Kratek povzetek vsebine. Besedilo se bo prikazalo v predogledu pri nekaterih e-poštnih odjemalcih.
V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.
Zdravniška zbornica Slovenije

6. Bilten za zobozdravnike

13. junij - 31. julij 2018

Čas kislih kumaric, ki to ni

Vsem nam je jasno, da z obstoječo zakonodajo sistem ne bo več dolgo zdržal.

 

Ob odstopu predsednika vlade in posledično tudi zmanjšanju pristojnosti ministrstva sem za trenutek pomislil, da končno sledi kratko zatišje. Poletje, v katerem bomo lahko naredili analizo posledic novih zakonov v zobozdravstvu. Poletje, ko bomo lahko končno konstruktivno in smiselno sestavili naše argumente iz preteklega leta ter jih podkrepili z oceno škode, ki jo je naredila nepremišljena politika nadzora

Po najavi prve zobozdravniške novinarske konference, ki naj bi začela opozarjati na neživljenjsko zakonodajo, je zazvonil telefon. Seznanjeni smo bili z enostranskim sprejetjem Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja na področju belih zalivk v otroškem in preventivnem zobozdravstvu.

Kljub opozorilom v javni razpravi (februar in marec) in pozivom ministrstva za zdravje, da je treba takšne spremembe uskladiti s stroko (maj), nas je ZZZS odpravil z obrazložitvijo, da oni najprej sprejmejo odločitve in da se lahko šele nato pogovarjajo. Lepo. O čem se bomo pa sedaj pogovarjali?

Po nujnem sestanku smo ugotovili, da na ZZZS sploh ne vedo, kaj direktiva EU o amalgamu zahteva, in še več, da tudi znotraj ZZZS predlog ni bil usklajen oziroma predebatiran. Brez da bi pretehtali sistemski vpliv odločitve. Uradnik, ki naj bi imel v preteklosti največ izkušenj v zobozdravstvu, je v svoji pisarni sam začrtal smernice programov otroškega in mladinskega zobozdravstva. Seveda kolegi na star in že znan način z enega kupčka vzamemo in damo na drugega, skupna vsota programa se ne sme spremeniti… Tako smo postavljeni pred dejstvo, pred novo okrožnico, rekoč: “Sprejeta so nova pravila in vsi se moramo takoj temu prilagoditi.” Seveda ne bi bilo lepo, da ZZZS izpade kot edini, ki ne upošteva evropskih direktiv. Ponovno spet nujni ukrepi, kompromisi po mejah zakonodaje in iskanje lukenj… Konec koncev pa - zakaj ne, saj je to sistem zavoda in ga slednji tudi sam financira: Vprašanje je, kdo bo to financiranje in nova pravila še sprejel in kdo bo pripravljen prilagoditi svoje standarde zahtevam ZZZS.

Vsem nam je jasno, da z obstoječo zakonodajo sistem ne bo več dolgo zdržal. Verjetno bo neučinkovit sistem takoj za pacienti izvrgel tudi nas zobozdravnike. Ostali bodo samo še čakalni seznami in računalniški program, ki bo pošiljal fantomske vpise administratorja na skrivnosten strežnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ali bo izraz dvoživke postal spet družbi všečen in sprejemljiv kompromis in ali se bomo sprijaznili z NIJZ-strežnikom ter sklonili glave za vsakdanji kruh? Mogoče pa res sledi prisilna in navidezno nenačrtna privatizacija zobozdravstva.

Menim, da je sedaj ključni trenutek, da sprejmemo svoje standarde in normative ter vzpostavimo red v ambulantah, tako kot veleva stroka in naše dolgoletno znanje o zobozdravstvu kot zdravstveni panogi. Odbor je dokument že v maju posredoval na RSK za stomatologijo in upamo, da se bo slednji kmalu, kljub priporočenemu 30-dnevnemu roku, do njega tudi opredelil. Nesprejetje dokumenta na Zdravstvenem svetu daje vsem ostalim deležnikom možnost manipulacije v zobozdravstvu tako v finančnem kot kadrovskem smislu. Vse ostalo je matematična telovadba, kako prepričati zobozdravnike, da jim je ZZZS kljub resnemu posegu v dostopnost pacientov do zobozdravstvenih storitev pravzaprav dodelil dodatna sredstva. 

