičeno zgolj do 20 % dodatka za razporeditev.

  Zaposleni ima v času začasne razporeditve pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše. Če bi bila plača na delovnem mestu, na katerega je zaposleni začasno prerazporejen, ugodnejša, ima pravico do te (višje) plače. Višja plača se določi s sklepom o začasni razporeditvi.

  Za javne uslužbence se dodatek obračuna od osnovne plače plačnega razreda, v katerega je zaposleni uvrščen.

  Za koncesionarje se dodatek obračuna od osnovne plače zaposlenega (in ne po standardih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), če je njena višina v okviru osnovne plače za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. Če dejanska osnovna plača zaposlenega presega najvišjo osnovno plačo za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju, se za obračun dodatka upošteva najvišja osnovna plača iz javnega sektorja. Prav tako je minimalna osnova za obračun dodatka osnovna plača za primerljivo delovno mesto v javnem sektorju. V pomoč prilagamo Seznam delovnih mest z razponom plačnih razredov in osnovnih plač v javnem sektorju.

  Samozaposleni zdravstveni delavci, ki izvajajo dejavnost v obliki samostojni podjetnik ali zasebni zdravstveni delavec, za osnovo za izračun dodatka upoštevajo osnovo, ki je določena z davčnim obračunom preteklega leta in od katere si samozaposleni tekoče obračunavajo prispevke.

 3. Refundacija iz javnih sredstev in posredovanje zahtevka za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

  Na podlagi pisnega dogovora med delodajalcem in izvajalcem, h kateremu je zaposleni začasno razporejen na podlagi 55. člena ZZUOOP, je delodajalec upravičen do:

  - povračila dodatka za začasno razporeditev v višini 20 % osnovne plače za začasno razporeditev in do povračila potnih stroškov iz proračuna Republike Slovenije od 1. 6. 2020 do 27. 11. 2020,

  - povračila dodatka za začasno razporeditev v višini 20 % osnovne plače za začasno razporeditev in do financiranja plače, povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od 28. 11. 2020 do 30. 12. 2020,

  - povračila dodatka za začasno razporeditev v višini 20 oz. 30 % osnovne plače za začasno razporeditev in do financiranja plače, povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja od 31. 12 2020 do 31. 12. 2021.

  Refundacijo uveljavlja izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je delodajalec, ki začasno razporedi zaposlenega k drugemu izvajalcu. Zahtevek se vloži pri Ministrstvu za zdravje za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 po postopku, opisanem v pojasnilih Ministrstva za zdravje.

  Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki začasno razporedi zaposlenega k drugem delodajalcu, predloži zahtevek za financiranje dodatka za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 preko UJP-net v elektronski obliki (e-Račun).

  Pri tem se upošteva:

  - naslovnik računa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana;

  - davčna številka: SI96395265;

  - matična številka: 5030544000;

  - IBAN: SI56011006300109972;

  - pravna podlaga za zahtevek: 55. člen ZZUOOP, 103. člen ZIUOPDVE in 32. člen ZIUPOPDVE;

  - datum opravljene storitve: obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020;

  - rok zapadlosti zahtevka oziroma e-računa: 15. 3. 2021;

  - DDV se ne obračuna.

  K zahtevku v elektronski obliki (e-Račun) se obvezno priloži prilogo k e-Računu (Priloga 1 navodil) v excel obliki (ne v pdf obliki), ki vsebuje podatke, razdelane v pojasnilih ministrstva.

  V primeru morebitne zamude izvajalca pri predložitvi zahtevka glede na roke, navedene v tabeli, se sredstva za posamezno obdobje izplačajo do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bil popolni zahtevek posredovan.

  Izvajalci zdravstvene dejavnosti so dolžni za potrebe morebitnega nadzora hraniti vso dokumentacijo, povezano s financiranjem potnih stroškov in dodatka zaradi začasne razporeditve, pri čemer morajo biti posredovani zahtevki v skladu z zakonodajo, ki ureja organizacijo zdravstvenega varstva in evidence. Za pravilnost izkazanih podatkov odgovarja poslovodstvo izvajalca.

  K predložitvi zahtevka za naslednje obdobje financiranja, to je od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021, bo Ministrstvo za zdravje pozvalo z novim dopisom v začetku meseca marca 2021.

 4. Dodatna vprašanja

Morebitna vprašanja v zvezi s financiranjem potnih stroškov in dodatka za začasno razporeditev lahko posredujete na gp.mz@gov.si (v naslovu zadeve se sklicujte na številko dopisa 1001-496/2020).

Oddelek za pravne zadeve