Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vprašanja in odgovori v času veljave odloka o razporejanju zdravnikov brez licence

17.03.2020 16:28

VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA SPECIALIZACIJ V ČASU VELJAVE ODLOKA O RAZPOREJANJU ZDRAVNIKOV BREZ LICENCE (Uradni list RS št.25/20)

1. Izvedba specialističnih izpitov v času veljave odloka

Z odlokom Vlade RS o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15.3.2020 (Uradni list RS št. 25/20) se za čas trajanja tega odloka zadržijo  vse obveznosti specializantov iz specializacije, tudi opravljanje specialističnih izpitov. Opravljanje specialističnih izpitov bo tako mogoče šele po preklicu veljave navedenega odloka. Vsem specializantom se bo čas trajanja specializacije ustrezno podaljšal. Zbornica si bo prizadevala specializantom, ki so tik pred izpitom omogočiti tudi nekaj časa za pripravo na specialistični izpit.

 

2. Ali se lahko prijavim na specialistični izpit?

Glede na trenutno situacijo, prijava na specialistični izpit ni mogoča, dokler velja odlok Vlade RS saj se za čas trajanja tega odloka zadržijo  vse obveznosti specializantov iz specializacije, tudi opravljanje specialističnih izpitov. Opravljanje specialističnih izpitov bo tako mogoče šele po preklicu veljave navedenega odloka.

 

3.Samoplačniške specializacije v času veljave odloka, plačilo stroškov vodenja specializacije, avtomatska prekinitev

Vsi specializanti, ki opravljajo specializacijo z znanim plačnikom in je v času veljave odloka ne bodo mogli opravljati, naj na Zbornico sporočijo začasno prekinitev le-te. Zbornica za čas veljave odloka ne bo računala stroškov vodenja specializacije. Ker pa so bili za mesec marec računi že izdani, bo to upoštevano pri obračunu za mesec april in po potrebi tudi za mecec maj.

4. Pričetki specializacij v času veljave odloka

Vsi zdravniki, ki so bili ob pričetku veljave odloka zaposleni kot sekundariji, ostanejo še naprej zaposleni kot sekundariji, saj odlok med drugim določa, da vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez licence, veljavne ob uveljavitvi odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov odloka. Navedeni zdravniki se v času veljave odloka tako ne morejo zaposliti kot specializanti. Specializacijo bodo lahko pričeli opravljati s prvim dnem naslednjega meseca po preklicu odloka.

Enako velja za zdravnike, ki so že specializanti, pa že imajo odločbo o odobritvi nove specializacije (menjava specializacije ali le delodajalca). Pričetki novih specializacij bodo mogoči po preklicu odloka.

Specializacijo lahko v tem času pričnejo opravljati zdravniki, ki so zaposleni kot sobni zdravniki ali ki so brezposelni.

 

5. Kako je s spomladanskim razpisom specializacij 1/2020, kdaj bo?

Odlok med drugim določa: »(2) Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.« tako da v času veljave odloka, razpisa zagotovo ne bo. Tako ko bomo prejeli kakršnekoli informacije z Ministrstva za zdravje, bomo člane o tem obvestili.

 

6. Izvedba kolokvijev pri specializaciji iz ginekologije in porodništva

Skladno z določili odloka in navodilom koordinatorice za specializacijo iz ginekologije in porodništva, se v času veljave odloka kolokviji pri specializaciji iz ginekologije in porodništva ne izvajajo. Izjemoma posamezni specializant lahko izrazi željo za opravljanje preizkusa znanja on-line. V tem primeru obvesti koordinatorico prof. dr. Ksenijo Geršak oz. namestnika prof. dr. Iztoka Takača in tajnico strokovnega direktorja Ginekološke klinike UKCL gospo Petkovšek oz. pristojno osebo v UKC MB.