Želimo vam prijetno, vroče poletje ter trenutek za razmislek, ali se zobozdravnik v prihodnosti res še vidi kot del javne mreže.

Krunoslav Pavlović, dr. dent. med.
Predsednik Odbora za zobozdravstvo

Vlada s 35 milijoni evrov zvišala odhodke ZZZS

Spremembe odloka mora sprejeti Državni zbor

Vlada je na seji 26. julija spremenila odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od leta 2018 do leta 2020, in sicer v delu, ki se nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letu 2018.

Spremembe odloka bodo omogočile zvišanje letošnjih odhodkov ZZZS za 35 milijonov evrov, kar je posledica pritoka višjih socialnih prispevkov. Cilj sprememb je povečati dostopnost zdravstvenih storitev, potencialno skrajšati čakalne dobe v zdravstvu in zagotoviti boljšo oskrbo zavarovanih oseb. Spremembe odloka mora sprejeti Državni zbor.

Natančen razrez porabe 35 milijonov evrov dodatnih sredstev bo določen v postopku partnerskih dogovarjanj v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.

Sestanek med ZZZS in OZB

Za dopolnitev sistemskih rešitev za uporabo zalivk na podlagi glasionomerov se imenuje delovna skupina

OZB si je vse od začetka leta prizadeval uskladiti sestanek z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na katerem bi obravnavali odprta vprašanja s področja zobozdravstva – predvsem sprememb pravil OZZ, kamor sodijo tudi bele zalivke, ki jih je s 1. 7. 2018 za otroke do 15. leta, nosečnice in doječe matere predvidela že maja lani sprejeta evropska direktiva.

Do tega sestanka ni prišlo niti potem, ko je ZZZS sicer v dopisu >>> in na prošnjo MZ pripravil odgovor, da se bo v maju sestal z OZB. 
Je pa ZZZS povabilo na sestanek začel usklajevati 11. julija, to je dan pred napovedano novinarsko konferenco o razmerah v zobozdravstvu in le dan pred sejo Upravnega odbora  ZZZS, ki je 12. julija že sprejel uvedbo novih storitev.

Na sestanku, ki je bil 16. julija 2018, so tako bile predstavnikom OZB predstavljene že potrjene spremembe. Predstavniki zbornice so zato ZZZS podali številne pripombe na predstavljene rešitve.

Na koncu je bil sprejet sklep, da se za dopolnitev sistemskih rešitev za uporabo zalivk na podlagi glasionomerov imenuje delovna skupina. Z delom prične v juliju oziroma avgustu. Usklajene rešitve pa se vključijo v bodoči Pravilnik.

Pripombe in predlogi Odbora za zobozdravstvo v zvezi s Predlogom sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih je OZB pripravil in 13. marca 2018 naslovil na ZZZS ter bodo izhodišče za delovno skupino, so dostopni tukaj >>>

Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov

Okrožnica ZAE 41/18: Nove storitve za beleženje zalivk – kompozitni material

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je šele 17. julija 2018 izdal okrožnico, v kateri je zapisal, da se skladno z Uredbo (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta od 1. 7. 2018 opušča uporaba zobnega amalgama, sprva za določene skupine prebivalstva, in sicer za doječe matere, nosečnice in otroke.

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na 10. redni seji 12. 7. 2018 zato sprejel tudi uvedbo novih storitev.

V okrožnici je navedeno še, citiramo: »V primeru, da boste v obdobju od 1.7.2018 do 31.8.2018 opravili navedene storitve predlagamo, da jih obračunate septembra 2018, kar je skladno s 3. odstavkom 37. člena Splošnega dogovora 2018.

