Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko opravlja zdravstveni delavec, zaposlen v javnih zdravstvenih zavodih in pri določenih drugih delodajalcih (glej osnovno stran) le na podlagi predhodnega pisnega soglasja delodajalca. Soglasje izda direktor javnega zavoda na podlagi pisne vloge zdravstvenega delavca za največ 12 mesecev. Direktor javnega zavoda mora o vlogi odločiti v roku 30 dni od njenega prejema, sicer se šteje, da je soglasje podano (prvi odstavek 53.b člena ZZDej).


Pogoji za pridobitev soglasja

Zdravstveni delavec, ki je v javnem zavodu zaposlen za polni delovni čas, lahko opravlja zdravstvene storitve pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti največ v obsegu osem ur na teden, ta časovna omejitev pa se lahko upošteva tudi kot povprečna časovna omejitev v obdobju šestih mesecev. V to omejitev se šteje tudi delo v obliki dopolnilnega delovnega razmerja. V primeru zaposlitve za krajši delovni čas se osem urna omejitev nanaša na delo, ki presega obseg dela, ki ustreza polnemu delovnemu času (drugi odstavek 53.b člena ZZDej). Zdravstvenemu delavcu se soglasje izda pod naslednjimi pogoji (tretji odstavek 53.b člena ZZDej):

 • s tem ne bo povzročena škoda javnemu zavodu oziroma motnja pri opravljanju dejavnosti javnega zavoda,
 • javni zavod sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca,
 • zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi in normativi ter standardi dela pri svojem delodajalcu,
 • zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu in
 • zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust.

Delodajalcu je prepovedano omogočanje opravljanja zdravstvenih storitev zdravstvenemu delavcu, ki ne izpolnjuje zgoraj opisanih zakonskih pogojev (drugi odstavek 53.a člena ZZDej). Zdravstveni delavec na drugi strani ne sme opravljati zdravstvenih storitev v nasprotju z zakonom, saj to predstavlja razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi (tretji odstavek 53.a člena ZZDej).

ZZDej na drugi strani določa, da se zdravstvenemu delavcu, ki v javnem zavodu ni zaposlen za polni delovni čas, ne izda soglasja iz prvega odstavka tega člena le, če mu delodajalec predhodno ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas (četrti odstavek 53.b člena ZZDej).

Vsebina soglasja

Soglasje za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti vsebuje najmanj (peti odstavek 53.b člena ZZDej):

 • podatke o javnem zavodu, ki daje soglasje,
 • osebno ime in delovno mesto zdravstvenega delavca, kateremu se soglasje daje,
 • naziv drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, v okviru katerega bo zdravstveni delavec opravljal zdravstvene storitve,
 • zdravstvene storitve, ki jih bo zdravstveni delavec opravljal,
 • čas veljavnosti soglasja,
 • navedbo pogojev, ki veljajo za zdravstvenega delavca, iz tretje, četrte in pete alineje tretjega odstavka tega člena in
 • obseg največje še dopustne dnevne in tedenske obremenjenosti zdravstvenega delavca z delom izven javnega zavoda, upoštevajoč določbe o minimalnem trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter letnega dopusta.

Preklic soglasja

Izdano soglasje lahko javni zavod prekliče, če (šesti odstavek 53.b člena ZZDej):

 • se spremenijo okoliščine iz druge alineje tretjega odstavka tega člena (potreba javnega zavoda po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa),
 • zdravstveni delavec ne izpolnjuje pogojev iz tretje, četrte ali pete alineje tretjega odstavka tega člena, ki so:
  • zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi in normativi ter standardi dela pri delodajalcu,
  • zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu,
  • zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust,
 • zdravstveni delavec krši časovno omejitev opravljanja zdravstvenih storitev iz drugega odstavka tega člena (8 ur kot povprečna omejitev v obdobju šestih mesecev),
 • zdravstveni delavec ne sporoči podatkov v skladu z drugim odstavkom 53.č člena tega zakona (podatki o dejanskem mesečnem oz. tedenskem obsegu ur opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu na podlagi soglasja, ki jih je potrebno sporočati do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec).