Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Razpis specializacij objavljen 12. aprila 2018 – vprašanja in odgovori

19.04.2018 13:51

Od 12. aprila 2018 so objavljeni in odprti razpisi specializacij za zdravnike in zobozdravnike.

Ker v teh dneh od vas prejemamo veliko vprašanj o različnih vidikih razpisa, smo pripravili zbirko najpogostejših vprašanj in odgovorov, s katero si lahko pomagate.

 1. Na specializacijo sem se prijavila že na prejšnjem razpisu, zato mi večine dokazil ni potrebno ponovno predložiti in jih moram torej navesti zgolj poimensko. Zanima me: ali za tovrstno navedbo obstaja poseben obrazec ali sama napišem prilogo, v kateri navedem dokazila, ki sem jih že predložila na prejšnjem razpisu?

   

  Posebnega obrazca za to ni. Na obrazcu za prijavo napišite za obvezna dokazila - priloženo k prejšnjemu razpisu, za neobvezna pa jih poimensko navedite na obrazcu na koncu razpisa in napišite: prenos iz prejšnjega razpisa.

   

 2. Ker je za prijavo na specializacijo sedaj potreben opravljen strokovni izpit, ali moramo priložiti tudi kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu?

   

  Da, v kolikor potrdila še niste predložili Zbornici.

   

 3. Ali je potrebno priložiti novo dokazilo o nekaznovanosti, če je bilo izdane več kot pred tremi meseci. Na razpisni dokumentaciji nisem razumela ali to velja za vse ali le za tuje državljane?

   

  Da, velja za vse, ker imajo za vse veljavnost 3 mesece.

   

 4. Na kakšen način bodo sedaj podana mnenja strokovnjakov, saj piše, da mnenj strokovnjakov na prepisanem obrazcu še ni potrebno oddati, vendar predpisanega obrazca ne najdem. Ali v mojem primeru veljajo mnenja, ki sem jih priložila že za potrebe prejšnjega razpisa in torej zadostuje, da jih le poimensko navedem?

   

  To določilo bo stopilo v veljavo 5. 10. 2018, za ta razpis se v tem delu to izvaja še po starem.

   

 5. Iz podatkov na spletu nikakor ne morem razbrati, če je za Pediatrično kliniko UKCL razpisano kakšno prosto mesto za specializacijo iz intenzivne medicine? Javili smo jih 10, nato pa po ustnem dogovoru 5.

   

  Razpisani sta dve specializaciji iz intenzivne medicine za UKC LJ in 4 na nacionalnem nivoju (kar je prav tako lahko za vašo ustanovo).

   

 6. Sem zdravnica splošne medicine v Avstriji in se imam namen prijaviti na javni razpis za specializacije v Sloveniji. Ali se kot dodatno izpopolnjevanje šteje tudi del opravljene specializacije v tujini - imam namreč opravljenih 7. mesecev specializacije iz dermatologije v Celovcu - ali lahko ta podatek navedem pod točko dodatna izpopolnjevanja (v tujini), ob tem da priložim potrdilo avstrijske zdravniške zbornice? 

   

  Menimo da ja, a dokazila vrednoti izbirna komisija.

   

 7. Ali ta podatek lahko navedem le v priporočilu mentorja?

   

  Zaželeno je, da je dokazilo posebej, v kolikor pa je le v priporočilu mentorja, pa morate to v obrazcu za dokazila posebej navesti.

   

 8. Pred tem sem opravila tudi specializacijo iz družinske medicine (Allgemeinmedizin) v Avstriji - ali lahko ta dosežek kje navedem razen v priporočilu mentorja ali se to šteje kot obvezni del podiplomskega usposabljanja?

   

  To v RS ni obvezni del usposabljanja. Ne vemo pod kaj se vam v trenutnem razpisu tako dokazilo lahko uvrsti.

   

 9. Ali lahko potrdilo o nekaznovanosti oddam tudi v angleškem jeziku (glej priloga 1)?

   

  RAZPISNO BESEDILO JASNO DOLOČA: »Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku. Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji. Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku. Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana.«

   

 10. Ali dokazila lahko prevede le sodno zaprisežen tolmač z delovanjem v Sloveniji ali tudi sodno zaprisežen tolmač za slovenski jezik v Avstriji?

   

  Glejte odgovor pri vprašanju št. 9.

