Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Javni poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij

01.04.2019 09:24

Zdravniška zbornica Slovenije danes, 1. aprila 2019, objavlja Javni poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij za naslednja specialistična področja:

 • Dermatovenerologija
 • Družinska medicina
 • Hematologija
 • Intenzivna medicina
 • Interna medicina
 • Kardiologija in vaskularna medicina
 • Maksilofacialna kirurgija
 • Nefrologija
 • Nevrologija
 • Oftalmologija
 • Otorinolaringologija
 • Otroška nevrologija
 • Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija
 • Pnevmologija
 • Revmatologija
 • Sodna medicina
 • Splošna kirurgija
 • Travmatologija

Na poziv za imenovanje koordinatorjev specializacij za zgoraj navedena specialistična področja se, skladno z določili Pravilnika o vrstah, vsebini, trajanju in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/18, v nadaljevanju: pravilnik), lahko prijavijo kandidati, ki:

-          izpolnjujejo pogoje za imenovanje za glavnega mentorja (od njihovega specialističnega izpita je minilo vsaj 4 leta in v trenutnem licenčnem obdobju so zbrali povprečno na leto najmanj 30 kreditnih točk, ki so v skladu s predpisom, ki ureja zdravniške licence, potrebne za podaljšanje licence),

-          so zaposleni v pooblaščeni ustanovi, kjer se lahko opravlja del specializacije, za katero kandidirajo, in

-          so priznani strokovnjaki na svojem strokovnem področju.

Četrti odstavek 27. člena pravilnika določa, da mandat koordinatorjev specializacij traja štiri leta, z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja, če so kazalniki kakovosti znotraj izvajanja specializacije ustrezni. Naloge koordinatorjev so določene v pravilniku.

Kandidati morajo vlogi priložiti:

 • svoj življenjepis in
 • predlog oziroma vizijo usposabljanja za specializacijo, za katero kandidirajo.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite priporočeno ali osebno vložite na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, s pripisom: JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE KOORDINATORJEV, do vključno 30. aprila 2019 (rok za oddajo vlog). Vloga je pravočasna, če prispe na zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 30. aprila 2019).

Kandidate za koordinatorje opozarjamo, da bodo vsi morali imeti opravljeno izobraževanje iz strukturiranih intervjujev. Ker bo začetek mandata sredi razpisa specializacij, bosta roka za ti izobraževanji: 10. 6. ali 15. 6.

Udeležba je za vse, ki tega izobraževanja še niso opravili, obvezna.  

Izbor med prijavljenimi kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo opravila komisija, ki jo sestavljajo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov, predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje in predsednica Zdravniške zbornice Slovenije.

Postopek imenovanja nacionalnih koordinatorjev

Izvršilni odbor je na svoji 23. in 56. seji sprejel sklep, po katerem postopek izbire kandidatov poteka na naslednji način: »Ob poteku mandata nacionalnih koordinatorjev ZZS pripravi poziv za imenovanje novih koordinatorjev, dosedanje koordinatorje pa se s pozivom opozori na potek mandata ter se jih povabi k ponovnemu sodelovanju«. Sprejet je bil naslednji postopek imenovanja koordinatorjev:

1. Ob izteku mandata koordinatorja, njegovem odstopu, razrešitvi, upokojitvi ali uvedbi nove specializacije se na spletni strani zbornice objavi javni razpis za imenovanje koordinatorja za posamezno specialistično področje. V njem se navedejo pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati. Kandidati morajo vlogi priložiti svoj življenjepis in obrazložen predlog/vizijo razvoja specializacije.*

2. Izbor med prijavljenimi kandidati (po posvetu s Komisijo za podiplomsko usposabljanje in Svetom za izobraževanje zdravnikov) opravijo predsednik Sveta za izobraževanje zdravnikov asist. Gregor Prosen, dr. med., predsednik Komisije za podiplomsko usposabljanje Peter Golob, dr. med., in predsednica zbornice dr. Zdenka Čebašek - Travnik, dr. med.

3. Za namestnika koordinatorja se razpis ne objavi; izmed kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, si ga izbere koordinator sam.

*V kolikor v prvem krogu poziva za imenovanje nacionalnega koordinatorja ni nobenega kandidata, se zdravnike, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na funkcijo nacionalnega koordinatorja za določeno specialnost, pozove, da lahko kandidirajo.«