Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

 

Odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti je institut, ki ga je leta 2017 v Zakon o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej) uredila novela ZZDej-K.

 

Na tej strani si zdravniki, ki bi jih delodajalec želel imenovati za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, lahko preberete pogoje za pridobitev statusa odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti in obveznosti, ki mu jih določa ZZDej ter odgovore na nekatera najpogostejša vprašanja članov, povezana s pridobitvijo takega statusa, odgovornostjo odgovornih nosilcev ter prenehanjem statusa. 

 

Izvajalci zdravstvene dejavnosti si več informacij glede obveznosti imenovanja odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti kot enega od pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti lahko preberete tukaj.


Povzetek zakonske ureditve odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

ZZDej v 3. in 3.a členu ureja pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti mora izvajalec med drugim imeti: 

 

»zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za polni delovni čas ali krajši delovni čas sorazmerno glede na predvideni obseg izvajanja posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, razen v primeru izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je fizična oseba, ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti« (prva alineja četrtega odstavka 3.a člena zakona).

Imenovanje odgovornega nosilca je potrebno tudi z vidika pridobitve koncesije. 44.č člen ZZDej namreč določa, da mora ponudnik za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati več pogojev, med drugim, da:

- ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti oziroma sodijo storitve specialistične bolnišnične dejavnosti, ki so predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;

 

Zakon določa naslednje pogoje, ki jih mora izpolnjevati zdravnik, da lahko opravlja delo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti:

  1. mora imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost: zaključeno izobraževanje na medicinski fakulteti v Republiki Sloveniji ali pridobitev potrdila o nostrifikaciji diplome tuje univerze ali odločbe o enakovrednosti tujega naslova s slovenskim ter opravljen strokovni izpit ter specializacija, ali priznanje v Republiki Sloveniji specialističnega naslova, pridobljenega v tujini. Doktor dentalne medicine mora poleg kriterija izobrazbe opraviti pripravništvo in strokovni izpit, medtem ko mora doktor dentalne medicine specialist opraviti specializacijo ali doseči priznanje v Republiki Sloveniji  specialističnega naslova, pridobljenega v tujini (12. člen Zakona o zdravniški službi),
  2. mora biti vpisan v register zdravnikov (29. člen Zakona o zdravniški službi),
  3. mora imeti licenco za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (33. člen Zakona o zdravniški službi),
  4. ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja ali kaznivega dejanja, storjenega iz malomarnosti zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali človekovo zdravje ali ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev za katerokoli kaznivo dejanje, storjeno pri delu ali v zvezi z delom, ki se preganja po uradni dolžnosti (druga alineja petega odstavka 3.a člena ZZDej) - za dokazovanje tega pogoja mora izvajalec zdravstvene dejavnosti predložiti potrdilo iz kazenske evidence ali izjavo, da ministrstvu, pristojnemu za zdravje, dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc. Potrdilo iz kazenske evidence ne sme biti starejše od treh mesecev (šesti odstavek 3.a člena zakona).

Odgovori na nekatera vprašanja zaposlenih zdravnikov ter zdravnikov, ki opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost

Pridobitev statusa odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

Ali me delodajalec lahko postavi za odgovornega nosilca dejavnosti brez mojega soglasja?

Zakon izrecno ne določa, ali lahko delodajalec (tj. izvajalec zdravstvene dejavnosti) zdravnika (tj. delavca) postavi za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti brez njegovega soglasja. Kljub temu na Oddelku za pravne zadeve menimo, da delodajalec brez soglasja zaposlenega praviloma tega ne more narediti enostransko, saj zdravnik s tem prevzema obveznosti, ki praviloma v pogodbi o zaposlitvi oz. v aktu o sistematizaciji niso določene.

Če vas delodajalec želi enostransko postaviti za odgovornega nosilca dejavnosti, lahko kontaktirate Oddelek za pravne zadeve zbornice, ki vam bo glede na okoliščine konkretnega primera pojasnil vaše pravne možnosti.