   

 11. Katere priloge in dokazila (obvezna ter neobvezna), ki sem jih že priložil pri prejšnjem razpisu, je potrebno pri prijavi na ta razpis ponovno priložiti?

   

  Glede na določila razpisa vsa, ki jih še niste ali jim je potekel »rok veljavnosti« (npr. potrdilo o nekaznovanosti).

   

 12. Diplomiral sem na MF v Ljubljani v letu 2016 in opravil strokovni izpit v 2017, trenutno pa sem specializant kardiologije v Nemčiji. Zanima me, ali bi se po 2 letih opravljene specializacije v tujini lahko prijavil na specializacijo iz kardiologije v Sloveniji, ali bi to ne bilo priznano kot pogoj za prijavo na kardiologijo?

   

  Kot pogoj za prijavno na specializacijo v KVM v Republiki Sloveniji je opravljen izpit po skupnem deblu ene od internističnih specializacij. Dve let opravljene specializacije v Nemčiji to ni.

   

 13. Direktor je pripravljen plačati za mojo specializacijo iz psihiatrije, pa me zanima, ali so kakšne ovire, da se na to prijavimo z znanim plačnikom? Izkazan je bil interes iz strani ZD za eno mesto iz psihiatrije, pa ni bilo sprejeto iz strani Ministrstva za zdravje.

   

  Prosta mesta za kroženje so, ne vem pa ali vaš izbrani ZD lahko izkaže dobiček, iz katerega bodo krili stroške vaše specializacije. V kolikor so prosta mesta na nacionalni ravni, se lahko prijavite na ta razpis in po končani specializaciji zaposlite v želenem ZD.

   

 14. Januarja sem plačala upravno takso (22,60 evra), ker sem se nameravala prijaviti na specializacijo, vendar se nisem in se prijavljam na trenutni marčevski razpis. Glede na to, da se taksa plačuje za vloženo vlogo in izdano odločbo, predvidevam, da lahko uveljavljam potrdilo o plačilu od januarja ali moram ponovno plačati upravno takso?

   

  Ne. Predložite kopijo tega potrdila iz januarja.

   

   

 15. Imam vprašanje glede izpolnjevanja obrazca za dokazila za ocenjevanje izbirnih kriterijev in sicer, če prav razumem, obrazec izpolnimo sami. Kaj moramo navesti pod polje predlagana uvrstitev?

   

  V to polje napišete, kam med izbirna merila predlagate, da dokazilo uvrstimo. Npr. bili ste na (1) izmenjavi študentov v Romuniji, vaš predlog je, da ga uvrstimo pod točko a) ali (2) imate aktivno udeležbo na mednarodni konferenci s posterjem z naslovom »xyz« in predlagate, da se to uvrsti pod točko b).

   

 16. Zanima me, glede na to, da je razpis za specializacijo iz urgentne medicine nacionalen, kakšna je verjetnost, če mi bo le ta odobrena, da bom večji del specializacije lahko opravila v domačem kraju – to je SB Slovenj Gradec?Se ob prijavi na razpis priloži kakšen predlog, kje bi najraje opravljal večji del kroženja med samo specializacijo? Kolikor sem zasledila se lahko približno 70 odstotkov opravi v SB SG.

   

  Predlog kroženja pripravite z GM, po pravnomočnosti odločbe in sklepa, krožite pa lahko kjerkoli, glede na razpoložljiva specializantska mesta.

   

 17. Zanima me, kaj je potrebno napisati v polje “soglasje glavnega mentorja” spodaj poslanega obrazca. Zanima me še, kateri datume je treba napisati v obrazec o izbirnih dokazilih. Kaj napišem pod predlagano uvrstitev v tem obrazcu?

   

  V polje "soglasje GM" se mentor podpiše. Na obrazec napišete datume, ki so navedeni v posameznem dokazilu - se pravi datum izdaje dokazila.

   

 18. Imam dodatno vprašanje glede priporočil. Priporočila sem dobil v elektronski obliki, saj so iz tujine (ZDA in Srbija). Razpis pravi: Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku. Obe priporočili imata kontaktne informacije mojih mentorjev, če želite preverjati njihovo verodostojnost. Ali bodo taka priporočila sprejeta?

   

  Kot določa razpis morajo biti priporočila (edina) v izvirniku. Priporočila v elektronski obliki, domnevamo, da gre za scan, to niso.

