Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Drugi javni razpis specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine 2018 - odgovori na vprašanja – 2. del

08.11.2018 14:44

Objavljamo 2. del odgovorov na vprašanja, ki smo jih prejeli po objavi javnih razpisov specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine 2018 (objava razpisov je bila 26. oktobra 2018).

1. Glede potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, diplome s fakultete in povprečne ocene prilagamo original ali kopije?
Razpis določa:

"II. Splošna določila

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) se lahko na enem razpisu prijavi le na eno upravno zadevo (ena specializacija za območje celotne države ali za posameznega izvajalca).

Kandidat, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora v svoji vlogi OBVEZNO NAVESTI POOBLAŠČENCA ZA VROČITVE.

Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji. Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Kandidate opozarjamo, da se po novem upoštevajo le mnenja mentorjev na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice. Če kandidati dokazil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih."

2. Prosim vas za informacijo ali je potrebno, da so kopije potrdil notarsko overovljene?
V razpisu ni nikjer določeno, da morajo biti kopije kakorkoli overjene.

3. Ali lahko prinesemo prijave zunaj uradnih ur ali v soboto?
Prijavo je mogoče oddati le v času uradnih ur. V soboto uradnih ur ni, Zbornica je takrat zaklenjena.

4. Ali je potrebno osebno prinesti dokumentacijo? Jo lahko odda kdo namesto mene?
Na Zbornici jo v času uradnih ura lahko odda kdorkoli in sicer na način, kot to določa javni razpis: "Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev z oznako »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ« se pošlje ali osebno vloži na naslov Zdravniška zbornica Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, do vključno  10. novembra 2018 (razpisni rok).

Če na vlogi ni jasne oznake »Ne odpiraj! - Za javni razpis specializacij«, se šteje, da vloga ni bila vložena.

Vloga je pravočasna, če prispe na Zbornico najpozneje zadnji dan razpisnega roka oziroma je do tega dne priporočeno oddana na pošto (do vključno 10. novembra 2018)."

Dokumentacijo damo v kuverto in na zaprto napišemo zaupljivo ne odpiraj?
Napišete točno tako, kot je navedeno v razpisu: »NE ODPIRAJ! - ZA JAVNI RAZPIS SPECIALIZACIJ«

4. Glede mentorja, ki ga je treba predlagat, ali je to potrebno obvezno izpolniti ali pa je dovolj predlagati ustanovo?
Niti predlog mentorja niti predlog delodajalca nista obvezna. Če jih ne navedete sami, vam jih določi Zbornica.

5. Mentor, ki ga mislim predlagati za glavnega mentorja, je že en mesec na dopustu in se vrne iz dopusta šele po roku za oddajo. Zanima me, ali je na obrazcu nujno potreben podpis pri alineji soglasje mentorja?
Glede podpisa mentorja lahko morda posebej priložite njegovo izjavo ali elektronsko sporočilo, da se strinja? Naknadno to žal ni mogoče.

6. Predlaganega mentorja sem uspel dobiti na telefon in mi je predlagal, da mu pošljem scan izpolnjene prijave, on podpise in pošlje nazaj. Je to veljavno?
Je, ampak mora biti pravočasna in vaša prijava mora biti oddana v originalu. Enostavneje je, če vam napiše samo mail, da se strinja, da je vaš mentor in to predložite prijavi.

7. Želel bi priložiti strokovni članek iz revije medicinski razgledi (dosežek pod točko d.), ki pa še ni bil objavljen. Imam le potrdilo, da bo članek objavljen v naslednji številki revije. Pri opombi piše: Kandidat mora priložiti članek in kolofon. Če članek še ni bil objavljen, ali se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo?
Če članek ni bil objavljen, kolofona ne morete predložiti. Predložite le besedilo članka in potrdilo o sprejemu v objavo.

8. Zanima me, če je osebna oddaja možna (veljavna) tudi v petek, izven uradnih ur zdravniške zbornice oziroma do kdaj? 
Osebna oddaja je možna v petek do 13h, dokler dela tajništvo Zbornice, ki vloge sprejema.

9. Zanima me, ali pomeni soglasje mentorja njegov podpis in ali je možno to poslati naknadno?
Soglasje mentorja pomeni njegov podpis in ni ga mogoče posredovati naknadno.

10. Delam doktorat na podiplomskem študiju. Lahko bi bila vpisana v absolventsko leto, a ker načeloma ni nujno, se nisem vpisala. V primeru, da dobim specializacijo, ali je mogoče zamakniti začetek specializacije za pol leta samo s podpisom mentorja ali je vpis v študij nujen?
Odlog pričetka specializacije je možen le v primeru, da doktorat že opravljate. Vpisani morate biti kot absolvent.

11. Do kdaj lahko umaknem prijavo na specializacijo? Če bom dobila odločbo o začetku specializacije in potem odstopim, se to šteje kot zamenjava oziroma kako? Ali bi potem morala umakniti prijavo do ustnih razgovorov?
Vlogo lahko umaknete do zaključka pritožbenega roka na prvi stopnji.