Kako postanem odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti?

Zakon izrecno ne določa, kako oseba pridobi status odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, vendar na Oddelku za pravne zadeve zbornice menimo, da zdravnik ta status pridobi z dnem, ko je to dejstvo zavedeno pri Ministrstvu za zdravje, ki je pristojno za izdajanje dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma v koncesijski dokumentaciji s strani koncedenta. Določitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti je namreč eden od pogojev za pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma za pridobitev koncesije.  

Če postanem odgovorni nosilec dejavnosti, ali mi pripada višja plača?

V zasebnem sektorju (zdravniki, zaposleni pri zasebni izvajalcih zdravstvene dejavnosti s koncesijo ali brez nje) je višina plače predmet dogovora med delavcem (zdravnikom) in delodajalcem, pri čemer pa morajo biti spoštovane določbe zakonodaje in kolektivnih pogodb.

V javnem sektorju so (skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Kolektivno pogodbo za javni sektor in Posebnim tarifnim delom Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju) delovna mesta zdravnikov trenutno urejena na tak način, da ne obstaja posebno delovno mesto zdravnika specialista – odgovorni nosilec. Prav tako iz pregleda dodatkov, ki jih je mogoče izplačevati v javnem sektorju, ne izhaja, da bi bil zdravnik zaradi postavitve za odgovornega nosilca upravičen do posebnega dodatka.

Dolžnosti in odgovornost odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

Kakšne so dolžnosti in odgovornosti odgovornega nosilca?

Besedilo 3.a člena ZZDej, ki določa dolžnosti oz. odgovornosti odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, se glasi:

Dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti vsebuje najmanj naslednje podatke

odgovornega nosilca za posamezno vrsto zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti), ki je, upoštevaje samostojnost in odgovornosti posameznih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev pri opravljanju zdravstvenih storitev, pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti odgovoren za organizacijo dela, ustreznost prostorov, opreme, materialov in kadrov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti ter za sistemsko vzpostavitev pogojev za strokovno, kakovostno in varno izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero se izdaja dovoljenje.

Zakon v 3.a členu torej določa naslednje dolžnosti oz. odgovornosti odgovornega nosilca:

  • organizacija dela za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  • ustreznost prostorov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  • ustreznost opreme in materialov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  • ustreznost kadrov za izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren,
  • sistemska vzpostavitev pogojev za strokovno, kakovostno in varno izvajanje posamezne vrste zdravstvene dejavnosti, za katero je odgovoren

Oddelek za pravne zadeve izpostavlja, da zakon glede na navedena področja odgovornosti institut odgovornega nosilca približuje poslovodni funkciji. Pri tem pa zakon odgovornemu nosilcu izrecno ne podeli nobenih pristojnosti oziroma ne ureja izrecno, kaj so konkretne dolžnosti odgovornega nosilca oziroma kako naj le-ta zagotavlja ustreznost področij, za katera je odgovoren. Na navedeno pomanjkljivost zakonske ureditve je zbornica opozarjala že pred sprejemom novele ZZDej-K in ugotavlja, da glede na besedilo zakona (ob hkratnem neobstoju pojasnil s strani Ministrstva za zdravje) tudi po uveljavitvi tega instituta ni mogoče bolj natančno določiti oziroma ugotoviti, kakšne so konkretne naloge odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. Oddelek za pravne zadeve članom posledično svetuje, da so imenovani za odgovornega nosilca le, če imajo pri izvajalcu dejansko možnost vplivati na organizacijo dela in ustreznost vidikov delovanja, za katera bodo z imenovanjem postali odgovorni, saj jim z zakonom niso podeljene nobene izrecne pristojnosti oziroma pravice.

