Prijava

Vsebina, do katere želite dostopati, je na voljo samo prijavljenim uporabnikom. Prijavite se z obstoječim uporabniškim imenom in geslom ali izpolnite obrazec za registracijo.

Pozabljeno geslo

Nazaj na prijavo

Registracija

Potrdi

Nazaj na prijavo

Za pomoč pri prijavi, registraciji ali pozabljenem geslu pišite na našo tehnično podporo.

Vloga in naloga zbornice

Zbornica izvaja dejavnost v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti zbornice. Dejavnost zbornice je:

 1. sprejetje kodeksa medicinske deontologije, določitev ravnanj, ki pomenijo njegovo kršitev, spremljanje njegovega upoštevanja in preverjanje ravnanja zdravnikov ter ukrepanje v zvezi s kršenjem kodeksa;
 2. sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov in pogodb, strateških in drugih planskih dokumentov in drugih predpisov s področja zdravstva na državni in lokalni ravni in k tem dokumentom obvezno daje svoje mnenje;
 3. sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi, ki obravnavajo vprašanja s področja zdravstva ter sodelovanje z drugimi zdravniškimi in strokovnimi organizacijami doma in v tujini;
 4. vodenje registra zdravnikov z evidencami podatkov, skladno z zakonom in drugimi akti, analiziranje podatkov in upravljanje z zbirkami podatkov;
 5. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence;
 6. načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje specializacije in drugih oblik podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja svojih članov s preverjanjem usposobljenosti, določanje pogojev za imenovanje mentorjev in njihovo imenovanje;
 7. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem;
 8. sklepanje pogodb v svojem imenu in na svoj račun ter sklepanje pogodb v svojem imenu in na račun zdravnikov v zadevah, ki jih določajo statut, drugi splošni akti zbornice ali posebno pooblasti lo zdravnikov;
 9. sklepanje pogodb v imenu in na račun zdravnikov na podlagi posameznega ali skupinskega pooblastila zdravnikov;
 10. sklepanje kolektivnih pogodb v imenu zasebnih zdravnikov kot delodajalcev;
 11. dajanje mnenj in soglasij v postopkih, sodelovanje v postopkih in izdajanje splošnih in individualnih aktov skladno z zakonom, statutom in akti zbornice;
 12. sodelovanje v postopkih, predpisanih z zakonom in podzakonskimi predpisi;
 13. vodenje evidenc o podjetjih in drugih pravnih osebah zasebnega prava, v katerih se opravlja zdravniška služba;
 14. določanje zdravniške tarife skladno z zakonom;
 15. sodelovanje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega programa za zdravnike;
 16. organiziranje in izvajanje strokovnih seminarjev, strokovnih srečanj in drugih oblik strokovnega izpopolnjevanja;
 17. izvajanje znanstvene in raziskovalne dejavnosti v zvezi z nalogami zbornice;
 18. zastopanje poklicnih in socialnih interesov zdravnikov;
 19. svetovanje, dajanje pomoči in zastopanje interesov svojih članov na pravnem, ekonomskem, analitskem, finančnem in drugih področjih, ki so v zvezi z opravljanjem zdravniške službe;
 20. soodločanje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi zavarovalnicami ter zastopanje interesov zasebnih zdravnikov pri sklepanju pogodb med njimi in drugimi pravnimi subjekti;
 21. organiziranje možnosti zavarovanja in/ali sklepanje pogodb o zavarovanju za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati pri delu zasebnih zdravnikov oziroma zaposlenih zdravnikov pri zasebnih delodajalcih;
 22. oblikovanje in upravljanje skrbstvenega sklada članov zbornice in zagotavljanje pomoči svojim članom in njihovim družinam;
 23. preprečevanje opravljanja zdravniške službe na nedovoljen način;
 24. spremljanje potreb po zdravnikih, nudenje pomoči nezaposlenim zdravnikom pri iskanju zaposlitve ter pomoč pri zagotavljanju nadomeščanja za čas odsotnosti;
 25. izvajanje založniške in izdajateljske dejavnosti: izdajanje in zalaganje obrazcev in listin, izdajanje in zalaganje glasila zbornice, knjig in drugih publikacij;
 26. spodbujanje sodelovanja med člani ter obravnavanje in pomirjanje medsebojnih sporov;
 27. spodbujanje kulturne in družabne dejavnosti svojih članov, organiziranje in izvajanje kulturnih, športnih in drugih družabnih prireditev in dejavnosti;
 28. opravljanje vseh tistih drugih dejavnosti, ki so podpora za opravljanje temeljnih dejavnosti;
 29. določanje predstavnikov ZZS za pogajanja in druge dogovore z institucijami na področju zdravstva;
 30. opravljanje drugih nalog v skladu z zakonskimi predpisi, tem statutom in drugimi splošnimi akti zbornice.

Delo zbornice je javno. Zbornica zagotavlja javnost tako, da objavlja v javnosti informacije o svojem delovanju ter neposredno obvešča svoje člane o zadevah iz svojega poslovanja, skladno z zakonom in akti zbornice.