Vsebina okrožnice bo vključena v Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov. Kontaktna oseba za vsebinska vprašanja: Alenka Kolar (alenka.kolar@zzzs.si; 01/30-77-262).«

Poziv ZZZS in MZ za posredovanje nujno potrebnih odgovorov

Bele zalivke - obračn do uveljavitve novih pravil

Na podlagi Navodila o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov, ki ga je ZZZS zobozdravnikom poslal v obliki zgoraj objavljene: Okrožnice ZAE 41/18: Nove storitve za beleženje zalivk – kompozitni material 17. julija 2018, je sindikat Dens Finančno upravo RS (FURS) zaprosil za tolmačenje in prejel sledeč odgovor >>>>.

Ker pojasnilo ne daje konkretnih odgovorov, je Zdravniška zbornica Slovenije tako Ministrstvo za zdravje kot ZZZS s dopisom pozvala, da nujno nemudoma pojasnita:

  • ali bo ZZZS izvajalcem v skladu s šiframi iz okrožnice z dne 17. 7. 2018 zagotovo priznal in plačal storitve, ki jih bodo ti opravili med 1. 7. 2018 in 31. 8. 2018,
  • ali je izdajanje t. i. nultih računih po šifrah iz okrožnice z dne 17. 7. 2018 v času do 1. 9. 2018 skladno s pravili Zakona o davku na dodano vrednost. 

Majhni otroci ne prenesejo koferdama

Zobozdravniki sporočajo, da zdravstvena blagajna (ZZZS) varčuje na najranljivejši skupini prebivalstva

»Spori ali zgolj nesporazumi okoli belih zalivk, ki jih z uredbo zahteva Evropa za nosečnice, doječe matere in otroke kot zobozdravstveni standard?« so se ob opozorilih Zdravniške zbornice Slovenije zaradi nedorečenih pravil in financiranja belih zalivk, ki postopoma začenjajo nadomeščati amalgamske, vprašali pri Delu v članku z naslovom: Majhni otroci ne prenesejo koferdama.

Izpostavili so še, da »zobozdravniki sporočajo, da zdravstvena blagajna (ZZZS) varčuje na najranljivejši skupini prebivalstva – pri otrocih, nosečnicah in doječih materah. Našteti imajo od 1. julija pravico do belih (kompozitnih) zalivk na vseh zobeh, a ZZZS zobozdravnikom ne prizna zadosti časa za izdelavo bele zalivke, prav tako ne upošteva, da majhni otroci ne prenesejo koferdama.«

Nov program pripravništva doktorjev dentalne medicine

Velja od 7. 7. 2018 dalje

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 6. julija 2018 objavljen nov Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 47/18). Priloga novega pravilnika je tudi nov program pripravništva doktorjev dentalne medicine, ki na novo uvaja področje splošnega zobozdravstva.

Nov program pripravništva velja od 7. 7. 2018 dalje. Pripravnik mora v času pripravništva, ki traja eno leto, opraviti naslednja področja:
1. splošno zobozdravstvo v trajanju 8 tednov,
2. otroško in preventivno zobozdravstvo v trajanju 7 tednov,
3. čeljustna in zobna ortopedija v trajanju 3 tednov,
4. ustne bolezni in parodontologija v trajanju 8 tednov,
5. zobne bolezni in endodontija v trajanju 6 tednov,
6. stomatološka protetika v trajanju 10 tednov,
7. oralna kirurgija v trajanju 3 tednov,
8. maksilofacialna kirurgija v trajanju 3 tednov in
9. seznanjanje s teoretičnimi in praktičnimi vidiki javnega zdravja in osnovami pravne ureditve v trajanju 1 tedna.

