Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vprašanja in odgovori v času veljave odloka o razporejanju zdravnikov

17.03.2020 16:28

(Zadnja dopolnitev: 24. april 2020, vprašanje in odgovor pod zaporedno številko 2 - drugi sklop - področje sekudariata zdravnikov).

VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA SPECIALIZACIJ V ČASU VELJAVE  ODLOKA O RAZPOREJANJU ZDRAVNIKOV DIPLOMANTOV, DOKTORJEV DENTALNE MEDICINE DIPLOMANTOV, ZDRAVNIKOV SEKUNDARIJEV, DOKTORJEV DENTALNE MEDICINE PRIPRAVNIKOV, ZDRAVNIKOV SPECIALIZANTOV IN DOKTORJEV DENTALNE MEDICINE SPECIALIZANTOV (Uradni list RS, št. 53/20)

1. Izvedba specialističnih izpitov v času veljave odloka

Z odlokom Vlade RS se za čas trajanja tega odloka zadržijo  vse obveznosti specializantov iz specializacije, tudi opravljanje specialističnih izpitov. Izvedba specialističnih izpitov je izjemoma dovoljena, če je specializant opravil celoten program specializacije ter se z izvedbo specialističnega izpita strinjajo specializant in vsi člani izpitne komisije. Specialistični izpit se v tem primeru lahko izvede brez neposrednega stika s pacienti.

Navedeno pomeni, da specializant, lahko pristopi k izpitu če to želi in če se s tem strinja izpitna komisija, ki tudi določi način opravljanja specialističnega izpita.

2. Ali se lahko prijavim na specialistični izpit?

Na specialistični izpit se lahko prijavijo kandidati, ki so do dne 16. 3. (oziroma zobozdravniki 17. 4 .) opravili celoten program specializacije.

3. Samoplačniške specializacije v času veljave odloka, plačilo stroškov vodenja specializacije, avtomatska prekinitev

Vsi specializanti, ki opravljajo specializacijo z znanim plačnikom in je v času veljave odloka ne bodo mogli opravljati, naj na Zbornico sporočijo začasno prekinitev le-te. Zbornica za čas veljave odloka ne bo računala stroškov vodenja specializacije. Ker pa so bili za mesec marec računi že izdani, bo to upoštevano pri obračunu za mesec april in po potrebi tudi za mecec maj.


4. Pričetki specializacij v času veljave odloka

Vsi zdravniki, ki so bili ob pričetku veljave odloka zaposleni kot sekundariji, ostanejo še naprej zaposleni kot sekundariji, saj odlok med drugim določa, da vse pogodbe o zaposlitvi zdravnikov brez licence, veljavne ob uveljavitvi odloka, ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov odloka. Navedeni zdravniki se v času veljave odloka tako ne morejo zaposliti kot specializanti. Specializacijo bodo lahko pričeli opravljati s prvim dnem naslednjega meseca po preklicu odloka.

Enako velja za zdravnike, ki so že specializanti, pa že imajo odločbo o odobritvi nove specializacije (menjava specializacije ali le delodajalca). Pričetki novih specializacij bodo mogoči po preklicu odloka.

Specializacijo lahko v tem času pričnejo opravljati zdravniki, ki so zaposleni kot sobni zdravniki ali ki so brezposelni.

 

5. Kako je s spomladanskim razpisom specializacij 1/2020, kdaj bo?

Odlok med drugim določa: »(2) Za čas trajanja ukrepov iz tega odloka se prekinejo vsi postopki razpisovanja novih specializacij.« tako da v času veljave odloka, razpisa zagotovo ne bo. Tako ko bomo prejeli kakršnekoli informacije z Ministrstva za zdravje, bomo člane o tem obvestili.

 

6. Izvedba kolokvijev pri specializaciji iz ginekologije in porodništva

Skladno z določili odloka in navodilom koordinatorice za specializacijo iz ginekologije in porodništva, se v času veljave odloka kolokviji pri specializaciji iz ginekologije in porodništva ne izvajajo. Izjemoma posamezni specializant lahko izrazi željo za opravljanje preizkusa znanja on-line. V tem primeru obvesti koordinatorico prof. dr. Ksenijo Geršak oz. namestnika prof. dr. Iztoka Takača in tajnico strokovnega direktorja Ginekološke klinike UKCL gospo Petkovšek oz. pristojno osebo v UKC MB.

