Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje nadzornikov kakovosti

09.01.2020 08:14

Zdravniška zbornica Slovenije danes, 9. januarja 2020, objavlja Javni poziv za imenovanje nadzornikov kakovosti za:

  • družinsko medicino: Družinska medicina, Medicina dela, prometa in športa, Javno zdravje
  • diagnostične stroke: Nuklearna medicina, Radiologija, Onkologija z radioterapijo
  • internistične stroke: Gastroenterologija, Infektologija, Interna medicina, Internistična onkologija, Nefrologija, Pnevmologija, Revmatologija, Urgentna medicina, Intenzivna medicina, Hematologija, Kardiologija in vaskularna medicina, Klinična fiziologija, Alergologija in klinična imunologija (odrasli),
  • ·neklinična področja: Patologija, Sodna medicina, Klinična genetika, Klinična mikrobiologija
  • ·ostala področja: Pediatrija, Dermatovenerologija, Nevrologija, Otroška nevrologija, Fizikalna in rehabilitacijska medicina, Otroška in mladostniška psihiatrija, Psihiatrija

Na poziv za imenovanje nadzornikov kakovosti za družinsko medicino, diagnostične stroke, internistične stroke, neklinična področja in ostala področja se, skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/18, v nadaljevanju: pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:

-          izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja (od njihovega specialističnega izpita je minilo vsaj 4 leta in so v trenutnem licenčnem obdobju zbrali povprečno na leto najmanj 30 kreditnih točk, ki so v skladu s predpisom, ki ureja zdravniške licence, potrebne za podaljšanje licence),

-         imajo izkazana znanja s področja vodenja kakovosti.

Četrti odstavek 27. člena pravilnika določa, da mandat nadzornikov kakovosti traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge nadzornikov kakovosti so določene v pravilniku.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

  • svoj življenjepis ter
  • predlog oziroma vizijo in napredek razvoja nadzora kvalitete znotraj skupine specializacij, za katero kandidira.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite priporočeno ali osebno vložite na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, s pripisom: JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE NADZORNIKA KAKOVOSTI ZA DRUŽINSKO MEDICINO ali  DIAGNOSTIČNE STROKE ali INTERNISTIČNE STROKE ali NEKLINIČNA PODROČJA ali OSTALA PODROČJA, do vključno 10. februarja 2020 (rok za oddajo vlog). Vloga je pravočasna, če prispe na zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 10. februarja 2020).

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Postopek imenovanja nadzornikov kakovosti

Izvršilni odbor je na svoji 67. seji sprejel sklep, po katerem postopek izbire kandidatov poteka na naslednji način:

•           Ob prenehanju funkcije nadzornika kakovosti (potek mandata, odstop, razrešitev, upokojitev in podobno), se na spletni strani Zbornice objavi javni poziv za imenovanje nadzornika kakovosti za posamezne skupine specializacij. V njem se navedejo pogoji, katere morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in predlog oziroma vizijo in napredek razvoja nadzora kvalitete znotraj skupine specializacij, za katero kandidirajo.

•           Izbor med prijavljenimi kandidati (po posvetu s Komisijo za podiplomsko usposabljanje, Svetom za izobraževanje zdravnikov in vodjo nadzornikov kakovosti) opravijo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov dr. Gregor Prosen, dr. med., predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje Peter Golob, dr. med., in predsednica Zbornice dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr. med.