Pripravniku med pripravništvom pripada tudi študijski dopust v trajanju 3 tednov.
Pripravniki, ki ste vlogo za opravljanje pripravništva za poklic zobozdravnik na Zdravniški zbornici Slovenije oddali pred 7. 7. 2018, opravljate program pripravništva in strokovni izpit še po starem programu.
Za dodatne informacije glede programa in oddaje vloge se lahko obrnete na Klaro Zupančič po elektronski pošti: klara.zupancic@zzs-mcs.si ali na telefonsko številko: 01 30 72 124.

»V življenju se je najtežje naučiti tisto, kar je dobro vedeti«

Domen Kanduti, dr. dent. med

»Za doseganje odličnosti, ki si je vsi želimo, mladi potrebujemo dobro mentorstvo, znanje in motivacijo. Vsi skupaj se moramo zavedati, da smo mladi zobozdravniki po zaključenem strokovnem izpitu spričevalo trenutnega sistema in nova generacija, ki prevzema odgovornost do soustvarjanja prihodnosti slovenskega zobozdravstva.«

Tako razmišlja Domen Kanduti, dr. dent. med. Več o njegovih »visokih pričakovanjih« in dejanskih »prvih vtisih« pripravništva si lahko preberete tukaj >>>

V zobozdravstvu manjka do 500 programov otroškega in odraslega zobozdravstva

OZB z novinarsko konferenco celovito opozoril na težave v zobozdravstvu

»Nepremišljeno in neusklajeno sprejemanje zakonodaje je tudi zobozdravstvo spravilo v nezavidljiv položaj. Čakalne dobe se podaljšujejo, zobozdravniki pa so v vedno večjih stiskah, ker ne morejo zagotavljati takšne dostopnosti svojim pacientom, kot jo pacientom obljubljata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Ministrstvo za zdravje (MZ),« je na novinarski konferenci 12. julija 2018 opozoril Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za zobozdravstvo (OZB).

Doktor Pavlović je novinarjem v uvodu predstavil tudi spremembo pravil OZZ – s poudarkom na tem, kaj predlaga OZB in čemu nasprotuje (predstavitev dostopna tukaj >>>).

V nadaljevanju je bilo poudarjeno, da če bi želeli povsem odpraviti čakalne dobe v zobozdravstvu, v Sloveniji manjka do 500 programov otroškega in odraslega zobozdravstva. V pogajanjih z ZZZS v okviru Splošnega dogovora bo OZB zato predlagal financiranje vsaj 100 dodatnih programov otroškega in odraslega zobozdravstva. 

»ZZZS z uvajanjem dodatnih pravil dejansko zmanjšuje dostopnost do zdravstvenih storitev in posega v odnos zobozdravnik – pacient ter vpliva na odločanje v postopkih zdravljenja. Pacienti pa vse bolj postajajo številke,« so izpostavili vsi sogovorniki na novinarski konferenci.

Več v video posnetku tukaj 1. del  >>> in 2. del >>>
Celotno sporočilo za medije je dostopno tukaj >>>

Nova pravila o čakalnih seznamih so v škodo pacientom

Med posebej izpostavljenimi temami je Matjaž Gorkič, dr. dent. med., podpredsednik OZB, na novinarski konferenci, ki je bila 12. julija 2018, opozoril na to, da smo z uveljavitvijo sprememb Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnika o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah priča pravilom, ki so v škodo pacientom.

Več o težavah s čakalnimi seznami v posnetku novinarske konference tukaj >>>

Skrajševanje čakalnih dob

150 zobozdravnikov zasebnikov pripravljenih pomagati

Matej Praprotnik, dr. dent. med., je na novinarski konferenci, ki je bila 12. julija 2018, povedal, da je jasno, kje so ozka grla obljub o idealnem zdravstvenem sistemu in katerih ovir nikakor ni mogoče preskočiti. »Čakalnih vrst ne moremo skrajšati z enako količino denarja za zobozdravstvo in z enakim številom izvajalcev, ki sodelujejo v javni mreži.«
Praprotnik je pojasnil, da je Odbor za zasebno dejavnost pri Zdravniški zbornici Slovenije lani izvedel anketo zmogljivosti zasebnikov, ki bi lahko s sodelovanjem kadrovsko prispevali k reševanju krize dostopnosti v zdravstvu in zobozdravstvu.

