Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Posledice, ki bi nastale, v kolikor bi MZ vztrajal pri svojem tolmačenju zakonskih in podzakonskih določb

16.07.2018 17:04

Spočilo za medije

Ljubljana, 16. julij 2018 - Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) se odziva na današnje sporočilo za medije Ministrstva za zdravje (MZ), ki želi naše navedbe iz današnje izjave za javnost, dostopne tukaj >>> , prikazati kot nepravilne. Zakonodaja je na tem področju res dokaj zapletena, v resnici pa tudi nepopolna. V ZZS opozarjamo na morebitne posledice, ki bi nastale, v kolikor bi ministrstvo vztrajalo pri svojem tolmačenju zakonskih in podzakonskih določb. 

MZ navaja, citiramo: »MZ lahko izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti javnemu zdravstvenemu zavodu na podlagi novele Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K), ki je začela veljati konec lanskega leta. Ta namreč določa natančne pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti.«

Pojasnilo ZZS: ZZDej-K ne določa natančnih pogojev glede prostorov in opreme, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci za opravljanje dejavnosti, ampak napotuje na uporabo pravilnika (zadnji odstavek 3.a člena ZZDej), ki bi ga moral MZ sprejeti do 17. 6. 2018. Tega pravilnika še ni bilo v javni razpravi (čeprav MZ trdi, da je v pripravi). 

Natančni pogoji so v zakonu določeni le glede zaposlitve odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, vendar do sprejema pravilnika (iz 3. odstavka 3.a člena ZZDej), ki bo določal, za katere vrste zdravstvene dejavnosti se izdaja dovoljenje, novi izvajalci ne morejo vedeti, katere odgovorne nosilce potrebujejo (za vsako vrsto zdravstvene dejavnosti, kot so določene s pravilnikom, mora biti pri izvajalcu zaposlen ustrezen odgovorni nosilec). Tudi ta pravilnik bi moral biti sprejet do 17. 6. 2018, vendar je bila do sedaj opravljena zgolj javna razprava.

MZ navaja, citiramo: »ZZDej-K je v 47. členu določil, da določeni podzakonski akti prenehajo veljati, ko v veljavo stopijo novi predpisi. To velja tudi za oba omenjena pravilnika. Poleg tega naj poudarimo, da se Pravilnik, ki določa pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti ne uporablja za postopke izdaje dovoljenj javnim zdravstvenim zavodom. Ministrstvo za zdravje skladno z ZZDej-K izdaja dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti, kjer vrsto zdravstvene dejavnosti določi skladno z veljavno Odredbo o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti.«

Pojasnilo ZZS: »Dosedanja« predpisa ne moreta veljati, ker ju ni.

Trenutno obstaja zgolj odredba, na katero se MZ sklicuje, vendar ZZDej ne določa, da se dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti izdaja na podlagi te Odredbe (o določitvi enotnega šifranta vrst zdravstvene dejavnosti). Tega ni določal pred novelo (torej pred ZZDej-K) in tega ne določa niti po noveli. ZZDej določa, da MZ do 17. 6. 2018 sprejme podzakonski akt, torej pravilnik iz 3. odstavka 3.a člena ZZDej (ki ga do sedaj ni bilo), in v njem določi vrste zdravstvene dejavnosti, za katere se izdaja dovoljenje. Kar zadeva navedeno odredbo, še pojasnjujemo, da je bila sprejeta na podlagi 10. in 11. člena Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18), in sicer za izvajanje tega zakona, ne pa za izvajanje Zakona o zdravstveni dejavnosti. To izhaja ne nazadnje tudi iz odredbe same, ki v 1. členu določa:

»Ta odredba določa enotni šifrant vrst zdravstvene dejavnosti za namen zagotavljanja enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja zdravstvenega varstva ter oblikovanja in vodenja zbirk podatkov, ki so skupni za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.«

Posebej je treba izpostaviti navedbo MZ: »Pravilnik, ki določa pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti ne uporablja za postopke izdaje dovoljenj javnim zdravstvenim zavodom.«

S tem ni odgovorjeno na vprašanje, kateri pravilnik bo MZ v konkretnemu primeru uporabil. Pri tem je treba tudi upoštevati, da postopek izdaje dovoljenja po 3. in 3.a členu ni postopek »verifikacije javnih zavodov« (po 26. členu ZZDej) – glede tega ni dvoma, saj tudi MZ ne govori o verifikaciji novega javnega zavoda, ampak o izdaji dovoljenja (to pa je postopek po 3.a členu ZZDej).

Dodatno velja opozoriti še na 9. odstavek 3.a člena ZZDej, ki pravi: »V postopku izdaje dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti obrazloženo mnenje glede izpolnjevanja pogojev iz sedmega in osmega odstavka tega člena na podlagi ogleda prostorov in opreme poda komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje, v roku 30 dneh od imenovanja. V komisijo je imenovan strokovnjak za vrsto zdravstvene dejavnosti, za katero se izdaja dovoljenje, po potrebi pa tudi strokovnjak gradbene, strojne ali druge tehnične stroke in vsaj en član komisije izmed zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za zdravje.« Glede na napovedi, ki jih je bilo mogoče zaslediti v medijih v petek, 13. 7. 2018, da bo dovoljenje izdano v ponedeljek, 16. 7. 2018, lahko sklepamo, da MZ že razpolaga z navedenim mnenjem komisije.

Na koncu še opozarjamo, da MZ ni odgovoril na pomislek, da Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne predvideva sklenitve pogodbe med ZZZS-jem in novim izvajalcem brez predhodno izvedenega razpisa konkretnega programa zdravstvenih storitev. V zadnjem letnem razpisu tega programa ni.