Opozarjamo tudi, da zakon določa, da je odgovorni nosilec odgovoren za navedena področja, pri čimer pa ni jasno, za kakšno odgovornost naj bi šlo v takem primeru. Zaradi nedoločenosti zakonske ureditve je tako možna tudi široka razlaga pojma odgovornosti, ki lahko zajema tudi delovnopravno, odškodninsko, prekrškovno, kazensko in drugo odgovornost. V nadaljevanju primeroma izpostavljamo možnost prekrškovne odgovornosti, saj bo v praksi ustreznost navedenih področij najpogosteje predmet inšpekcijskega nadzora.

Kakšne so sankcije za odgovornega nosilca, če ne opravlja svojih dolžnosti?

Zakon izrecno ne določa sankcij za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ki ne opravlja svojih dolžnosti odgovornega nosilca. Kljub temu ocenjujemo, da bi inšpekcija zakon lahko razlagala na način, da je odgovorni nosilec tista oseba, ki je pri izvajalcu odgovorna za prekršek.

Zakon o prekrških v 15. členu namreč ureja institut odgovorne osebe za prekršek, pri čemer določa, da je odgovorna oseba (tudi) tista oseba, ki je pri pravni osebi, državnem ali občinskem organu oz. samostojnemu podjetnemu posamezniku pooblaščena izvajati dolžno nadzorstvo, s katerim se lahko prepreči prekršek. Zakon o prekrških vzpostavlja domnevo, da je za prekršek odgovorna oseba direktor oz. člani uprave ali nadzornega odbora (gre torej za organe upravljanja oz. nadzora). Slednji pa lahko dokažejo, da je bila odgovornost za izvajanje dolžnega nadzorstva s pravnim aktom prenesena na drugo osebo ali organ. Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ureja institut odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, nedvomno je pravni akt. Ni pa mogoče z gotovostjo odgovoriti, ali je z institutom odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, zakon odgovornost za prekršek prenesel na odgovornega nosilca.

Prav tako izpostavljamo, da se direktor oz. član uprave ali nadzornega odbora odgovornosti za prekršek ne more izogniti zgolj s postavitvijo odgovornega nosilca, pri čemer odgovorni nosilec ne bi dobil dejanske oblasti. Vodstveni oz. nadzorni organ mora torej dokazati, da je šlo za dejanski, in ne samo formalni prenos odgovornosti za izvajanje (dolžnega) nadzorstva, s katerim se lahko prepreči prekršek.

Status odgovorne osebe za prekršek bi torej morebiti lahko imel zdravnik,

1. ki je bil postavljen za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti – je imel formalnopravno dolžnost dolžnega nadzorstva –  in

2. je imel dejansko možnost izvajati dolžno nadzorstvo, s katerim se lahko prepreči prekršek.

Sankcije, ki lahko doletijo zaposlenega odgovornega nosilca, so lahko tudi delovnopravne (npr. disciplinski postopek pred delodajalcem, odpoved pogodbe o zaposlitvi itd.).

Prenehanje statusa odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti

Zakon o zdravstveni dejavnosti izrecno ne določa, kako status odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti preneha, vendar menimo, da ta status preneha z dnem, ko je to dejstvo zavedeno pri Ministrstvu za zdravje oziroma s strani koncedenta. 

Posledično predlagamo, da zdravniki, ki so bili imenovani za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, po prenehanju pogodbe o zaposlitvi preverijo, ali je njihov nekdanji delodajalec spremembo sporočil na Ministrstvo za zdravje ter koncedentu in, če tega ni storil, Ministrstvo oziroma koncedenta o tem dejstvu obvestijo sami.


Prehodno obdobje

Izvajalci, ki so pridobili dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti oziroma koncesijo pred uveljavitvijo ZZDej-K (pred 17. 12. 2017) in še nimajo imenovanega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ga morajo imenovati v spodnjih rokih.

Dopolnitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti z navedbo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti:

Rok 17. 12. 2024.

Obveznost sporočiti koncedentu odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti:

Rok 17. 12. 2024.