Anketa je pokazala, da bi 382 zasebnikov (med njimi tudi zobozdravnikov), ki so odgovorili na anketo, lahko zagotovilo kapacitete za opravljanje 129 programov za odraslo zobozdravstvo in najmanj 24 programov za mladinsko in otroško zobozdravstvo, če bi bila na voljo dodatna sredstva iz proračuna za reševanje krize dostopnosti (reševanje nedopustnih čakalnih dob).
Več v posnetku z novinarske konference tukaj >>>

Zakoni in drugi predpisi se pišejo mimo posveta s stroko

Mirjana Petrovič, dr. dent. med., predsednica sindikata DENS, je na novinarski konferenci 12. julija 2018 opozorila, kako se spremembe zakonov in pravil odražajo pri vsakodnevnem delu v ordinacijah: »V praksi se dogaja, da ene institucije zahtevajo izvajanje zakona v duhu zakona, druge pa po črki zakona. To predstavlja za izvajalce na terenu veliko težavo. Morala bi obstajati tudi ustaljena pot podajanja informacij o težavah pri izvajanju zakona, ki je ni. Tudi če opozarjamo na težave, na opozorila ne dobimo odgovora. Celo ko v javni razpravi pravočasno opozorimo na težave, ki bi lahko nastale glede na predlog zakona, na to ni odgovora. Ob sprejetju zakona se nato pokaže, da predlogi niso bili upoštevani, odgovora, zakaj ne, pa tudi v tem primeru ne dobimo.«

Več v posnetku novinarske konference tukaj >>>>(od 6 minute naprej).

Dentalni turizem sosednjih držav

Tujci neetično oglašujejo svoje storitve, kar ustvarja vtis, da slovenski zobozdravniki niso sposobeni kompleksnih in tehnološko naprednejših rehabilitacij zobovja

»Dentalni turizem, ki ga spodbujajo vlade sosednjih držav, vstopa v naš prostor kot nelojalna konkurenca, ki lahko zavajajoče in neetično oglašuje svoje storitve in ustvarja vtis, da slovenski zobozdravnik ni sposoben reševati kompleksnih in tehnološko naprednejših rehabilitacij zobovja,« je bil na novinarski konferenci 12. julija 2018 kritičen Matej Praprotnik, dr. dent. med.

»Tuji zasebniki se ponujajo kot rešitelji slovenskega zobozdravstva, naša zavarovalnica in politika pa temu še prikima, ko v javnosti ne pove, da gre za sistemsko zlorabo pacientov, ki v javni mreži ne morejo uveljavljati pravic iz zdravstvenega zavarovanja. Pogosto obupani in razočarani preko obvodov poskušajo reševati svoj problem pri najglasnejših oglaševalcih. Nedopustno je, da kdorkoli iz vrst politike ali medijev spodbuja ali favorizira dentalni turizem, ki zanemarja odgovornost do pacientov in jih nemalokrat pušča v nemilosti in nezmožnosti uveljavljati pravice, ko nastopi problem, povezan tudi z vzdrževanjem dela, izvedenega v tujini. Prav zato bi bilo treba skupaj in na institucionalni ravni – spodbujati poštenost, odgovornost, kakovost in ostale prednosti zdravljenja v domačem okolju,« je poudaril Matej Praprotnik, dr. dent. med.

