Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19

14.07.2020 07:24

Dne 9. 7. 2020 je v veljavo stopil Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19, ki ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine najemnikov poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20) je v 34. členu določil, da se najemnikom poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države zaradi širjenja bolezni COVID-19 opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali bistveno otežkočeno, za čas trajanja epidemije najemnina ne zaračunava. Minister za javno upravo je za implementacijo navedene določbe sprejel Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 96/20; v nadaljevanju: Pravilnik), ki je v veljavo stopil 9. 7. 2020. Pravilnik podrobneje ureja postopek in način odločanja ter zahtevano dokumentacijo za izvajanje enake obravnave upravičencev za oprostitev ali delno oprostitev plačila najemnine po Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE).

Pravilnik določa, da najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: upravičenci) vlogo za oprostitev plačila najemnine oddajo na obrazcu, k njej pa priložijo še zahtevano dokumentacijo in izjavo o izpolnjevanju vseh pogojev (5. člen Pravilnika). Zaradi tega opozarjamo, da se obrazcev, ki jih je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije za uveljavljanje oprostitve najemnine, ne uporablja več. Glede načina obravnave vlog, ki so jih naši člani že posredovali zavezancem pred uveljavitvijo Pravilnika, je Zdravniška zbornica Slovenije naslovila vprašanje na Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije.

Upravičenci morajo vlogo in njene priloge oddati do 31. avgusta 2020 (tretji odstavek 4. člena Pravilnika). Upravičenci lahko zaprosijo za oprostitev plačila najemnine za obdobje trajanja epidemije, to je od vključno 13. marca 2020 do vključno 31. maja 2020 (prvi odstavek 4. člena Pravilnika).

Zavezanci za oprostitev plačila najemnine so po prvem odstavku 3. člena Pravilnika upravljavci premoženja v lasti države (ministrstva, organi v sestavi, vladne službe, drugi državni organi, javni zavodi, javni skladi, javne agencije, javni gospodarski skladi) ali samoupravnih lokalnih skupnosti (občina, upravljavci premoženja občine).

O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali dela najemnine odloča predstojnik upravljavca premoženja v lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti oziroma župan (drugi odstavek 3. člena Pravilnika). Rok za odobritev oprostitve plačevanja najemnine ali dela najemnine je najkasneje 31. december 2020 (drugi odstavek 4. člena Pravilnik). Zavezanec bo za presojo vplivov ukrepov države na to, ali je bilo opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa bistveno otežkočeno, upošteval kriterije iz drugega odstavka 6. člena Pravilnika. Tudi višina deleža oprostitve plačila najemnine se bo presojala glede na te kriterije (7. člen Pravilnika).

Če bo zavezanec sprejel odločitev, da se upravičenca oprosti plačila celotne ali dela najemnine, bo z upravičencem sklenjen aneks k najemni pogodbi, ki bo vseboval obvezne sestavine, navedene v drugem odstavku 8. člena Pravilnika (8. člen Pravilnika).

Ob odločitvi, da se upravičenca ne oprosti plačila najemnine v celoti ali če se ga oprosti plačila najemnine v celoti ali v delu in ne soglaša s podpisom aneksa k pogodbi, se mu izda odločba (9. člen Pravilnika).

Oddelek za pravne zadeve