 

7. Sprejet je bil odlok o razporejanju zdravnikov brez licence. Nikjer ne zasledim uradno naštetih izjem, čeprav je jasno, da bi le-te morale biti jasno navedene, saj žal niso vsi zdravniki brez licence popolnoma zdravi, nenoseči itd. Menim, da so potrebna jasna navodila za celotno državo. Vem, da ima UKC Ljubljana sprejeta lastna navodila, da določene osebe ne smejo delati na oddelkih s COVID -19.

Odlok sam izjem ne predvideva, zato tudi Zbornica navodil, za koga ta odlok ne velja, ne more podati. Predlagamo, da upoštevate navodila vašega delodajalca, izbranega osebnega zdravnika in/ali izbranega ginekologa in v dani situaciji ravnate samozaščitno.

 

8. Vloge specializantov za kroženje v tujini
Zbornica v tem trenutku ne obravnava in ne sprejema vlog za opravljanje dela specializacije v tujini, saj je situacija v zdravstvu (tako v Slovenji kot drugje po svetu) negotova. V tem trenutku namreč ni mogoče predvideti, koliko časa bodo izredne razmere zaradi COVID – 19 trajale in ali bodo po preklicu izrednih razmer bolnice, kjer so bili specializanti že dogovorjeni za kroženje, te dogovore (lahko) upoštevale.

Vsi specializanti, ki so vlogo že podali, pa o njej še ni bilo odločeno, naj po preklicu odloka najprej preverijo ali njihovi dogovori za kroženje v tujini še veljajo in zbornico o odgovorih obvestijo. Nove vloge sprejemamo po preklicu odloka.

9. Vpoklic specializantov v matične ustanove – aktivna vključitev v delovni proces
Odlok vlade določa:
»1. člen
S tem odlokom se določi način vključitve zdravnikov sekundarijev in specializantov (v nadaljnjem besedilu: zdravniki brez licence) v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19.« in
»3. člen
(1) Zdravnike specializante lahko za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka pozovejo na delo njihovi delodajalci.
(2) Če zdravnikov specializantov ne pozovejo na delo njihovi delodajalci, jih lahko pozovejo na delo zdravstveni zavodi, pri katerih so zdravniki specializanti na kroženju.
(3) Če zdravnika specializanta ne pozove na delo niti njegov delodajalec niti zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto, kjer je zaradi izvajanja ukrepov iz 1. člena tega odloka potreben.
(4) Za potrebe tega odloka je delodajalec tisti zdravstveni zavod, s katerim ima zdravnik specializant sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.«

Navedeno je glede na namen odlokodajalca (Vlade RS) nedvomno interpretirati na način, da se specializanti aktivno vključijo v delovni proces in izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Glede na izredne razmere v zdravstvu tega ni  mogoče razumeti v smislu, da delodajalci tako vpoklicanim specializantom, ki so na kroženju izven matične ustanove, odredijo prisilni dopust ali pa so na čakanju na vpoklic doma. Za primer, ko delodajalec specializanta nima takih potreb, da bi specializanta vpoklical nazaj in ga aktivno vključil v izvajanje ukrepov za preprečevanje, obvladovanje in odstranjevanje posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19, je odlokodajalec tudi predvidel, da lahko to stori ustanova, kjer specializant kroži. Ali poenostavljeno-delodajalec ima pravico vpoklicati specializanta s kroženja v tuji ustanovi le v primeru, če ga aktivno vključi v delovni proces.


10. Na zbornico se je obrnilo več specializantov in nekateri delodajalci z vprašanjem, ali specializantske plače v času veljave odloka o razporejanju zdravnikov brez licence res niso refundirane s strani države?

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 25.3.2020, zbornico, ministrstvo in delodajalce specializantov obvestil, da: » skladno z Odlokom o razporejanju zdravnikov brez licence se specializacije za čas krize prekinjajo, in sicer s 16.3.2020. Zato so za mesec marec 2020 izvajalci upravičeni do polovičnega zneska povračila stroškov za specializacije iz državnega proračuna oz. ZZZS«. Še isti dan smo pridobili mnenje ministrstva, ki tako odločitev ZZZS zanikalo, saj se glede na določilo drugega odstavka 6. člena Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence specializacije in sekundariati v času izvajanja ukrepov financirajo enako, kot do sedaj, torej iz proračunskih sredstev, razliko od 80 milijonov € pa zagotavlja ZZZS. Iz navedenega izhaja, da zbornici delodajalci, enako kot doslej, pošljejo obračun plače specializanta z vsemi pripadajočimi dodatki, do katerih je upravičen na podlagi svoje pogodbe o zaposlitvi.