Mirjana Petrovič, dr. dent. med., predsednica sindikata DENS, pa je izpostavila še en vidik: »Preseneča nas, da državne institucije porabijo veliko denarja za oglaševanje slovenske hrane in zaščito slovenskega kmeta, nakup hrane slovenskega porekla pa povezujejo z domoljubjem, istočasno pa z molkom in neukrepanjem očitno podpirajo nelojalno konkurenco tujih zobozdravnikov (oglaševanje, napotitve pacientov v tujino na zobozdravstveno obravnavo).«

Več v posnetku z novinarske konference tukaj >>>

Zobozdravniki svarijo pred še daljšimi čakalnimi vrstami

V medijih: Svet na kanalu A

V oddaji Svet na kanalu A je Krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, 16. julija 2018 pojasnjeval, zakaj bo uvedba belih zalivk na način, kot si ga je zamislil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, še podaljšala čakalne dobe v zobozdravstvu.

Težave v zobozdravstvu

V medijih: Prvi dnevnik RTV Slovenija

Težave, s katerimi se spopada zobozdravstvo, je po novinarski konferenci, ki je bila 12. julija, v studiu TV Slovenije za Prvi dnevnik pojasnjeval Matjaž Gorkič, podpredsednik Odbora za zobozdravstvo. Pojasnjeval je predvsem nedorečenosti pri nadomeščanju amalgamskih zalivk z belimi – kompozitnimi in zakaj bo to še podaljšalo čakalne dobe.

Posnetek oddaje si lahko ogledate tukaj >>> (pogovor je na 16. minuti).
Za dostop do arhiva morate biti prijavljeni na RTVSLO.si

Prav tako je doktor Gorkič problematiko nadomeščanja amalgamskih zalivk z belimi, kompozitnimi pri otrocih pojasnjeval za oddajo Svet na Kanalu A (več v Klipingu >>> 18 07 18 na str. 12 ali tukaj >>> ).

Javni poziv za imenovanje koordinatorja sekundariata

Rok za prijave podaljšan


Rok za prijavo na Javni poziv za imenovanje koordinatorja sekundariata se podaljšuje za dva meseca, to je do 1. 8. 2018.
Na poziv za imenovanje koordinatorja sekundariata se lahko prijavi kandidat, ki:
• ima najmanj pet let izkušenj kot nadzorni mentor in
• je priznan strokovnjak na svojem področju.
 

Novosti v dentalni medicini – predavanje in delavnice

30. 11.–1. 12. 2018 v Domus Medica

Vljudno vabljeni na izobraževanje Novosti v dentalni medicini, ki ga organizira Odbor za zobozdravstvo ZZS in bo potekalo 30. 11.–1. 12. 2018 v Domus Medica.


Predstavili bomo naslednje teme: piezokirurške tehnike, šivanje v ustni votlini, vstavitev zobnega vsadka, apikotomija z retrogradno polnitvijo s pomočjo mikroskopa, koferdam, lepljenje breketa, ortodontska ekstruzija zoba, implantološka oskrba spodnje čeljustnice, diagnostika v endodontiji, endodontija vs. apikotomija, strokovni nadzori – kako se pripraviti nanje, menedžment in etika v zdravstvu, zaplet, malomarnost, kje so meje in druge.

Program in prijavnica bosta objavljena na www.domusmedica.si po 1. 9. 2018. Pričakovano število kreditnih točk je 11.

Komunikacija, obvladovanje stresa in medosebni odnosi

Brezplačne delavnice spet jeseni

Od septembra do decembra bomo ponovili večino izobraževanj s področja komunikacije, obvladovanja stresa in medosebnih odnosov. Delavnice bodo za člane ZZS brezplačne.
Dosedanji udeleženci udeležbo na delavnicah toplo priporočajo!

Programe in prijavnice najdete na www.domusmedica.si

Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike

104 kreditne točke – vpis že poteka

Ste kot izkušen zdravnik in vrhunski strokovnjak na svojem področju prevzeli odgovorno nalogo vodenja ambulante, oddelka, klinike, bolnišnice ali večjega multidisciplinarnega tima? Želite biti pripravljeni za to nalogo v prihodnje?
Zavod za razvoj zdravstvenega managementa vas vabi v program Vodstvene kompetence za zdravnike in zobozdravnike, ki je bil oblikovan prav s tem namenom. Je edini tovrsten celovit program, ki se osredotoča na posebnosti vodenja zdravstvenih ustanov in timov ter je ovrednoten s 104 kreditnimi točkami. Več o programu >>>

Zaradi velikega zanimanja ob vpisu prve generacije zdravnikov in zobozdravnikov v program 19. oktobra 2018 izobraževanje začenja že nova, druga generacija.

Program sestavlja 8 modulov:
1. modul: Osnove managementa in managementa v zdravstvu
2. modul: Pravni vidiki managementa
3. modul: Ekonomika zdravstva
4. modul: Management poslovnih procesov in voditeljstvo
5. modul: Management kakovosti in varnosti v zdravstvu
6. modul: Čustvena inteligenca in vodenje
7. modul: Komuniciranje in pogajanja
8. modul: Predstavitev projektnih nalog

Predavanja potekajo enkrat mesečno (petek in sobota). Prijave že intenzivno potekajo. Več na spletni strani >>> in prijavni obrazec >>>

Za člane Zdravniške zbornice Slovenije je kotizacija znižana in znaša 340 evrov + DDV (na modul). Več informacij: info@zrzm.si ali 040 851 521.
Video predstavitev programa je dostopna tukaj >>> Program poteka v sodelovanju s priznanimi profesorji slovenskih fakultet in drugimi strokovnjaki. Izvaja ga Zavod za razvoj zdravstvenega managementa.
Vljudno vabljeni!

Zdravniški ombudsman v avgustu

Za obvladovanje stresa ob kriznih dogodkih

Zdravniška zbornica Slovenije za člane izvaja številne delavnice in druge aktivnosti za obvladovanje stresa ob kriznih dogodkih v zdravniški službi.

Ena od oblik pomoči je zdravniški ombudsman, ki vam je za posvet (lahko po telefonu in povsem anonimno, lahko pa tudi osebno) na voljo tudi v avgustu.

Na pogovor po telefonu ali obisk se naročite s klicem na številko: 01 30 72 100 (recepcija zdravniške zbornice) ali po elektronski pošti: zdrom@zzs-mcs.si, lahko tudi preko vašega povsem anonimnega elektronskega naslova.
Več informacij in proste termine si lahko ogledate na spletni strani s klikom na gumb sodaj.
 

Urejanje dovolil v skladu z GDPR odslej enostavnejše – kar v vašem profilu

25. maja 2018 se je začela uporabljati Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov. Zbornica je zato uskladila svoje delovanja z GDPR.

Do 25. maja 2018 ste na elektronske naslove poleg zdravniškega in zobozdravniškega biltena in obvestil zbornice o dogodkih in izobraževanjih v okviru zbornice prejemali tudi druga pomembna obvestila drugih organizacij: informacije o prostih delovnih mestih, informacije in vabila na pomembna strokovna izobraževanja, konference in simpozije drugih organizatorjev ter druga strokovna obvestila in informacije komercialne narave. Od 25. maja 2018 naprej je za vsa ta obvestila potrebna vaša aktivna privolitev. Številni ste nam ta soglasja že podali z odgovorom na e-pošto, ki je vsebovala posebno povezavo do dovolila.

Odslej pa je mogoče dovolila za prejemanje različnih pomembnih obvestil urejati kar preko vašega spletnega profila. Do svojega profila dostopate tukaj >>>

Vsem tistim, ki soglasja niste podali, od 25. maja 2018 ne pošiljamo več informacij drugih organizacij, npr. informacij o prostih delovnih mestih, vabil na strokovna srečanja in izobraževanja ter komercialnih sporočil. Če bi jih želeli prejemati, vas prosimo, da dovolila uredite v profilu tukaj >>>

V kolikor uporabniškega gesla še nimate ali pa ne deluje, vas prosimo, da se po pomoč obrnete na: podpora@zzs-mcs.si. Svojo privolitev lahko, kot doslej, kadarkoli prekličete. To storite tako, da bodisi kliknete na povezavo "odjavi se", ki je na koncu vsakega obvestila, ki ga prejmete, ali pa dovolilo prekličete v vašem profilu>>>.