   

 19. Na prejšnjem razpisu (decembra), sem se prijavila na specializacijo fizikalne in rehabilitacijske medicine na nacionalnem nivoju, ki sem jo nato tudi dobila. Do današnjega dne sem prejela odločbo in sklep, z opravljanjem specializacije pa še nisem začela (opravljam še sekundariat). Če bi se na aprilskem roku prijavila na razpisu za isto specializacijo le za določeno ustanovo (SB Celje) ali bi se mi to štelo kot menjava specializacije in bi tako pokoristila "bonus" ene menjave tekom specializacije, kljub temu da specializacije še ne opravljam?

   

  Ker sprašujete za isto specializacijo – se vam v tem primeru to ne šteje za drugo izbiro. Menimo pa, da prijava za SB Celje ni potrebna, saj se lahko tudi sedaj, ko imate odobreno specializacijo na nacionalnem nivoju, zaposlite prav v SB Celje.

   

 20. Nameravam kandidirati na razpisu za znanega izvajalca. Za glavno mentorico si želim prav določeno pediatrinjo, ki dela pri izvajalcu in je bila predlagana za mentorstvo ter izpolnjuje pogoje, vendar na seznam mentorjev še ni uvrščena. Zanima me, ali si lahko izberem njo, z izbiro se strinja.

   

  Izberete si lahko GM, ki so na seznamu. Predlagamo, da proti koncu roka za oddajo vlog preverite, ali je bila že imenovana za GM.

   

 21. Ali se priporočilo na razpisu specializacij za zdravnike šteje, če ga napiše nacionalni koordinator za isto specializacijo oziroma predstojnik oddelka v ustanovi kamor se prijavljaš? 

   

  Da, v kolikor pa je član izbirne komisije, se pri ocenjevanju svojega priporočila izloči.

   

 22. Ali lahko ob prijavi na specializacijo priporočili pošljemo sami ali jih morajo mentorji osebno?

   

  V razpisu ni določila, da morajo priporočila pošiljati mentorji sami. Torej jih lahko predložite vlogi, biti pa morajo v originalu.

   

   

 23. Ali v priporočilu napisano trajanje sodelovanja kaj vpliva na točkovanje (je daljše sodelovanje ovrednoteno več)?

   

  Načeloma ne.

   

 24. Prijavila se bom na specializacijo iz intenzivne medicine, vendar imam načrtovan dopust 18. 5. do 11. 6., ko me tudi ne bo v Sloveniji. Ali moram odsotnost navesti ob prijavi in kje naj jo zabeležim?

   

  Razpisno besedilo določa: »Če se kandidat osebnega razgovora ne udeleži in za to ne navede opravičljivega razloga, se pri tem kriteriju oceni z 0 točkami. Opravičljiv razlog za neudeležbo mora kandidat Zbornici posredovati ob prijavi na razpis oz. takoj, ko nastopi.« Ob tem vam sporočamo, da redni letni dopust ni opravičljiv razlog za neudeležbo na osebnem razgovoru.

   

 25. Torej, kako lahko uredim, da ne bom odsotna na razgovoru? Ali je možno termin prilagoditi?

   

  Žal ne, v kolikor bi to storili, bi šteli, da je vaš razlog opravičljiv. Termin razgovora je odvisen od razpoložljivosti članov izbirne komisije in zasedenosti prostorov na Zbornici.

   

 26. Imam vprašanje glede priloge obveznih dokazil. Ali morajo biti kopije tudi overjene? 

   

  Razpisno besedilo določa: »Obvezna dokazila morajo biti predložena v slovenskem jeziku, neobvezna dokazila pa so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku. Tako obvezna kot neobvezna dokazila so lahko predložena v izvirniku ali kopiji. Ne glede na zgoraj navedeno, morajo biti mnenja in priporočila predložena v izvirniku. Dokazila, ki niso v slovenskem ali angleškem jeziku, pa morajo biti s strani v Republiki Sloveniji sodno zapriseženega tolmača uradno prevedena v slovenski jezik, pri čemer mora biti prevod besedila zapečateno zvezan z izvirnikom besedila ali njegovo v Republiki Sloveniji overjeno kopijo. V nasprotnem primeru dokazila ne bodo upoštevana. Dokazil, ki jih izdaja Zbornica, ter obveznih dokazil, ki jih Zbornica že vodi v registru zdravnikov, kandidatom ni potrebno prilagati vlogi.«

   

  V razpisu ni navedeno, da bi morala biti kopije overjene.