 

7. Sprejet je bil odlok o razporejanju zdravnikov brez licence. Nikjer ne zasledim uradno naštetih izjem, čeprav je jasno, da bi le-te morale biti jasno navedene, saj žal niso vsi zdravniki brez licence popolnoma zdravi, nenoseči itd. Menim, da so potrebna jasna navodila za celotno državo. Vem, da ima UKC Ljubljana sprejeta lastna navodila, da določene osebe ne smejo delati na oddelkih s COVID -19.

Odlok sam izjem ne predvideva, zato tudi Zbornica navodil, za koga ta odlok ne velja, ne more podati. Predlagamo, da upoštevate navodila vašega delodajalca, izbranega osebnega zdravnika in/ali izbranega ginekologa in v dani situaciji ravnate samozaščitno.

 

8. Vloge specializantov za kroženje v tujini
Zbornica v tem trenutku ne obravnava in ne sprejema vlog za opravljanje dela specializacije v tujini, saj je situacija v zdravstvu (tako v Slovenji kot drugje po svetu) negotova. V tem trenutku namreč ni mogoče predvideti, koliko časa bodo izredne razmere zaradi COVID – 19 trajale in ali bodo po preklicu izrednih razmer bolnice, kjer so bili specializanti že dogovorjeni za kroženje, te dogovore (lahko) upoštevale.

Vsi specializanti, ki so vlogo že podali, pa o njej še ni bilo odločeno, naj po preklicu odloka najprej preverijo ali njihovi dogovori za kroženje v tujini še veljajo in zbornico o odgovorih obvestijo. Nove vloge sprejemamo po preklicu odloka.

9. Vpoklic specializantov v matične ustanove – aktivna vključitev v delovni proces
Odlok vlade določa:
»1. člen
S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (v nadaljnjem besedilu: zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.« in
»3. člen
(1) Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci.
(2) Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju.
(3) Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben.
(4) Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.«

Navedeno je glede na namen odlokodajalca (Vlade RS) nedvomno interpretirati na način, da se specializanti aktivno vključijo v delovni proces in izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Glede na izredne razmere v zdravstvu tega ni  mogoče razumeti v smislu, da delodajalci tako vpoklicanim specializantom, ki so na kroženju izven matične ustanove, odredijo prisilni dopust ali pa so na čakanju na vpoklic doma. Za primer, ko delodajalec specializanta nima takih potreb, da bi specializanta vpoklical nazaj in ga aktivno vključil v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19, je odlokodajalec tudi predvidel, da lahko to stori ustanova, kjer specializant kroži. Ali poenostavljeno-delodajalec ima pravico vpoklicati specializanta s kroženja v tuji ustanovi le v primeru, če ga aktivno vključi v delovni proces.

 

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s specializacijami zdravnikov smo vam na voljo na elektronskem naslovu: tina.sapec@zdravniskazbornica.si

 

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA SPECIALIZACIJ DENTALNE MEDICINE

 1. Prijava na specialistične izpite s področja dentalne medicine in Izvedba specialističnih izpitov v času veljave odloka

Odlok Vlade RS o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15.3.2020 (Uradni list RS št.25/20) ne zajema specializantov, ki opravljajo specializacije s področij dentalne medicine. Kljub navedenemu, prijave na specialistične izpite s področja dentalne medicine glede na trenutne razmere do preklica niso mogoče. Opravljanje specialističnih izpitov s področja dentalne medicine bo možno po umiritvi razmer v državi.

V kolikor zaradi trenutnega stanja specializanti s področij dentalne medicine ne bodo mogli opraviti predpisanega programa specializacije, se bodo specializacije podaljšale na podlagi pisnih predlogov glavnih mentorjev specializantov.

 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA PRIPRAVNIŠTVA DOKTORJEV DENTALNE MEDICINE

1. Kako naj pooblaščeni izvajalci ravnamo s pripravniki, ki krožijo pri nas v času epidemije in tudi kako je s pripravniki, ki jih bomo zaposlili?