Zdravniška zbornica Slovenije vam zagotavlja, da vse vaše osebne podatke zbira in uporablja izključno na način, kot določa zakonodaja s področja varovanja osebnih podatkov.

Ali moram imeti DPO?

GDPR – odgovori na konkretna vprašanja članov

Sem zasebni zdravnik (s. p., d. o. o.), zaposleno imam eno medicinsko sestro. Na podlagi podjemne pogodbe pri meni nekajkrat mesečno opravlja zdravstvene preglede mojih pacientov še en »zunanji« zdravnik. Ali moram imeti DPO?


Odgovori na to in druga z GDPR povezana vprašanja so zbrani in na voljo tukaj >>>>
Odgovore pripravljajo strokovnjaki Založbe Verlag Dashöfer. Objavljeni so na spletni strani zbornice, ki je dostopna le vam članom, zato morate biti za dostop do zgornje povezave prijavljeni.
Prijavite se z vašim geslom. Pri težavah s prijavo se, prosimo, obrnite na podpora@zzs-mcs.si.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)

Zdravniška zbornica Slovenije je doslej pridobila ponudbi dveh ponudnikov za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, nekaj jih še pričakujemo. Tisti, ki bi želeli najeti pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, se lahko za informacije obrnete neposredno na Info hišo, d.o.o., s katero boste lahko tudi neposredno sklenili pogodbo. E-pošta: tanja@info-hisa.si, telefon: 051 312 902.

Prav tako smo prejeli ponudbo odvetnice Simone Marko, ki je dostopna na intranetni povezavi >>>, lahko pa se obrnete neposredno na e-naslov odvetnica.marko@siol.net.

Varstvo osebnih podatkov – objavljeni obrazci

Zaradi uskladitve poslovanja zasebnih izvajalcev zdravstvenih storitev s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) je Zdravniška zbornica Slovenije že naročila izdelavo obrazcev, ki so pripravljeni posebej za izvajalce zdravstvene dejavnosti. Dostopni so vam na spletni strani za člane tukaj >>>, kamor dostopate preko vašega gesla.

Ko obrazi oživijo

Vabljeni na razstavo Lucije Beškovnik in doc. dr. Toneta Pačnika

Na Zdravniški zbornici Slovenije je od 30. maja 2018 odprta razstava Lucije Beškovnik in doc. dr. Toneta Pačnika. Rdeča nit obeh razstav – je duša.

Lucija Beškovnik je ob odprtju ene izmed svojih razstav nekoč dejala, da je slika »nekakšen odtis notranjega sveta tistega, ki čopič drži. Vsaka slika ima zato tudi svojo dušo.«
Doc. dr. Tone Pačnik pa je svojo tokratno razstavo pospremil z besedami, da so njegove slike »odsevi duše, so upodobljena čustva, ki človeka rešujejo ali pogubljajo«.

Vljudno vabljeni na ogled razstavljenih slik.

Zdravniška zbornica Slovenije
Dunajska cesta 162
1000 Ljubljana

Tel.: 01 30 72 100
Faks: 01 30 72 109
E-pošta: gp.zzs@zzs-mcs.si
Uradne ure

ponedeljek, sreda in petek
od 9.00 do 12.00 in v
četrtek od 13.00 do 16.00
To sporočilo ste prejeli ker ste se naročili na tedenski bilten Zdravniške zbornice Slovenije ali se udeležili katerega izmed naših dogodkov. Če ne želite več prejemati tedenskega biltena se lahko odjavite. V kolikor se vam vsebina ne prikaže pravilno, si jo lahko ogledate v brskalniku.

© Zdravniška zbornica Slovenije, vse pravice pridržane.