   

 27. Za priporočila vem, da priporočili ne smeta biti napisani s strani dveh zdravnikov, ki delata na istem oddelku javne ustanove. Kaj pa če dela eden izmed teh dveh zdravnikov tudi zasebno in sem z njim sodeloval v zasebni klinični praksi? Sta ti dve priporočili potem ustrezni?

   

  V kolikor bo iz priporočila razvidno, da ste z njim sodelovali v njegovi zasebni ambulanti, potem je ustrezno.

   

 28. Kakšne so možnosti menjave regije specializacije. Dobil sem informacije, da se ponovno prijavim na razpis za specializacije, da potem lahko v primeru odobritve specializacije nadaljujem v SB Celje?  Trenutno obstaja opcija, da se prijavim na nacionalni razpis, zanima kako to poteka? Ali v primeru prijave na nacionalni razpis lahko nadaljujem specializacijo v SB Celje?  Kaj moram oddati od dokazil na novem razpisu, glede na to da sem bil že enkrat kandidat ali moram še enkrat ponovno oddajati enaka dokazila?  

   

  Dobili ste pravilno informacijo - če se ponovno prijavite na razpis za specializacije, potem lahko v primeru odobritve specializacije nadaljujete v SB Celje. Za delodajalca tekom specializacije predlagajte SB Celje, po končani specializaciji pa se lahko zaposlite kjerkoli želite.

  Glede ostalih vprašanj vljudno prosim, da preberete besedilo razpisa, saj je vse jasno napisano.

   

 29. Če se recimo prijavim na razpisano mesto za anesteziologijo za območje celotne države ali si lahko potem ustanovo, kjer bi opravljala prvo leto specializacije oz. dele specializacije, ki jih lahko opravljaš v periferni bolnišnici, izberem sama ali jo določi zbornica? Ali pri tem upoštevate stalni naslov ali začasni naslov, kjer bi dejansko bivala?

  Sami si izberete delodajalca (pogoj je, da je ustanova pooblaščena za kroženje vaše specializacije) in z GM izbereta kroženje pri pooblaščenih izvajalcih glede na prosta specializantska mesta.

   

 30. Zanima me točkovanje izmenjave. V času čakanja na pripravništvo (torej nisem bila več študentka) sem opravljala 2 mesečno izmenjavo v tujini. Zanima me, če za omenjeno izmenjavo lahko dobim točke ali se točkujejo samo izmenjave opravljene v času študija. Ali v tem primeru zadostuje potrdilo predstojnika oddelka, da sem v določenem časovnem obdobju opravljala izmenjavo pri njih?

   

  Da, šteje tudi izmenjava izven študija in da, lahko napiše predstojnik.

   

 31. Ali so minus točke oz. sankcije, če se prijaviš na nacionalni razpis (mesto), če si že specializant po starem načinu in pripadaš določeni regiji, ker bi želel zamenjati specializacijo?  Če se prijaviš za znanega izvajalca v isti regiji, pa najbrž ni minus točk?

   

  Kot je razvidno iz besedila razpisov, ki so objavljeni, negativnih točk ni.

   

 32. Skladno s tabelo pooblaščenih izvajalcev za kroženja specializacije iz ortopedske kirurgije, ki je objavljena drugje na vaši spletni strani ( https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/testna-mapa/ortopedska-kirurgija/pooblaščeni-izvajalci.pdf?sfvrsn=ca782436_4 ), so pod tabelo navedeni obvezni časovni termini kroženja glede na regijo za katero se prijavljaš na specializacijo. Kako je z obveznim kroženjem v primeru prijave na nacionalni razpis - ortopedska kirurgija? Ali to pomeni, da v kolikor imam glavnega mentorja iz Valdoltre potem zame velja 9m Lj in 1m Mb, kot je navedeno pod tabelo? 

Če vam je odobrena specializacija na nacionalnem razpisu lahko krožite kjerkoli želite, glede na razpoložljivost prosih mest pri pooblaščenih izvajalcih.

Svoja vprašanja pa nam lahko še vedno zastavite po elektronski pošti – zdravniki na naslov: tina.sapec@zzs-mcs.si in zobozdravniki na naslov: klara.zupancic@zzs-mcs.si

Na vprašanja bomo odgovarjali do vključno 26. aprila 2018.