Odlok Vlade RS o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15.3.2020 (Uradni list RS št.25/20) ne zajema dela pripravnikov doktorjev dentalne medicine. Na podlagi sprejetega sklepa Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo se pripravnike doktorje dentalne medicine z vidika delovno-pravne zakonodaje obravnava na enak način kot ostale zaposlene, vendar naj se jih zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj po nepotrebnem ne izpostavlja možnim virom okužbe. Svetujemo smiselno razporejanje na triažna mesta s telefonskim ali elektronskim komuniciranjem in podobno.

V primeru, da se pripravniki v predpisanem enoletnem usposabljanju, zaradi trenutnih razmer v državi, ne bodo mogli seznaniti z vsemi vsebinami programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine, bo Zdravniška zbornica Slovenije iz opravičljivih razlogov, na pisni predlog nadzornih mentorjev pripravnikov, pripravništvo podaljšala.


VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA SEKUNDARIATA ZDRAVNIKOV

 1. Ali lahko od 1.4.2020 dalje, na podlagi že izdane odločbe Zdravniške zbornice Slovenije o pričetku obveznega dela sekundariata, pričnem z opravljanjem obveznega dela sekundariata?

Zdravniki sekundariji za obvezni del sekundariata, ki jih bodo pooblaščeni izvajalci, na podlagi že izdanih odločb Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica), v tem obdobju lahko zaposlil za obvezni del sekundariata, se na podlagi Odloka Vlade RS o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15.3.2020 (Uradni list RS št.25/20; v nadaljevanju: odlok) razporedijo delo glede na potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena odloka.

Primere, ko pooblaščeni izvajalci, na podlagi že izdanih odločb zbornice, zdravnikov sekundarijev za obvezni del sekundariata ne bodo mogli zaposliti, bomo na zbornici reševali po prenehanju veljave odloka. Zdravnike sekundarije prosimo, da o tem obvestijo zbornico.

 

2. Konec februarja sem zaključil z obveznim delom sekundariata. S tem mesecem sem tako prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Na vas se obračam in vas lepo naprošam za dodatna pojasnila, saj v teh težkih časih želim pomagati tako bolnikom kot kolegom, vendar pa ne vem, kam me Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence umešča.

Odgovor je odvisen predvsem od dejstva ali vam je v mesecu februarju že uspelo opraviti strokovni izpit ali ne. Na kratko pojasnjujemo obe možnosti:

  • Strokovni izpit še ni opravljen: besedilo odloka trenutno ne ureja situacije, v kateri se je znašlo kar nekaj zdravnikov sekundarijev - skladno z veljavnimi določili odloka, se žal ne predvideva vaša vključitev v delo. Na zbornici smo takoj pričeli z aktivnostmi v smeri, da se uredi tudi vaš status in se vam omogoči, da se vključite v aktivno delo. Glede izbirnega dela sekundariata, vam pojasnjujemo, da v kolikor se bodo v mesecu aprilu strokovni izpiti opravljali, boste brez težav lahko pričeli s tem delom, sicer pa vam bomo v najkrajšem možnem roku po stabilizaciji razmer omogočili, da se nanj ponovno prijavite.
  • Strokovni izpit že opravljen: glede na to, da do npr. 1. 5. 2020 nimate sklenjene pogodbe o zaposlitvi, se v tem času ne predvideva vaša vključitev v delo. Po tem datumu boste v delo vključeni na podlagi odloka, samo izvajanje programa sekundariata pa se bo zadržalo (in kasneje podaljšalo na ta račun). V vmesnem času (t.j. do 1. 5. 2020) vas v zdravstvenih zavodih lahko zaposlijo kot zdravnika s strokovnim izpitom ("sobni zdravnik").


Za vsa dodatna vprašanja glede specializacij s področja dentalne medicine, pripravništva doktorjev dentalne medicine in sekundariata zdravnikov smo vam na voljo na elektronskem naslovu: klara.zupancic@zzs-mcs.si