Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pravno mnenje o obrazcu glede prevzema odgovornosti v povezavi z mikrobiološkimi preiskavami na virus SARS-CoV-2

27.01.2021 08:18

Oddelek za pravne zadeve Zdravniške zbornice Slovenije se je seznanil s tem, da v javnosti kroži obrazec o pravni odgovornosti zdravstvenih delavcev ter, da so le-ti izpostavljeni določenim pritiskom, da ta obrazec podpišejo pred izvedbo mikrobioloških preiskav na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Oddelek za pravne zadeve je zato pripravil pravno mnenje glede vprašanja:

Ali in kakšen pisni obrazec je izvajalec zdravstvene dejavnosti dolžan izpolniti pred izvedbo   mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa SARS-CoV-2?

Uvodoma pojasnjujemo, da je pravica do privolitve v zdravstveno obravnavo urejena v 26. in 27. členu Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20; v nadaljevanju: ZPacP):

26. člen

(privolitev)

(1) Pacient ima pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon.

(2) Pacientu, ki je sposoben odločanja o sebi, brez njegove poprejšnje svobodne in zavestne privolitve na podlagi prejetih pojasnil iz 20. člena tega zakona ni dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma zdravstvene obravnave, razen v primerih, ki jih določa zakon.

(3) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka in na način ter pod drugimi pogoji, ki jih določa zakon, je privolitev pacienta potrebna tudi v primeru:

-        sodelovanja v učnem procesu, zlasti ob prisotnosti drugih oseb med izvajanjem zdravstvene obravnave zaradi zdravstvenega izobraževanja, ki ga ureja 43. člen tega zakona,

-        uporabe zdravstvenih podatkov za namene, ki ne predstavljajo zdravljenja, ki jo ureja 44. člen tega zakona,

-        seznanjanja tretjih oseb z zdravstveno dokumentacijo, ki ga ureja 44. člen tega zakona,

-        sporočanja informacij o zdravstvenem stanju tretjim osebam, ki ga ureja 45. člen tega zakona,

-        sodelovanja v medicinskih raziskavah,

-        preiskav na njemu odvzetem biološkem materialu, pri čemer se te lahko opravijo samo za potrebe njegovega zdravljenja, razen če morebitno drugo rabo biološkega materiala ureja poseben zakon,

-        razpolaganja s telesom ali deli telesa po njegovi smrti za potrebe medicinskega izobraževanja in znanstvenih raziskav, za katerega se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja odvzem in presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja,

-        darovanja organov, tkiv ali celic v času življenja in po smrti, ki ga ureja poseben zakon.

(4) Pacient lahko da privolitev ustno, z dejanjem oziroma ravnanjem, iz katerega je mogoče zanesljivo sklepati, da pomeni privolitev, ali pisno, kadar tako določa zakon. Privolitev se lahko da tudi za več medicinskih posegov skupaj, če predstavljajo funkcionalno celoto v okviru postopka zdravljenja.

(5) Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, mora biti pacientova privolitev dokumentirana na obrazcu iz 27. člena tega zakona.

(6) Kadar pacient ne more dati pisne privolitve, lahko da privolitev tudi ustno v prisotnosti dveh polnoletnih prič, kar je treba dokumentirati na obrazcu iz 27. člena tega zakona, skupaj z navedbo razloga nezmožnosti.

(7) Če pacient v medicinski poseg privoli, pisne privolitve pa noče dati, je treba to dejstvo in morebitne razloge dokumentirati na obrazcu iz 27. člena tega zakona in potrditi s podpisom dveh polnoletnih prič.

V skladu s 26. členom ZPacP ima pacient pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon. Posledično ni dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma zdravstvene obravnave, razen v primerih, ki jih določa zakon, brez pacientove poprejšnje svobodne in zavestne privolitve na podlagi prejetih pojasnil iz 20. člena ZPacP. Praviloma da lahko pacient privolitev ustno, oziroma z dejanjem oziroma ravnanjem, iz katerega je mogoče zanesljivo sklepati, da pomeni privolitev. Pisna privolitev je obvezna le, če tako določa zakon. V skladu s petim odstavkom 26. člena ZPacP mora biti pacientova privolitev dokumentirana na obrazcu iz 27. člena ZPacP, v kolikor gre za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo. Zahteva po strožji obličnosti se torej nanaša na večje posege, ki lahko usodno vplivajo na zdravje in življenje pacientov. Namen pisne privolitve je, da se pacienta opozori na resnost posega in s tem na težo njegove odločitve ter ga tako zavarovati pred hitrimi in nepremišljenimi odločitvami.[1]

Ker mikrobiološka preiskava na prisotnost virusa SARS-CoV-2 ni operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo v smislu petega odstavka 26. člena ZPacP, pisna privolitev pacienta ni potrebna, pač pa zadostuje ustna privolitev oziroma konkludentno dejanje (primeroma se pacient po prejetih pojasnilih zdravstvenega delavca namesti na stol, kjer se bo preiskava izvedla, in jo omogoči z nagibom glave nazaj). Nadalje Oddelek za pravne zadeve opozarja, da četudi bi zakon zahteval pisno privolitev, bi bilo le to potrebno dokumentirati na obrazcu iz 27. člena ZPacP, katerega natančnejšo vsebino in obliko predpiše minister, pristojen za zdravje. Minimalne zahteve glede vsebine obrazcev o privolitvi oziroma zavrnitvi zdravstvene oskrbe tako določa Pravilnik o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta (Uradni list RS, št. 82/08 in 84/08 – popr.), ki ga je sprejel minister, pristojen za zdravje.

V skladu z navedenim Oddelek za pravne zadeve pojasnjuje, da iz nobenega veljavnega predpisa ne izhaja dolžnost, da pacient ali sam izvajalec zdravstvene dejavnosti izpolni kakršenkoli pisni obrazec pred izvedbo mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

Oddelek za pravne zadeve tudi pojasnjuje, da odškodninsko in drugo odgovornost zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev urejajo veljavni predpisi, ki tudi določajo predpostavke, ki morajo biti izpolnjene za obstoj odgovornosti. V posledici navedenega Oddelek za pravne zadeve zlasti odsvetuje podpisovanje vseh morebitnih obrazcev, ki bi odgovornost zdravstvenih delavcev in sodelavcev urejali strožje oziroma drugače, kot to izhaja iz veljavnih predpisov.  

Oddelek za pravne zadeve torej poudarja, da zdravstveni delavci nikakor niso dolžni pred izvedbo mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa SARS-CoV-2 podpisati obrazcev glede njihove pravne odgovornosti, ki po naših podatkih krožijo v javnosti. Pojasnjujemo tudi, da bodo posamezniki, ki izvedbo preiskave zavračajo oziroma pogojujejo s podpisom takega obrazca, sami nosili morebitne posledice zavrnitve mikrobiološke preiskave na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in te posledice nikakor ne zadevajo zdravstvenega delavca oziroma sodelavca.

Oddelek za pravne zadeve[1] Balažic, Jože, Damjan Korošec, Barbara Novak, Urban Brulc, Blaž Ivanc, Katarina Kralj, Nataša Pirc Musar, and Andrej Robida. 2009. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) s komentarjem. Ljubljana: GV založba, str. 142 -143.