Za vsa dodatna vprašanja v zvezi s specializacijami zdravnikov smo vam na voljo na elektronskem naslovu: tina.sapec@zdravniskazbornica.siVPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA SPECIALIZACIJ
DENTALNE MEDICINE

Vprašanja in odgovori, veljavni za obdobje od 15. 3. 2020 do vključno 16. 4. 2020:

 1. Ali je možna prijava na specialistične izpite s področja dentalne medicine in izvedba specialističnih izpitov v času veljave odloka?

Odlok Vlade RS o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15.3.2020 (Uradni list RS št.25/20) ne zajema specializantov, ki opravljajo specializacije s področij dentalne medicine. Kljub navedenemu, prijave na specialistične izpite s področja dentalne medicine glede na trenutne razmere do preklica niso mogoče. Opravljanje specialističnih izpitov s področja dentalne medicine bo možno po umiritvi razmer v državi.

V kolikor zaradi trenutnega stanja specializanti s področij dentalne medicine ne bodo mogli opraviti predpisanega programa specializacije, se bodo specializacije podaljšale na podlagi pisnih predlogov glavnih mentorjev specializantov.

Vprašanja in odgovori, veljavni za obdobje od vključno 17. 4. 2020 dalje:

1. Ali lahko kot specializant s področja dentalne medicine opravljam kroženje po programu?

Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20) v 4. členu določa, da je izvajanje vseh programov specializacij s področja dentalne medicine neposredno na podlagi odloka z dnem 17. 4. 2020 prekinjeno. Navedeno pomeni, da specializanti od tega dne dalje do preklica odloka, ne morejo opravljati specializacije po programu.

Skladno z določili odloka se za čas izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 zadržijo vse obveznosti specializantov iz specializacije (na primer kroženje in opravljanje specialističnih izpitov).

2. Ali je možna prijava na specialistične izpite s področja dentalne medicine in izvedba specialističnih izpitov v času veljave odloka?

Izvedba specialističnih izpitov je izjemoma dovoljena, če je specializant opravil celoten program specializacije (do dne 17.4.2020) ter ob pogoju, da se z izvedbo specialističnega izpita strinjajo specializant in vsi člani izpitne komisije. Specialistični izpit se v tem primeru lahko izvede brez neposrednega stika s pacienti.

3. Kakšne so obveznosti specializantov v času izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19?

Specializante s področja dentalne medicine lahko na podlagi 5. člena odloka za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pozovejo na delo:

  • njihovi delodajalci,
  • če specializanta ne pozove na delo njegov delodajalec, ga lahko na delo pozove pooblaščeni izvajalec, pri katerem je bil specializant na kroženju na dan 15.3.2020, ko je v veljavo stopil Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence (Uradni list RS, št. 25/20),
  • če specializanta na delo ne pozove niti pooblaščeni izvajalec iz prejšnje alinee, ga njegov delodajalec razporedi na delovno mesto za potrebe izvajanja ukrepov iz 1. člena odloka, lahko pa z drugim pooblaščenim izvajalcem sklene dogovor o sodelovanju in ponudi izvajanje storitev specializanta v drug javni zdravstveni zavod.

Specializanti delo na podlagi odloka opravljajo pod nadzorom in odgovornostjo neposrednega mentorja. Pri tem pripominjamo, da neposrednega mentorja specializantu določi delodajalec specializanta oziroma pooblaščeni izvajalec, pri katerem specializant opravlja delo.

Vse pogodbe o zaposlitvi specializantov s področja dentalne medicine ostanejo v veljavi za čas trajanja ukrepov iz odloka.
Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu: barbara.galuf@zzs-mcs.siVPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA PRIPRAVNIŠTVA DOKTORJEV DENTALNE MEDICINE

Vprašanja in odgovori, veljavni za obdobje od 15. 3. 2020 do vključno 16. 4. 2020:

1. Kako naj pooblaščeni izvajalci ravnamo s pripravniki, ki krožijo pri nas v času epidemije in tudi kako je s pripravniki, ki jih bomo zaposlili?

