Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Ostali načini prijave

Prijava s SI-PASS

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Splošno o pravni zaščiti

 

Zbornica svojim članom nudi brezplačne storitve v obliki pravne zaščite skladno s Pravilnikom o pravni zaščiti članov Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik).

Pravna zaščita je za člane Zbornice na voljo v naslednjih dveh oblikah:

 • Pravno svetovanje.
 • Kritje stroškov v sodnih in drugih postopkih.

Pravilnik o pravni zaščiti članov Zdravniške zbornice Slovenije

Pravno svetovanje

Brezplačno pravno svetovanje izvajajo na zbornici zaposleni pravniki. Izvaja se po telefonu, s sestanki na zbornici ali v pisni obliki (preko e-pošte).

Več informacij in kontakti so na voljo na spodnji povezavi.

Preberi več

Kritje stroškov v sodnih in drugih postopkih

Zbornica omogoča svojim članom tudi kritje stroškov v sodnih in drugih postopkih. Skladno s Pravilnikom se kritje stroškov zagotavlja v naslednjih postopkih:

 1. Kazenski in predkazenski postopki zaradi dejanja malomarnega zdravljenja (179. člen Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1)) in opustitve zdravstvene pomoči (178. člen KZ-1).
 2. Postopki zunajsodne izterjave odškodnine in v pravdnih postopkih, v katerih zahtevajo plačilo odškodnine zaradi telesnih poškodb, ki so jim jih povzročili pacienti. Pod enakimi pogoji so člani upravičeni tudi do kritja stroškov, če odškodnino terjajo v kazenskem postopku kot oškodovanci.
 3. Vsi sodni in drugi postopki, ki se zoper člane vodijo v zvezi z izvajanjem nalog, ki so jim bile naložene kot voljenim ali imenovanim funkcionarjem zbornice ali so bili drugače zadolženi za njihovo izvedbo.
 4. Vsi sodni in drugi postopki, ki se nanašajo na medijske ali javne objave (tj. objava, ki je na kakršenkoli način dostopna širšemu krogu oseb), s katerimi je kršena ali prizadeta pravica člana zbornice do dobrega imena in časti ali druga osebnostna pravica, hkrati pa objava posega tudi v ugled zdravniškega poklica. Kritje stroškov pa se v takih postopkih ne zagotavlja, če se spor nanaša na razmerja med dvema ali več člani zbornice ali na razmerja med članom zbornice ter zbornico/drugo organizacijo, ki združuje zdravnike (društvo, sindikat).
 5. Vsi drugi postopki, če je utemeljeno pričakovati, da se bo v tem postopku lahko rešilo pravno vprašanje, ki je pomembno za večje število članov zbornice in je v neposredni povezavi z opravljanjem zdravniške službe.

Pravica do kritja stroškov v prvih treh primerih se prizna avtomatično. V četrtem primeru o odobritvi kritja stroškov do 3000 EUR odloča generalni sekretar zbornice, nad 3000 EUR pa Izvršilni odbor zbornice. V petem primeru o odobritvi odloča Izvršilni odbor zbornice.

Obseg kritja stroškov v sodnih in drugih postopkov

Stroški, ki se krijejo

Upravičenec je upravičen do kritja vseh dejanskih stroškov sodnega in drugih postopkov, npr. sodne takse, stroški izvedencev in podobno.

Krije se tudi stroške odvetnika, ki si ga je v postopku najel upravičenec. Stroške odvetnika se krije do 150 odstotkov višine, ki je priznana z odvetniško tarifo, pri čemer lahko generalni sekretar na podlagi ponudbe, predračuna ali računa za zastopanje odobri tudi kritje stroškov odvetnika v višjem znesku.

Višina kritja stroškov

Upravičencu se krije vse stroške, ki bi nastali v postopku, vendar največ do višine 3.000€, Izvršilni odbor pa lahko odobri kritje stroškov tudi nad tem zneskom.

Kritje stroškov z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi

Upravičencu se krije stroške, ki so nastali v postopku na prvi stopnji (do izdaje nepravnomočne sodne ali nedokončne upravne odločbe). Lahko pa Izvršilni odbor odobri tudi kritje stroškov z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi ter ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in tožbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. V tem primeru lahko kritje stroškov preseže 3.000€.