12. Če umaknem vlogo, ali se lahko normalno zopet prijavim v prihodnosti? Ali s tem ne izgubim možnosti zamenjave specializacije itd?
Vlogo lahko ponovno vložite kadarkoli. V primeru pravočasnega umika se šteje, kot da vloga ni bila vložena.

13. Rad bi se prijavil na razpis za specializacije, pa me zanima, če lahko neobvezna dokazila prenesem iz prejšnjih razpisov? Na specializacijo sem se prijavil sicer aprila 2014. Ali je se veljavno?
Razpisno besedilo določa:

»II. Splošna določila

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) se lahko na enem razpisu prijavi le na eno upravno zadevo (ena specializacija za območje celotne države ali za posameznega izvajalca).

Kandidat, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora v svoji vlogi OBVEZNO NAVESTI POOBLAŠČENCA ZA VROČITVE.

Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Kandidate opozarjamo, da se po novem upoštevajo le mnenja mentorjev na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice. Če kandidati dokazil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

14. Želela bi preveriti, ali za prijavo na Drugi javni razpis specializacij zdravnikov 2018 za posamezna specialistična področja z znanim plačnikom zadošča izpolnjena in tudi s strani plačnika podpisana prijava ter obvezna (in dodatna) dokazila ali mora tudi plačnik predložiti kakšna dodatna dokazila?
Plačnik se mora podpisati le na obrazec za prijavo pod izjavo, da bo kril vse stroške specializacije.

15. Kot sem zasledila, je potrebno dodati potrdilo o nekaznovanosti. Ali velja samo potrdilo, ki ga dobim od Ministrstva za pravosodje ali velja tudi potrdilo, ki ga lahko pridobim v Mariboru?
Kot je navedeno v razpisu vam potrdilo o nekaznovanosti lahko izda izključno Ministrstvo za pravosodje RS.

16. Kateri datum naj navedem ob piscih, ki so bili zaprošeni za mnenje na Obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev?
Datum ni pomemben, ker ga v resnici ne morete vedeti

17. Ali je ustrezno, da ob tabeli »Kandidatovi dosedanji dosežki« ob njihovi navedbi označim tiste, ki so bili že posredovani na prejšnjem razpisnem roku in bodo nato upoštevani tudi na tem? 
Da, to je ustrezno.

18. Prijavljam se na aktualni razpis specializacij zdravnikov in imam vprašanje glede uveljavljanja dosedanjih dosežkov, natančneje "objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI)". Ali je pri dodelitvi točk pomembno mesto avtorstva? Pri strokovnih člankih, ki niso objavljeni v SCI revijah, namreč polno število točk dobi le 1. avtor. Ali enako velja tudi za članke v SCI ali tu veljajo 3 točke ne glede na to, ali si naveden kot prvi avtor ali ne?
Razpisno besedilo določa:

  1. »objava strokovnega članka s področja medicine ali biomedicine v medicinski strokovni reviji, ki jo citira Science Citation Index (SCI)                                                                                                            3 točke                             

opomba: Kandidat, ki uveljavlja tovrstni dosežek, mora obvezno priložiti: članek, kolofon in potrdilo o citiranju revije v SCI, ki ga izda Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica. Če članek še ni bil objavljen, se upošteva tudi potrdilo o sprejemu članka v objavo, ko je članek objavljen, pa navedeno potrdilo ne velja več. Če je članek dosegljiv izključno na svetovnem spletu (WWW.), mora kandidat priložiti izpis članka in naslov spletne strani, kjer se članek nahaja-upošteva pa se, če ga je mogoče v trenutku vrednotenja na spletu tudi preveriti.«

To pomeni, da dobite polno število točk, ne glede ne to, kje ste navedeni.

19. Zanima me še, pri uveljavljanju doktorata med dosežki, zadostuje kopija listine doktorata? 
Razpisno besedilo določa:
»II. Splošna določila

Kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) se lahko na enem razpisu prijavi le na eno upravno zadevo (ena specializacija za območje celotne države ali za posameznega izvajalca).

Kandidat, ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora v svoji vlogi OBVEZNO NAVESTI POOBLAŠČENCA ZA VROČITVE.

Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji.

Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.

Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.

Kandidati, ki so posamezna dokazila Zbornici že posredovali za potrebe prejšnjih razpisov, lahko v vlogi le poimensko navedejo ta dokazila, Zbornica pa jih bo upoštevala pri izbirnih postopkih. Kandidate opozarjamo, da se po novem upoštevajo le mnenja mentorjev na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani zbornice. Če kandidati dokazil v vlogi (na obrazcu za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev, ki je v prilogi tega razpisa) ne bodo poimensko navedli, jih zbornica ne bo prenašala iz prejšnjih razpisov in ne upoštevala pri izbirnih postopkih.«

20. Za glavnega mentorja za specializacijo iz radiologije želim predlagati zdravnika, ki ga na seznamu glavnih mentorjev ne najdem. Kljub temu pa  želim, da bi bil moj mentor. Ali je to mogoče?
Predlagate lahko nekoga, ki je za mentorja imenovan. Imenuje jih Zbornica, na predlog pooblaščene ustanove, kjer je zdravnik zaposlen.

1. del odgovorov je dostopen tukaj >>>