Odlok Vlade RS o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15. 3. 2020 (Uradni list RS št.25/20) ne zajema dela pripravnikov doktorjev dentalne medicine. Na podlagi sprejetega sklepa Komisije za podiplomsko usposabljanje pri Odboru za zobozdravstvo se pripravnike doktorje dentalne medicine z vidika delovno-pravne zakonodaje obravnava na enak način kot ostale zaposlene, vendar naj se jih zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj po nepotrebnem ne izpostavlja možnim virom okužbe. Svetujemo smiselno razporejanje na triažna mesta s telefonskim ali elektronskim komuniciranjem in podobno.

V primeru, da se pripravniki v predpisanem enoletnem usposabljanju, zaradi trenutnih razmer v državi, ne bodo mogli seznaniti z vsemi vsebinami programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine, bo Zdravniška zbornica Slovenije iz opravičljivih razlogov, na pisni predlog nadzornih mentorjev pripravnikov, pripravništvo podaljšala.

 

Vprašanja in odgovori, veljavni za obdobje od vključno 17. 4. 2020 dalje:

1. Kako je Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20), ki je začel veljati dne 17. 4. 2020, vplival na izvajanje pripravništva doktorjev dentalne medicine?

Odlok je določil, da  se vse obveznosti iz pripravništva (na primer kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita) neposredno na podlagi tega odloka zadržijo za čas trajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ter da se vsem pripravnikom neposredno na podlagi tega odloka pripravništvo podaljša za čas trajanja navedenih ukrepov.

Odlok je tudi določil, da lahko pripravnike (oziroma pripravnike brez opravljenega strokovnega izpita) za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pozovejo na delo njihovi delodajalci oziroma pooblaščeni izvajalci, pri katerih opravljajo pripravništvo, oziroma imajo na dan uveljavitve odloka sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se jih razporedi na delovna mesta, ki so jih v okviru programa pripravništva za poklic doktor dentalne medicine že opravljali.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu: barbara.galuf@zzs-mcs.si


VPRAŠANJA IN ODGOVORI S PODROČJA SEKUNDARIATA ZDRAVNIKOV

1. Ali lahko od 1. 4. 2020 dalje, na podlagi že izdane odločbe Zdravniške zbornice Slovenije o pričetku obveznega dela sekundariata, pričnem z opravljanjem obveznega dela sekundariata?

Zdravniki sekundariji za obvezni del sekundariata, ki jih bodo pooblaščeni izvajalci, na podlagi že izdanih odločb zbornice, v tem obdobju zaposlili za obvezni del sekundariata, se na podlagi vladnega Odloka o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15. 3. 2020 (Uradni list RS št.25/20) oziroma Odloka o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20) razporedijo na delo glede na potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Primere, ko pooblaščeni izvajalci, na podlagi že izdanih odločb zbornice, zdravnikov sekundarijev za obvezni del sekundariata ne bodo mogli zaposliti, bomo na zbornici reševali po prenehanju veljave odloka. Zdravnike sekundarije prosimo, da o tem obvestijo zbornico.

2. Kako sta odloka Vlade - Odlok o razporejanju zdravnikov brez licence z dne 15. 3. 2020 (Uradni list RS, št.25/20; prvi odlok Vlade) in Odlok o razporejanju zdravnikov diplomantov, doktorjev dentalne medicine diplomantov, zdravnikov sekundarijev, doktorjev dentalne medicine pripravnikov, zdravnikov specializantov in doktorjev dentalne medicine specializantov (Uradni list RS, št. 53/20; drugi odlok Vlade), ki je začel veljati dne 17. 4. 2020, vplivala na izvajanje obveznega in izbirnega dela sekundariata?

Prvi odlok Vlade je določil, drugi pa to določilo povzel in dopolnil, da  se vse obveznosti iz sekundariata (na primer kroženje, opravljanje preizkusa teoretičnega, praktičnega znanja in opravljanje strokovnega izpita) neposredno na podlagi odloka zadržijo za čas trajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ter da se vsem sekundarijem neposredno na podlagi odloka obvezni in izbirni del sekundariata podaljšata za čas trajanja navedenih ukrepov.

Odlok je tudi določil, da lahko sekundarije (oziroma sekundarije brez opravljenega strokovnega izpita) za potrebe izvajanja ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 pozovejo na delo njihovi delodajalci oziroma pooblaščeni izvajalci, pri katerih opravljajo sekundariat, oziroma imajo na dan uveljavitve odloka sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se jih razporedi na delovna mesta, ki so jih v okviru programa sekundariata že opravljali.

Za več informacij smo vam na voljo na elektronskem naslovu: barbara.galuf@zzs-mcs.si