Časovna omejitev kritja stroškov

Članom je zagotovljeno kritje stroškov postopka, če so nastali največ 5 let pred vložitvijo vloge za kritje stroškov.

Tina Prijatelj

E-pošta: tina.prijatelj@zzs-mcs.si

Telefonska številka: 01/ 30 72 122.

Larisa Vrtačnik Jarc

E-pošta: larisa.vrtacnikjarc@zzs-mcs.si

Telefonska številka: 01/ 30 72 127.


Postopek uveljavljanja kritja stroškov

I. Vloga za kritje stroškov

Pravico do kritja stroškov se uveljavlja tako, da na Zdravniško zbornico pošljete vlogo, ki mora vsebovati:

 1. navedbo postopka, za katerega se uveljavlja kritje stroškov (na primer kazenski postopek),
 2. navedbo kaznivega dejanja, glede katerega teče postopek (malomarno zdravljenje ali opustitev zdravstvene pomoči) oz. navedba spornega predmeta postopka (na primer odškodninski zahtevek),
 3. navedba procesnega položaja (tožnik, osumljenec, obdolženec),
 4. navedba morebitnega pooblaščenca v postopku (odvetnika).

Vlogi je potrebno priložiti še dokumentacijo, iz katere izhaja udeležba v tem postopku (vabilo na obravnavo ipd.) in vsa dokazila o stroških, ki bi jih že imeli (sklepi sodišča, računi, predračuni ipd.).

Dodatno: Vloga za kritje stroškov v sporih, ki se nanašajo na medijske ali javne objave

Če do kritja stroškov postopka niste upravičeni avtomatično, ker gre za postopke, povezane s spori, ki se nanašajo na medijske ali javne objave (8.a člen Pravilnika), mora vloga poleg sestavin, navedenih zgoraj, vsebovati tudi navedbo sporne objave; hkrati pa mora biti v vlogi izkazano tudi, zakaj objava krši oziroma posega v članovo osebnostno pravico ter kako objava posega tudi v ugled zdravniškega poklica.

O odobritvi pomoči v teh primerih odloča generalni sekretar zbornice za zneske do 3000 EUR, za zneske, ki presegajo navedeno vsoto pa o odobritvi v teh primerih odloča Izvršilni odbor.

Dodatno: Vloga za kritje stroškov v primeru pomembnega pravnega vprašanja

Če do kritja stroškov postopka niste upravičeni avtomatično (ker ne gre za kazenski postopek oz. odškodninsko tožbo proti pacientu), lahko skladno s Pravilnikom pravico do kritja stroškov uveljavljate tudi, če menite, da gre v vašem primeru za pomembno pravno vprašanje, ki se nanaša na večje število zdravnikov.

V tem primeru naj vloga za uveljavljanje kritja stroškov poleg sestavin, navedenih zgoraj, vsebuje še utemeljitev, zakaj je postopek lahko pomemben za večja število članov. O odobritvi pomoči v teh primerih odloča Izvršilni odbor.

II. Sklepanje pogodb za kritje stroškov

Glede vseh stroškov, katerih kritje se prizna skladno s Pravilnikom, se nato sklepa pogodbe o brezobrestnem posojilu, te pa se po tem, ko je postopek končan, pretvorijo v pogodbo o donaciji do istega zneska.

Ko upravičenec dobi nekaj računov/predračunov odvetnika, nalogov za plačilo taks in podobno, to pošlje na zbornico, ki glede teh izdatkov z njim sklene pogodbo o brezobrestnem posojilu. Ko mu znova nastane nekaj stroškov, račune/predračune in drugo v zvezi s temi spet pošlje na zbornico, ki mu pošlje v podpis pogodbo o brezobrestnem posojilu še glede teh, dokler ni postopek končan, ko se zgodi pretvorba v donacijo.

III. Vračanje stroškov, ki jih krije proračun/nasprotna stranka

Upravičenec je dolžan zbornici vrniti le sredstva v tolikšnem znesku, v kolikšnem mu bo morebiti krila stroške postopka država oz. drug subjekt (npr. zato, ker je v postopku uspel).